Gehandicaptenparkeerkaart

U vraagt een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan als u door uw handicap niet ver kunt lopen of voor vervoer afhankelijk van anderen bent. De aangevraagde GPK is uitsluitend voor uzelf bedoeld.

Neem bij vragen over de aanvraag contact op met het Sociaal Loket, telefoonnummer 14 0162.

De aanvraag
 

Bij uw aanvraag heeft u het volgende nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een geldig paspoort of identiteitskaart
 • 1 pasfoto (niet ouder dan 6 maanden)
 • uw oude gehandicaptenparkeerkaart (als u die heeft)

Medische keuring

Een gehandicaptenparkeerkaart wordt niet afgegeven zonder het medisch advies van een onafhankelijke keuringsarts. De gemeente Drimmelen heeft dit uitbesteed aan de artsen van keuringsinstantie SAP. Als een medische keuring noodzakelijk is, ontvangt u van de gemeente Drimmelen hierover schriftelijk bericht. Wij sturen u aanvraag door naar SAP.
Zij nemen met u contact op voor het maken van een afspraak, zij komen bij u aan huis.

Een geneeskundig onderzoek kan achterwege worden gelaten, als:

 • aan u eerder een GPK is verstrekt én uit het laatste keuringsrapport blijkt dat er géén medische herbeoordeling nodig is.
 • Er bij de gemeente een recente Wmo-rapportage is van een onafhankelijk keuringsarts waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een GPK.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten

Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten. In uw aanvraag geeft u aan welke u nodig hebt.

 • bestuurderskaart (als u zelf de auto bestuurt)
 • passagierskaart (als u continu hulp van de bestuurder nodig heeft)
 • combikaart bestuurder en passagier
 • kaart voor instellingen (voor het vervoer van bewoners)

Voorwaarden bestuurderskaart (B)

U kunt de bestuurderskaart aanvragen als u:

 • zelf bestuurder bent van een motorvoertuid op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
  De bestuurderskaart is persoonsgebonden. Dat betekent dat uw naam erop staat en de kaart alleen voor u bedoeld is. U hoeft dus geen eigen voertuig te hebben om de kaart aan te kunnen vragen. Er hoeft ook geen kenteken van uw voertuig op de kaart te staan. U moet wel een rijbewijs hebben.
 • Ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan zes maanden).
 • Met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.

Voorwaarden passagierskaart (P)

U kunt een passagierskaart aanvragen als u:

 • een handicap hebt en zelf niet kan niet rijden. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is persoonsgebonden. Dat betekent dat uw naam erop staat en de kaart alleen voor u bedoeld is. Er hoeft dus geen kenteken van een voertuig op de kaart te staan.
 • U kunt deze aanvragen als u ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan zes maanden).
 • met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen. En u de hulp van de bestuurder continu nodig heeft bij vervoer van deur tot deur.
 • Kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de passagierskaart. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden bestuurderskaart en passagierskaart

U kunt een gecombineerde bestuurderskaart en passagierskaart aanvragen als:

 • u blijvend van een rolstoel gebruik maakt;
 • u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft.

Voorwaarden instelllingskaart (I)

U kunt een instellingskaart aanvragen voor vervoer van mensen met een handicap die verblijven in een instelling. Met deze instellingenkaart is het niet nodig om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor een instellingskaart dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

 • het moet gaan om een instelling als bedoeld in artikel 5 Wet toelating zorginstellingen, oftewel een AWBZ-instelling.
 • Het personeel van de instelling dient voorts belast te zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke criteria in artikel 1 lid 1 onder b, c of d Regeling gehandicaptenkaart.
 • De aanvraag voor een instellingskaart moet worden ingediend door het bestuur van de AWBZ-instelling.

De kaart

 • De gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Als uw medische situatie verandert in die tijd, krijgt u ook opnieuw een medische keuring.
 • De kaart die u in Nederland krijgt, is een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Hij is geldig in alle landen van de Europese Unie.
 • Is uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt of gestolen? Neem dan contact met ons op.

Ophalen GPK

Bij het ophalen van de GPK dient u:

 • Uzelf te legitimeren.
 • De betalingen van de keuring voldaan te hebben.
 • De legeskosten te betalen.
 • Een handtekening te zetten op de GPK.
 • Eventueel de oude kaart in te leveren.

Hardheidsclausule

Als u niet voldoet aan de hiervoor weergegeven criteria en toch voor een GPK in aanmerking wenst te komen, kunt u een beroep doen op de zogenaamde hardheidsclausule. Daarvan kunt u gebruik maken wanneer u ten gevolge van een aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen heeft, anders dan een loopbeperking, die het hebben van een GPK rechtvaardigt. Het moet daarbij gaan om een ernstige en in de regel uniek geval dat, bijvoorbeeld op basis van een medisch protocol, door de keurende arts wordt beoordeeld.

De kosten voor 2024:

U betaalt € 32,60 om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.
Daar komen de kosten voor medisch advies bij.
Deze kosten zijn € 271,04.

Gevolgen

Voor de goede orde wijzen wij u op de financiële gevolgen die aan het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart vastzitten.
U bent namelijk, ongeacht de uitkomst van het SAP keuringsadvies en het daarop volgend gemeentelijk besluit, de kosten voor de keuring SAP verschuldigd.