Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost

Aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding

Op dit moment lopen er twee hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en één 150 kV) over het grondgebied van gemeente Drimmelen.

De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV)hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer voldoende is. Deze verbinding loopt over het grondgebied van veel gemeenten binnen de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor dit proces.

Voorgenomen tracé

In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken een voorgenomen tracé gekozen. Binnen gemeente Drimmelen loopt dit tracé van west naar oost langs Blauwe Sluis en Hooge Zwaluwe richting Geertruidenberg. De nieuwe verbinding komt ten zuiden van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding. De bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding wordt ingehangen bij de nieuwe 380 kV-verbinding. Hierdoor vervalt de verbinding die nu dwars over het dorp Hooge Zwaluwe loopt.

Uitwerking voorgenomen tracé deelgebied Hooge Zwaluwe en Geertruidenberg

Door TenneT zijn de afgelopen maanden voor meerdere locaties varianten voor het tracé in beeld gebracht en onderzocht. Dit hebben zij gedaan samen met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties.
Ook voor twee locaties binnen gemeente Drimmelen is onderzocht hoe het gekozen tracé nog verder kan worden verbeterd. Voor het tracé nabij Hooge Zwaluwe is onder meer onderzocht of het aantal hoeken in de verbinding kan worden verkleind, waarmee een rustiger beeld in het landschap ontstaat.
Voor het tracé aan de oostrand van Made, dat vervolgens verder doorloopt in Geertruidenberg, is onder andere onderzocht of de afstand van de nieuwe verbinding tot de aanwezige woning kan worden vergroot.

TenneT ontwikkelde een interactieve kaart waarin u op adres kunt inzoomen voor een helder beeld wat die verbinding voor u betekent.

Projectboek 3

Op 21 maart heeft TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé naar buiten gebracht. In het projectboek staan de resultaten van de uitwerking van alle onderzochte locaties.  

Projectboek 3 is te vinden op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven
Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Het gaat hierbij zowel om effecten op de leefomgeving als om effecten op milieu, nettechniek en kosten. Ook is per uitwerkingslocatie beschreven op welke manier de omgeving bij de uitwerking is betrokken.

Advies samenwerkende overheden

Op 6 juni 2019 hebben de Samenwerkende Overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat advies uitgebracht over het tracé en de onderzochte varianten per uitwerkingsgebied.
Op 24 september 2019 heeft de minister een keuze gemaakt ten aanzien van de verschillende uitwerkingsgebieden. Zie brief MEZK Uitwerking van het voorgenomen tracé Zuid-West 380 kV Oost. Voor de uitwerkingsvarianten binnen de gemeente Drimmelen is het advies van de samenwerkende overheden overgenomen.

Namens de Samenwerkende Overheden is als volgt gereageerd op de keuze van de minister:

“In juni adviseerden de Samenwerkende Overheden de minister van EZK over de te ontwikkelen 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg. Dit advies is gebaseerd op de integrale effectenanalyse van TenneT en in nauwe samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. Woensdag 25 september maakte de minister zijn keuze bekend. 

Als Samenwerkende Overheden zijn we blij dat de minister in zijn keuze in de meeste uitwerkingsgebieden ons advies overneemt. Een indrukwekkend resultaat van een intensieve samenwerking met inwoners, organisaties, TenneT en de overheden. Dankzij deze samenwerking is het mogelijk geworden om meer bos te sparen, landschappelijk beter in te passen en zoveel als mogelijk gevoelige bestemmingen vrij te spelen. We danken alle partijen voor deze opbouwende samenwerking.

Op enkele locaties maakt de minister een andere keuze dan wij adviseerden. Ondanks de aanhoudende inspanningen van inwoners, organisaties, lokale wethouders en de Samenwerkende Overheden als geheel. 

Als Samenwerkende Overheden zijn we er van overtuigd dat we in ons advies van juni realistische varianten aanbevelen aan de minister. Daarnaast is in het gehele proces bewust en nadrukkelijk gekozen voor participatie. Ons advies en deze participatie zijn waar wij gezamenlijk voor staan. 

Hierbij verwachten wij ook dat de participatie niet enkel draagvlak, maar ook snelheid borgt in het verdere proces. Met name de keuze van de minister voor variant rood in Zevenbergschen Hoek baart ons zorgen. De inwoners worden hard geraakt in een gebied dat al onder grote ruimtelijke spanning staat. Als Samenwerkende Overheden gaan wij nogmaals aandringen op opvolging van het gehele, integrale en goed onderbouwde advies bij de minister.

We blijven nauw contact onderhouden met de inwoners, het ministerie van EZK en TenneT om de mogelijkheden te blijven verkennen om de impact op leefbaarheid en natuur zo klein als mogelijk te houden.

Vragen?

Meer informatie over het tracé en het proces vindt u op de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/

Ook kunt u contact opnemen met de  omgevingsmanagers van TenneT.
Antje Tenhaaf: Antje.Tenhaaf@tennet.eu of 06- 22236924
Jochem Dijkshoorn: Jochem.Dijkshoorn@tennet.eu of 06- 23487612

Nieuwsbrief

U kunt zich via de projectwebsite https://www.zuid-west380kv.nl/oost aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief over Zuid-West 380 kV Oost.

pdf Brief projectboek 3 versie 19 maat 2019 (PDF, 70.58 KB)