Bermen: minder maaien, meer plant- en diersoorten

Bermen: minder maaien, meer plant- en diersoorten

De gemeente Drimmelen laat minder vaak de bermen maaien zodat plant- en diersoorten meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Met name insecten zoals bijen, hommels en vlinders profiteren hiervan, sommige van deze soorten zijn met uitsterven bedreigd. De verkeersveiligheid mag hierbij niet in gevaar komen. Daarom wordt wel gemaaid bij kruispunten en wordt een smalle strook langs fietspaden vrijgehouden, zodat bij regen geen gladheid ontstaat door natte grashalmen op het fietspad.

Hinder

Door weersomstandigheden kunnen grassen en wilde bloemen snel de hoogte in schieten. Dat kan hinder opleveren. Wie een gevaarlijke situatie ziet of hinder ervaart, kan dit doorgeven via het gemeentelijke meldpunt. Dit kan via de gemeentelijke meldings- en afvalapp of de website www.drimmelen.nl.  

Eikenprocessierups

De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder worden gemaaid. Door de natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups komen.
Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren.

Samenwerking

Vanaf 2021 worden de bermen en sloten in Drimmelen net als in veel andere gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. Alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen.

Voedsel en nestelgelegenheid

De gedachte achter de nieuwe benadering van het maaien: wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Wegbermen vormen een groot netwerk in de regio en verbinden de leefgebieden van de bijen en andere bestuivers met elkaar. Door slimmer te maaien ontstaat er een robuust systeem met veerkracht, dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen - Gerard van Vugt