Project bypass Zoutendijk – Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

In de opinieronde van 16 september 2021 besprak de gemeenteraad het onderwerp ‘bypass Zoutendijk – Hooge Zwaluwe. Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken van dat project en de voorgeschiedenis ervan.

Terugblik opinieronde 16 september 2021

In het opinievoorstel over de bypass stonden drie opties:

  1. Bypass Hooge Zwaluwe aanleggen
  2. Aanvullende maatregelen in huidige infrastructuur
  3. Alternatieve routes onderzoeken

Er zijn die avond verschillende vragen gesteld over de drie opties en er zijn alternatieve oplossingen en routes genoemd. De voorkeur van de opinieraad ging uit naar optie 2 met een onderzoek naar een bypass voor zwaar verkeer.

Terugkijken

Heeft u de opinieronde gemist? Dan kunt u die terugkijken via: https://drimmelen.raadsinformatie.nl

Klik dan op de kalender bij 16 september 2021 het woord ‘OPINIE’ aan.

De bijbehorende stukken zijn te vinden op: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad (vergaderschema – kalender – 16 september 2021).

Stand van zaken project bypass Zoutendijk (april 2022)

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met de uitgangspunten en acties die in de opinieronde van 16 september 2021 meegegeven zijn.

Wat hebben we gedaan sinds de opinieronde?

Sinds de opinieronde onderzochten we de optie van een bypass voor alleen zwaar verkeer. Daarnaast bekeken we andere maatregelen op het gebied van gedrag en infrastructuur om de verkeersoverlast te verminderen.

Bypass zwaar verkeer

Uit het onderzoek naar een bypass voor alleen zwaar verkeer blijkt dat de weg op die manier wel positieve effecten oplevert voor de Zoutendijk binnen de bebouwde kom, maar mogelijke oplossingen voor de overige straten in Hooge Zwaluwe erg tegen vallen. Daarnaast vraagt zo’n bypass nog steeds om een grote natuurcompensatie én blijven de kosten hoog om die weg te realiseren (€1,8 miljoen).

Overige maatregelen

We onderzochten ook verschillende maatregelen om de verkeersoverlast te verminderen. Hieronder vindt u een overzicht van de onderzochte maatregelen met een toelichting:

  • Verkeerslicht/doseerinstallatie. Een verkeerslicht bij de Zoutendijk blijkt na onderzoek nadelige effecten te hebben op de veiligheid in omliggende straten. Er ontstaan dan wachtrijen. En een verkeerslicht dat verkeer doseert op de Wagenbergsestraat bleek minimale positieve effecten op te leveren. Ook zijn de kosten erg hoog. Daarom kiezen we niet voor het plaatsen van een verkeerslicht op de Zoutendijk of een doseerinstallatie op de Wagenbergsestraat.
  • Aanpassingen in Google Maps. In Google Maps stonden de snelheden op verschillende plekken te hoog ingesteld, waardoor routes een te korte tijd kregen en daarmee aantrekkelijker waren om te volgen. De juiste snelheden zijn doorgegeven aan Google Maps om te veranderen in hun systeem. Het duurt wel een aantal maanden voordat dit is doorgevoerd.
  • Stimuleren Ruilverkavelingsweg/Zanddijk door bewegwijzering en onderhoud. Deze actie staat op de planning voor het 3e kwartaal van dit jaar. Hiermee wordt de route Ruilverkavelingsweg/Zanddijk aantrekkelijker voor verkeer in plaats van de Zoutendijk/door het dorp.
  • Aanpassing van de Zoutendijk binnen de bebouwde kom. Er zijn hierover nu twee bewonersavonden geweest. Dit werken we verder uit. Een raadsbesluit hierover volgt bij de voorjaarsnota (14 juli).  
  • Gedragscampagne verkeer Zoutendijk. Ook op het gebied van het sturen van het gedrag van verkeersdeelnemers volgen nog acties die ook met de bewoners van de Zoutendijk besproken zijn. De acties staan gepland voor 2022.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de andere acties die in de afgelopen jaren al zijn uitgevoerd om de verkeerssituatie te verbeteren in en om Hooge Zwaluwe. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van het vrachtwagenverbod, het instellen van een vrachtwagenroute, het verbeteren van de Zanddijk, het verbeteren van de Raadhuisstraat, het gebruiken van de tekstkar en het inzetten van een campagne met banners in de oogsttijd. Ook hebben we een klankbordgroep opgericht die meedenkt over de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe als geheel.

Hoe verder?

Voor de aanpassing van de Zoutendijk binnen de bebouwde kom volgt een raadsbesluit bij de behandeling van de voorjaarsnota op 14 juli 2022.

Over de bypass voor zwaar verkeer volgt nog een besluit, waarin bovengenoemde resultaten van het onderzoek worden meegenomen. Informatie daarover volgt zodra er nieuws te melden is.

Wanneer er in de toekomst mogelijk nog maatregelen voor andere straten volgen, worden de desbetreffende inwoners uiteraard tijdig op de hoogte gebracht.

Informatie

Voor meer informatie kunt u de raadsbrief lezen op het Raadsinformatiesysteem.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op via bypasszoutendijk@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162/Drimmelen.


Voorgeschiedenis

In het coalitieakkoord 2018-2022 was afgesproken om een bypass voor de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe aan te leggen: een alternatieve verbindingsweg voor al het doorgaand en agrarisch verkeer die dan vanaf de Zoutendijk aansluit op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg. In eerste instantie ging het dus om een bypass voor al het gemotoriseerde verkeer. Het ging toen nog niet om een bypass voor alleen zwaar verkeer, zoals dat nu beschreven staat in de huidige update (april 2022).
Sinds januari 2021 zijn er verschillende aanvullende en actualiserende onderzoeken uitgevoerd naar verkeerseffecten en de effecten op de omgeving van die bypass voor al het gemotoriseerde verkeer. Ook zijn er overleggen geweest met ProRail, waterschap en provincie en is er verder gegaan met gesprekken over de aankoop van de gronden en met het opstellen van het bestemmingsplan. Daarnaast is er een verkenning gedaan naar de mogelijke relatie met eventuele woningbouw in de ‘oksel’.
Al die input is daarna verwerkt in een opinievoorstel voor de gemeenteraad. Tijdens de opinieronde van 16 september 2021 besprak de gemeenteraad dat voorstel.

Hieronder geven we een toelichting op een aantal belangrijke punten die uit de onderzoeken en in het voorstel naar voren kwamen:

Verkeer

Op het gebied van verkeer is o.a. onderzocht hoe de verkeersstromen in het gebied nu lopen én hoe dat zou veranderen door de bypass. Hierbij zijn ook de effecten voor een groter deel van gemeente Drimmelen (Hooge Zwaluwe, Drimmelen, Lage Zwaluwe en Gaete) in beeld gebracht. Conclusie uit deze onderzoeken is dat de bypass in grote delen van de gemeente een groot effect heeft op welke routes het gemotoriseerde vervoer kiest. Dit heeft dan met name voor de kernen van Hooge Zwaluwe en Drimmelen positieve effecten. Daar staat echter tegenover dat er in Lage Zwaluwe / Gaete / Wagenbergsestraat / Zonzeelseweg sprake is van een toename van het verkeer en daarmee van de verkeershinder. Met name het negatieve effect voor de Gaete/Loonsedijk viel tegen. De resultaten van die onderzoeken zijn meegenomen in het voorstel richting de gemeenteraad op 16 september 2021.

Woningbouw

Het gebied van de geplande bypass, grenst ook aan een mogelijke locatie voor woningbouw. De ‘oksel’ van de bypass staat in de ontwerp-Omgevingsvisie namelijk als zoekgebied beschreven. Dit is echter losgekoppeld van het project ‘bypass Zoutendijk’. Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie op de pagina 'Omgevingsvisie' op deze website.

Natuur

Aan de ene kant willen we natuurlijk dat de verkeersoverlast voor de inwoners van Hooge Zwaluwe vermindert, maar tegelijkertijd willen we ook de landschappelijke- en natuurwaarden in de aangrenzende gebieden behouden en waar mogelijk versterken.
In het voorstel richting de gemeenteraad van 16 september 2021 zat daarom ook een stuk over natuurcompensatie en de landschappelijke inpassing van de weg.

Budget

Het huidige budget bleek niet toereikend voor de inpassing van deze bypass. 

Actuele informatie over de stand van zaken leest u bovenaan deze pagina.

Overzichtskaartje bypasse Zoutendijk in Hooge Zwaluwe
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen