Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Persoonsgegevens die gemeente Drimmelen verwerkt

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt verwerkt de gemeente Drimmelen uw persoonsgegevens. De gemeente Drimmelen gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gemeente Drimmelen verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. Voorbeelden van deze taken zijn de afgifte van een paspoort of rijbewijs, het heffen van gemeentebelastingen, het afgeven van omgevingsvergunningen of het toekennen van voorzieningen in het sociaal domein. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, of indien u deze gegevens aan ons verstrekt, verwerkt de gemeente Drimmelen, naast gewone persoonsgegevens ook bijzondere persoonsgegevens over u voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. U moet hierbij denken aan de volgende bijzondere persoonsgegevens:

  • Medische gegevens
  • Strafrechtelijke gegevens
  • Burgerservicenummer (BSN)

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Gemeente Drimmelen verwerkt persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, en publiekrechtelijk taak.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt.

Indien het toch nodig is dat we de gegevens ook voor andere doelen moeten gebruiken, informeren we u daarover. U bent altijd vrij om toestemming te geven of te weigeren. Als u weigert, helpen we u nog steeds. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Bewaartermijn

Gemeente Drimmelen zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, en alleen om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gemeente houdt zich hierbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden

Gemeente Drimmelen verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Drimmelen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Gemeente Drimmelen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. De Functionaris Gegevensbescherming van gemeente Drimmelen houdt toezicht op het toepassen en het naleven van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen, te corrigeren, aan te vullen, af te schermen, te laten verwijderen, informatie op te vragen over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of een klacht in te dienen wanneer u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt een verzoek indienen via onderstaande contactgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het gaat om een inzageverzoek voor kinderen onder de 16 jaar, dient u aan te tonen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent van het kind.

Direct aanvragen via DigiD

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via fg@drimmelen.nl Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.