Individuele inkomenstoeslag 2024

Deze toeslag is bedoeld voor mensen die gedurende lange tijd (langer dan 5 jaar) een inkomen ontvangen op het minimumniveau ( dus ook personen die geen bijstandsuitkering ontvangen). De Individuele inkomenstoeslag is een aanvullende inkomensondersteuning die éénmaal per jaar als extra uitkering verstrekt. Bij het vaststellen van het recht op toeslag speelt het inkomen en vermogen een rol.

Aanvraagdatum, peildatum en datering van aanvraag

De aanvraagdatum is de datum waarop de individuele toeslag wordt aangevraagd.
De peildatum is de datum dat er 60 maanden een minimum inkomen is ontvangen en het recht op de individuele toeslag ontstaat.
De datering van de aanvraag is de datum waarop het aanvraagformulier wordt ontvangen bij de gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking?

U moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • u moet op de aanvraagdatum voldoen aan de 60 maanden termijn met betrekking tot een minimum inkomen om voor de individuele toeslag in aanmerking te komen.
  • U bent 23 jaar of ouder en hebt de pensioen gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
  • De toelatingsperiode voor statushouders, die via een vergunning gelijkgesteld zijn met Nederlanders, telt mee. Op de datum van de aanvraag moet aantoonbaar een periode van 5 jaar zijn verstreken na de officiële registratie van het verblijf in Nederland.
  • Om recht te hebben op de individuele toeslag, moet de aanvrager, op de peildatum dat er 60 maanden een minimum inkomen is genoten, in de gemeente Drimmelen woonachtig zijn.
  • U bent niet in staat om de inkomenssituatie te verbeteren. Dit moet aangetoond worden. U moet bewijsstukken mee sturen zoals bijvoorbeeld sollicitatiebrieven, genoten opleidingen, gevolgde trajecten etc.
  • U hebt niet teveel vermogen

Wanneer komt u niet in aanmerking?

  • U hebt geen recht op individuele inkomenstoeslag als u op de peildatum of in de referteperiode een uitkering op grond van de Wet op de studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten heeft genoten.
  • U hebt geen recht op individuele inkomenstoeslag als u onderdeel uitmaakt van een huishoudsituatie anders als bedoeld in artikel 21 sub b van de wet of aanvragers als bedoeld in artikel 21 sub b van de wet andere personen hebben inwonen, waardoor de kostendelersnorm wordt toegepast. In uitzonderlijke situaties wordt van dit lid afgeweken.
Hoogte van de toeslag 2024  

Gehuwden/ongehuwd samenwonend

beiden 23 jaar of ouder

€ 716,00
Alleenstaande ouder 23 jaar of ouder € 644,00
Alleenstaande

€ 501,00

Aanvragen

De Individuele Inkomenstoeslag wordt 1 keer per jaar verstrekt . U kunt de toeslag jaarlijks aanvragen bij de gemeente, afdeling Sociale Zaken. De toeslag wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvrager voldoet aan de voorstaande voorwaarden. De toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

U kunt de Individuele inkomenstoeslag aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken. Aanvraagformulieren kunt u downloaden of ophalen bij:

  • Het Sociaal Loket in het gemeentehuis Park 1, made telefoonnummer 14 0162.
  • Openingstijden dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur.

Onderstaand formulier vult u in als u een bijstandsuitkering heeft.

Onderstaand formulier vult u in als u geen bijstandsuitkering heeft.