Gebiedsontwikkeling Integraal Kindcentrum Stuifhoek en woningbouw

In het dorp Made, tussen de Norbartstraat en de Romboutsstraat, ligt basisschool De Stuifhoek. De school wordt vervangen voor de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC). Met een IKC organiseren we een doorgaande lijn voor ontwikkeling en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Door het IKC in meerdere bouwlagen terug te bouwen, komt er ruimte in het gebied vrij. Daarom wordt het totale gebied opnieuw ingericht waarbij ook ruimte is voor het toevoegen van woningen en groen.

Planning

In 2023 starten we met de bestemmingsplanprocedure voor de gebiedsontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan is in de zomer van dit jaar gereed. Na de zomer werken we toe naar een definitief bestemmingsplan (eind 2023). We verwachten eind 2024 te kunnen starten met de bouw van het IKC. Na afronding van de bouw van het IKC starten we met de bouw van de woningen aan de oostzijde. Naar verwachting ronden we de bouw van de woningen eind 2026 af.

Hieronder is het stedenbouwkundige plan van het gehele plangebied afgebeeld. Dit is de laatste versie (november 2022) van het stedenbouwkundige planopzet. Het geeft op hoofdlijnen de inrichting van het gebied weer. De stedenbouwkundige planopzet is nog niet in de raad geweest. Dat gebeurt gelijktijdig met het raadsbesluit over het bestemmingsplan (eind 2023).

Nieuwsbrief 

Via een digitale nieuwsbrief houden we omwonenden en andere belangstellenden op de hoogte. Wilt u zich inschrijven op deze digitale nieuwsbrief? Meld u aan via tbesselink@drimmelen.nl

Stedenbouwkundig plan Integraal Kindcentrum Stuifhoek
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Inloopavond 4 juli 2023

Op dinsdag 4 juli 2023 organiseerden we een nieuwe inloopavond. Omwonende kregen tijdens de avond de mogelijkheid om vragen te stellen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure hiervan. Dit moment is ingepland omdat tussen 23 juni 2023 en 17 augustus 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Een ieder heeft in deze periode de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Verschillende ambtenaren en adviseurs zijn aanwezig geweest om de vragen te beantwoorden.

Informatieavond 7 december 2022

Op woensdag 7 december 2022 organiseerden we een informatieavond om omwonende op de hoogte te brengenvan de plannen. Aanwezigen konden vragen stellen over het project, het stedenbouwkundig plan, de planning en de bestemmingsplanprocedure. Verschillende ambtenaren en adviseurs waren  die avond aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Heeft u problemen met het lezen van bovenstaande pdf, neem dan contact op met mevrouw T. Besselink via telefoonnummer 14 0162 (zonder kengetal).

Raadsbesluit februari 2022

In februari 2022 heeft de gemeenteraad van Drimmelen een besluit genomen over het vervolg van de ontwikkeling van IKC de Stuifhoek en de woningen. De raad besloot in te stemmen met het plan voor de bouw van een Integraal Kindcentrum met woningen op/in dit gebouw, met daarnaast 15 tot 20 woningen in het gehele plangebied, een centraal gelegen groenstructuur met een verbinding voor langzaam verkeer en een nieuwe woonstraat. Op basis van het raadsbesluit van februari 2022 is het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt.

Opinieronde raad oktober 2021

De gemeenteraad is vervolgens gevraagd om zich uit te spreken over de voorkeursvariant van het college. Dit is gebeurd tijdens de opinieronde van de gemeenteraad op 14 oktober 2021. De verschillende raadsfracties hebben suggesties gedaan voor de verdere uitwerking van het plan. Er was een meerderheid voor het onderzoeken van woningen aan de oostkant van het plangebied en voor woningen als bouwlaag boven het IKC.
Hier vindt u de stukken van 14 oktober 2021.

Informatieavond juli 2021

De eerste plannen voor het project zijn gepresenteerd in juli 2021. Toen is er een informatieavond voor omwonenden van het projectgebied georganiseerd. De aanwezigen kregen uitleg over de plannen en de voorkeursvariant waarover toen der tijd nagedacht werd. Met de input van de informatieavond in juli 2021 zijn de plannen verder uitgewerkt.

De presentatie kunt u hier terugkijken:

Het verslag van de informatieavond vindt u onder deze alinea. De opmerkingen van de aanwezigen zijn puntsgewijs weergegeven. Ook zijn de reacties van de aanwezigen die men met post-its op de plattegronden heeft geplakt, te bekijken. 

bijgevoegd_kaartje_geeft_een_schets_van_het_gebied_waar_het_integraal_kindcentrum_gebouwd_wordt_-_internet.jpg
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen