Collectevergunning

Als u geld wilt inzamelen voor een goed doel, hebt u een vergunning nodig. De gemeente beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.
  • De gemeente let bij een aanvraag op het doel van de inzameling, uw organisatie en het gewenste tijdstip
  • Er kan alleen gecollecteerd worden in de vrije perioden zoals deze vermeld staan op het landelijk collecterooster
  • Binnen 8 dagen na afloop van de collecte dient u het 'formulier collectestaat' ingevuld in te leveren bij de gemeente
  • U moet de vergunning minimaal 4 weken voor de startdatum aanvragen met het aanvraagformulier

De kosten voor het aanvragen van een collectevergunning bedragen € 6,95.

Door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) worden jaarlijks de landelijke collecteroosters gemaakt, waarop de collecterende instellingen staan aangegeven. Het collecterooster is te vinden op www.cbf.nl.

Op het collecterooster van het CBF staan ook collectevrije perioden vermeld. In deze periode kunnen incidentele collectevergunningen worden verleend aan plaatselijke of landelijke instellingen. Incidentele collectevergunningen mogen elkaar niet overlappen.

In het gemeentehuis zijn collectebussen beschikbaar. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie.