Project bypass Zoutendijk – Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

Er komt een bypass voor zwaar verkeer (tractoren en vrachtverkeer met bestemming) bij Hooge Zwaluwe. Daarnaast passen we de Zoutendijk binnen de kom (woonerf) aan en verbeteren we de fietsveiligheid van de Zonzeelseweg

Wat u moet weten


Over de bypass

Op 8 juni 2023 besloot de raad om in te stemmen met een bypass voor vrachtverkeer (bestemmingsverkeer) en tractoren. De raad heeft hier extra geld voor gegeven. Nu gaan we verder met de voorbereidingen voor het bestemmingsplan en de aanleg van de bypass. We willen het bestemmingsplan voor het eind van het jaar ter inzage leggen.

De bypass loopt straks vanaf de Zoutendijk in een bocht en sluit dan direct aan op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg.

Over de Zoutendijk binnen de kom

Voor de aanpassing van de Zoutendijk binnen de kom was extra geld nodig. Op 8 juni 2023 heeft de raad dit geld beschikbaar gesteld. We ronden nu de ontwerpen af en starten de uitvoering op. Naar verwachting ronden we het project dit najaar af. Als de werkzaamheden starten, informeren wij de direct aanwonenden. 

Over de fietsveiligheid Zonzeelseweg

Ook zijn we een project gestart om de fietsveiligheid op de Zonzeelseweg te verbeteren. Een verkeerskundig bureau onderzoekt de mogelijkheden. De uitkomsten van het onderzoek bespreken wij met de direct aanwonenden. Zij ontvangen half oktober/eind oktober een aparte uitnodiging voor een bewoneravond.

Overige maatregelen

We hebben ook stappen gezet om de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe verder te verminderen. Hieronder vindt u een update en overzicht van de overige maatregelen:

- Aanpassingen navigatiesystemen
In 2022 zijn de navigatiesystemen Google Maps, Waze, Here en TomTom aangepast. Hierdoor wordt nu de juiste snelheid aangegeven en ook de goede rijtijden.

- Stimuleren Ruilverkavelingsweg/Zanddijk door bewegwijzering en onderhoud
Begin 2023 zijn de blauwe richtingsborden aangepast. Verkeer richting Made wordt zo via de Ruilverkavelingsweg gestuurd. 

- Gedragscampagne verkeer Zoutendijk
We blijven het gedrag van de verkeersdeelnemers en de situatie regelmatig monitoren en nemen nieuwe maatregelen als dit nodig is.

Wanneer er in de toekomst mogelijk nog maatregelen voor andere straten volgen, brengen we de desbetreffende inwoners uiteraard tijdig op de hoogte.

Natuurcompensatie

We willen dat de bypass de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe vermindert, maar tegelijkertijd willen we ook de landschappelijke- en natuurwaarden in de aangrenzende gebieden behouden en waar mogelijk versterken. Het agrarisch/zwaar verkeer dat gebruik maakt van de bypass betekent een bepaalde indirecte verstoring (geluid) voor het aangrenzende gebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant. Daardoor willen én moeten we aan natuurcompensatie doen. We leveren daarom direct bij de aanleg van de bypass een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Ecologische Verbindingszone (EVZ), die ook in dit deel van de gemeente is gepland. Dit vormt een aanzienlijk deel van de natuurcompensatie die nodig is. De overige natuur-realisatieopgave zijn wij aan het zoeken in het buurt van de Zonzeelse polder. De compensatie vindt dan plaats waar ook de verstoring is.

Waarom we dit doen

Met de bypass neemt het agrarisch/zwaar verkeer door de (vaak smalle) straten van Hooge Zwaluwe af. Samen met de extra maatregelen die we in de tussentijd hebben opgepakt en nog op gaan pakken, leidt dit tot minder overlast en een hogere verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van het dorp.

Planning

  • Bestemmingsplan voor de bypass ter inzage: eind 2023
  • Aanpassing Zoutendijk binnen de kom (woonerf): eind 2023
  • Bewonersavond fietsveiligheid Zonzeelseweg: najaar 2023

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op via bypasszoutendijk@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162 (Drimmelen).

Nieuws


Terugkijken

Op woensdagavond 17 mei 2023 is de raad in een informatieronde bijgepraat over de projecten en op donderdagavond 8 juni 2023 heeft de raad een besluit genomen. U kunt deze avonden terugkijken via: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen