Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

Aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding

Op dit moment lopen er twee hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en één 150 kV) over het grondgebied van gemeente Drimmelen.

De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV)hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer voldoende is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor dit proces.

Voorgenomen tracé

In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken een voorgenomen tracé gekozen. Binnen gemeente Drimmelen loopt dit tracé van west naar oost langs Blauwe Sluis en Hooge Zwaluwe richting Geertruidenberg. De nieuwe verbinding komt ten zuiden van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. De bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding wordt ingehangen bij de nieuwe 380 kV-verbinding. Hierdoor vervalt de verbinding die nu dwars over het dorp Hooge Zwaluwe loopt.

Uitwerking voorgenomen tracé deelgebied Hooge Zwaluwe en Geertruidenberg

Door TenneT zijn de afgelopen maanden voor meerdere locaties varianten voor het tracé in beeld gebracht en onderzocht. Dit hebben zij gedaan samen met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties.
Ook voor twee locaties binnen gemeente Drimmelen is onderzocht hoe het gekozen tracé nog verder kan worden verbeterd. Voor het tracé nabij Hooge Zwaluwe is onder meer onderzocht of het aantal hoeken in de verbinding kan worden verkleind, waarmee een rustiger beeld in het landschap ontstaat.
Voor het tracé aan de oostrand van Made, dat vervolgens verder doorloopt in Geertruidenberg, is onder andere onderzocht of de afstand van de nieuwe verbinding tot de aanwezige woning kan worden vergroot.

Projectboek 3

Op 21 maart heeft TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé naar buiten gebracht. In het projectboek staan de resultaten van de uitwerking van alle onderzochte locaties.  

Projectboek 3 is te vinden op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven
Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Het gaat hierbij zowel om effecten op de leefomgeving als om effecten op milieu, nettechniek en kosten. Ook is per uitwerkingslocatie beschreven op welke manier de omgeving bij de uitwerking is betrokken.

Advies samenwerkende overheden

Op 6 juni hebben de Samenwerkende Overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat advies uitgebracht over het tracé en de onderzochte varianten per uitwerkingsgebied. Naar verwachting zal de minister nog voor het zomerreces een besluit nemen over het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Bij een Rijksinpassingsplan zijn net als bij een nieuwe bestemmingsplan mogelijkheden om op het plan te reageren.

Vragen?

Voor vragen of reacties over het tracé en het proces, kunt u contact opnemen met de  omgevingsmanagers van TenneT.
Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu of 06- 22236924
Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu of 06- 23487612

Nieuwsbrief

U kunt zich via de projectwebsite https://www.zuid-west380kv.nl/oost aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief over Zuid-West 380 kV Oost.

pdf Brief projectboek 3 versie 19 maat 2019 (PDF, 70.58 KB)