Project bypass Zoutendijk – Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om een bypass voor de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe aan te leggen. Deze bypass is een alternatieve verbindingsweg voor het doorgaand verkeer en sluit dan vanaf de Zoutendijk aan op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg. Verschillende verkeersonderzoeken zijn hieraan voorafgegaan.

Wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk

Om de verbindingsweg mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd naar een verkeersbestemming. De voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn reeds gestart. Bij de voorbereidingen horen diverse onderzoeken naar onder andere de natuur in het gebied en een onderzoek naar geluid. De resultaten van de onderzoeken worden opgenomen in het bestemmingsplan en betrokken bij de verdere uitwerking.

Inrichting van het gebied

Naast de weg zelf moet ook de inrichting van het gebied eromheen verder worden uitgewerkt. In de directe omgeving van de verbindingsweg ligt namelijk een brede sloot die valt onder het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en de strook tussen de verbindingsweg en het NNB richten we in als ecologische verbindingszone (EVZ). Door ecologische verbindingszones met elkaar te verbinden ontstaat een robuuster natuurnetwerk. Op basis van de onderzoeken en richtlijnen voor de inrichting van zo’n EVZ-zone wordt de ligging van de weg nu uitgewerkt.

Stand van zaken

Naar verwachting worden de onderzoeken ter voorbereiding op het bestemmingsplan in juli 2020 afgerond. Daarna worden de resultaten verwerkt in een voorontwerp-bestemmingsplan. Na besluitvorming door het college komt het plan ter inzage te liggen en is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Normaal gesproken duurt deze procedure zo’n 7 maanden. Bij veel zienswijzen of in een later stadium bij beroep is dit mogelijk langer.

Uitwerking van plannen

In dezelfde periode als de bestemmingplanprocedure wordt ook de verdere uitwerking van de weg en het inrichtingsplan van het gebied eromheen opgepakt. Deze uitwerking betrekken we ook in de gesprekken met grondeigenaren. De gemeente zal voor het plan gronden moeten aankopen. In een eerder stadium hebben al oriënterende gesprekken plaatsgevonden. De onderzoeken geven verder inzicht of er nog aanvullende toestemmingen nodig zijn, bijvoorbeeld in het kader van wet Natuurbescherming.

Planning

Naar verwachting kan in het derde kwartaal van 2020 de verdere planning worden uitgewerkt.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij mevrouw M. Lambregts van de afdeling Grondgebied, telefoonnummer 140162/Drimmelen of via e-mail: mlambregts@drimmelen.nl.

Overzichtskaartje bypasse Zoutendijk in Hooge Zwaluwe
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen