Herinrichting Zeggelaan Terheijden

Laatste nieuws:

 

Deel Abtslaan - Ruitersvaartseweg

Het Definitief Ontwerp van dit deel is bijna rond. De oversteek bij de Ganzenweel stemden wij af met de direct aanwonenden. De aanpassingen van het voetpad achter de woningen Hezelaar 1 tot en met 19 zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp. Die aanpassing (van het voetpad) bespreken wij na de vakantieperiode nogmaals met de bewoners op locatie. Zij krijgen daarvoor tegen die tijd nog een uitnodiging op het eerder doorgegeven mailadres. Wij zijn inmiddels gestart met de verdere voorbereidingen.

Deel Abtslaan - Hoofdstraat

Op basis van de gesprekken met een aantal bewoners van de Zeggelaan werkten wij twee varianten uit voor dit deel. Een onafhankelijk deskundig team van experts van DTV Consultants toetst nu deze varianten. De uitkomsten van het onderzoek en de voorkeursvariant koppelen wij daarna terug aan de bewoners. Daarna stelt het college het Definitief Ontwerp vast.

Onafhankelijke Verkeersveiligheidsaudit (VVA)

Ook voert DTV consultants voor ons een extra onafhankelijke verkeersveiligheidsaudit (VVA) uit voor de herinrichting van de Zeggelaan. Zij toetsen met een team van experts het Definitief Ontwerp van de Abtslaan – Ruitersvaartseweg en de twee varianten voor de Abtslaan – Hoofdstraat op het gebied van wegontwerp, gedrag en veiligheid. De experts zijn onafhankelijk en verder niet betrokken bij de besluitvorming en uitvoering van het project. DTV consultants rond de verkeersveiligheidsaudit in september af.

Vervolg

Wij verwachten de betrokkenen in oktober te informeren over het vervolg van de hele herinrichting van de straat.

Meer informatie

Voor vragen over de herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden kunt u contact opnemen met projectleider Erwin van Praat. Hij is bereikbaar via epraat@drimmelen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Achtergrond informatie/ eerdere berichtgeving:

 

(bericht n.a.v. 2e bewonersavond op 27 januari)

Op 27 januari 2022 organiseerden wij een tweede bewonersavond over de herinrichting van de Zeggelaan. Tijdens en na de bewonersavond hebben wij enkele reacties van u ontvangen. Wij bedanken u voor uw actieve aanwezigheid en ingestuurde reacties!

Onderstaand vindt u een korte update van de voorbereidende werkzaamheden.

Deel Abtslaan - Ruitersvaartseweg

Het definitief ontwerp van het deel Abtslaan – Ruitersvaartseweg is nagenoeg gereed. De oversteek ter hoogte van Ganzenweel wordt met de aanwonenden verder uitgewerkt. Op 17 maart wordt het te verbreden voetpad met de bewoners van Hezelaar 1 tot en met 19 besproken. Wanneer we overeenstemming hebben over deze openstaande punten laten we het Definitief Ontwerp vaststellen door het college. Uiteraard plaatsen we het Definitief Ontwerp op deze website.

Deel Abtslaan - Hoofdstraat

Na de bewonersavond heeft er overleg plaats gevonden met een aantal bewoners uit de Zeggelaan. Naar aanleiding van dit gesprek bekijken we nog andere mogelijkheden voor de inrichting van de Zeggelaan op dit deel. We werken de onderstaande varianten uit;

 • Inrichting van het huidige profiel aanpassen, met bredere fietssuggestiestroken;
 • Smaller profiel volgens richtlijn gebiedsontsluitingsweg 50 met behoud van parkeervakken.

De varianten beoordelen we op de punten: veiligheid, parkeren, bomen en groen. Zodra de varianten gereed zijn koppelen wij dit terug aan de bewoners van de Zeggelaan.

--------------------

(bericht n.a.v. 1e bewonersavond op 21 juli 2021)

Op 21 juli 2021 organiseerden wij de 1e bewonersavond over de herinrichting van de Zeggelaan. Tijdens en na de bewonersavond hebben wij veel reacties van u ontvangen. Wij bedanken u voor uw actieve aanwezigheid en ingestuurde reacties! Onderstaand vindt u de onderzoeksresultaten, onze reactie op uw vragen en het aangepaste ontwerp.

Resultaat onderzoeken

In de afgelopen periode voerden we diverse onderzoeken uit. De resultaten lichten wij hieronder toe.

 • Snelheidsmetingen:
  Op drie locaties in de Zeggelaan is de snelheid gemeten door onafhankelijk adviesbureau Dinaf. De gemiddelde snelheid in de meetperiode was 41 km/uur (tussen Vlietstraat en Schouwstraat) tot 47 km/uur (tussen Ganzenweel en Hezelaar). 85% van de automobilisten rijdt 49 km/uur (tussen Vlietstraat en Schouwstraat) tot 55 km/uur (tussen Ganzenweel en Hezelaar).
   
 • Trillingsmetingen:
  Bureau Quattro expertise voerde trillingsmetingen uit op drie representatieve locaties in de Zeggelaan. Uit de resultaten blijkt dat de kans op (esthetische) schade door wegverkeer nihil is.

Reacties bewoners

Wij bundelden uw reacties naar aanleiding van de informatieavond en legden deze voor aan de betrokken interne en externe vakspecialisten. Hieronder geven wij onze reactie op hoofdlijnen. Een overzicht van alle vragen en antwoorden kunt u onderaan bij de bijlagen inzien.

 • Snelheid 30 in plaats van 50?
  De Zeggelaan is en blijft een gebiedsontsluitingsweg (GOW). Op dit moment geldt op dit type weg een wettelijke maximale snelheid van 50 km/uur (GOW 50). Wij voerden gesprekken met landelijke partijen die de toekomstige richtlijnen opstellen voor een maximale snelheid van 30 km/uur. Een aantal gemeente voeren proeven uit met een maximalen snelheid van 30 km/uur op een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Er zijn op dit moment nog geen richtlijnen voor de inrichting van een GOW 30. Op dit moment volgen we de huidige richtlijnen en wetgeving. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover.
   
 • Snelheid vergelijkbare aanpassingen op andere wegen
  In de huidige situatie is de rijbaan van de Zeggelaan 6 tot 8 meter breed. De fietsstroken zijn onderdeel van de rijbaan. In de nieuwe situatie is de rijbaan overal 6 meter breed met verhoogde fietsstroken. Door de verhoogde fietsstroken lijkt de weg visueel smaller dan nu. U vroeg naar de ervaringen op vergelijkbare wegen. Uit snelheidsmetingen op de Bredaseweg blijkt dat automobilisten na vergelijkbare aanpassingen langzamer zijn gaan rijden. Voor de aanpassing reed ongeveer 46% langzamer dan 50 km/uur. Na de aanpassing rijdt ongeveer 61% langzamer dan 50 km/uur.
   
 • Bomen
  Voor de herinrichting van de Zeggelaan moeten 46 bomen worden gekapt. De te kappen bomen staan met rode kruizen aangegeven op tekening. Wij compenseren alle bomen zowel binnen het projectgebied als in de directe omgeving binnen Terheijden. De nieuw aan te planten bomen binnen het projectgebied staan aangegeven op de tekening.

Kennisatelier voor boom en bodem (Terra Nostra) onderzocht 184 bomen langs de Zeggelaan. Zij adviseerde ons om het ontwerp op enkele plaatsen aan te passen en groeiplaatsverbetering toe te passen bij de bomen die behouden blijven. Hierdoor kunnen we 138 bomen behouden langs de Zeggelaan en houden we de laanstructuur intact.

 • Parkeren
  We onderzochten de mogelijkheden om de parkeervakken te behouden. Dit is niet overal gelukt. De parkeervakken voor huisnummer 9 tot en met 31 langs de Zeggelaan vervallen. Daarvoor in de plaats komen er nieuwe parkeervakken in de directe omgeving terug. De parkeervakken zijn aangegeven op de tekening.
   
 • Geluid
  Om geluidshinder te voorkomen passen we geluidreducerend asfalt toe. Het asfalt heeft een geluidsreductie van circa 3 dB(A) ten opzichte van het bestaande asfalt. Dit is een halvering van het geluidsniveau.
   
 • Landbouwverkeer
  De gemeente is in gesprek met de provincie over het landbouwverkeer. We bespreken en onderzoeken de mogelijkheden om landbouwverkeer uit het centrum van Terheijden halen en zoveel mogelijk over de provinciale weg te laten rijden. Hierbij moet goed gekeken worden naar de effecten op de doorstroming en verkeersveiligheid (inhalen) op de provinciale weg. Zolang we geen akkoord hebben van de provincie, blijft landbouwverkeer toegestaan op wegen binnen de kern.

Meer informatie

Voor vragen over de herinrichting van de Zeggelaan in Terheijden kunt u contact opnemen met projectleider Erwin van Praat. Hij is bereikbaar via epraat@drimmelen.nl

Bijlagen