Project bypass Zoutendijk – Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

Op deze pagina leest u de laatste stand van zaken van het project en de voorgeschiedenis ervan.

Stand van zaken project bypass Zoutendijk (juli 2022)

Hieronder leest u de meest recente update over het project bypass Zoutendijk.

Bypass voor zwaar verkeer

Naar aanleiding van de gekozen richting tijdens de opinieronde van 16 september 2021 en het coalitieakkoord 2022-2026 is de afgelopen tijd de bypass voor zwaar verkeer verder uitgewerkt. Met die bypass hoeven tractoren en vrachtwagens (bestemmingsverkeer) niet meer door Hooge Zwaluwe. Dit helpt de overlast voor de bewoners te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten.

De raad stelde op 14 juli 2022 extra geld beschikbaar. Dit betekent dat we verder gaan met de voorbereidingen voor de bypass voor zwaar verkeer en verdere voorbereidingen treffen voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan is invulling geven aan de noodzakelijke natuurcompensatie (3ha). Het coalitieakkoord geeft aan dat de natuurcompensatie (3ha) binnen de gemeentegrenzen plaatsvindt. We hebben een voorkeur voor het gebied tussen de kern Drimmelen en het Gat van den Ham. We zoeken percelen waar we deze natuurcompensatie kunnen realiseren. Daarnaast willen we overeenstemming met ProRail bereiken over de onbewaakte spoorwegovergang op de Zoutendijk.

Overige maatregelen

We zetten ook stappen om de verkeersoverlast verder te verminderen. Hieronder vindt u een update en overzicht van de overige maatregelen:

  • Aanpassingen in Google Maps. Op Google Maps stonden de snelheden op verschillende plekken te hoog ingesteld, waardoor routes een te korte tijd kregen en daarmee aantrekkelijker waren om te volgen. In het voorjaar zijn de juiste snelheden doorgegeven aan Google Maps om te veranderen in hun systeem. In het najaar controleren we ook andere navigatiesystemen en geven gewenste wijzigingen door.
  • Stimuleren Ruilverkavelingsweg/Zanddijk door bewegwijzering en onderhoud. Deze actie staat op de planning voor het 3e kwartaal van dit jaar. Hiermee wordt de route Ruilverkavelingsweg/Zanddijk aantrekkelijker voor verkeer in plaats van de Zoutendijk of door het dorp.
  • Aanpassing van de Zoutendijk binnen de bebouwde kom. Op 14 juli 2022 kregen we extra geld om de Zoutendijk aan te passen. De aanwonenden ontvangen een uitnodiging voor een bewonersavond in het najaar.
  • Gedragscampagne verkeer Zoutendijk. Voor het sturen van het gedrag van verkeersdeelnemers werkten we verschillende acties verder uit. In de zomer plaatsen we de tekstkar waar we verkeerdeelnemers wijzen op rustig rijden. Ook plaatsen we een banner die verkeersdeelnemers wijst op hun gedrag.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de andere acties die in de afgelopen jaren al zijn uitgevoerd om de verkeerssituatie te verbeteren in en om Hooge Zwaluwe. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van het vrachtwagenverbod, het instellen van een vrachtwagenroute, het verbeteren van de Zanddijk, het verbeteren van de Raadhuisstraat, het gebruiken van de tekstkar en het inzetten van een campagne met banners in de oogsttijd. Ook hebben we een klankbordgroep opgericht die meedenkt over de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe als geheel.

Hoe verder?

Voor de bypass voor zwaar verkeer zoeken we natuurcompensatie en passen het bestemmingsplan aan. Wij houden de betrokkenen op de hoogte van de voortgang.

Voor de aanpassing van de Zoutendijk binnen de bebouwde kom ontvangen de bewoners na de zomer een uitnodiging voor een bewonersavond in het najaar.

Wanneer er in de toekomst mogelijk nog maatregelen voor andere straten volgen, brengen we de desbetreffende inwoners uiteraard tijdig op de hoogte.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op via bypasszoutendijk@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162 (Drimmelen).


Voorgeschiedenis

In het coalitieakkoord 2018-2022 stond het plan beschreven om een bypass voor de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe aan te leggen: een alternatieve verbindingsweg die vanaf de Zoutendijk aansluit op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg. In eerste instantie ging het toen om een onderzoek naar een bypass voor al het gemotoriseerde verkeer. Het ging toen nog niet om een bypass voor alleen zwaar verkeer, zoals dat nu het geval is.

Sinds januari 2021 zijn er verschillende aanvullende en actualiserende onderzoeken uitgevoerd naar verkeerseffecten en de effecten op de omgeving van die bypass voor al het gemotoriseerde verkeer. Ook zijn er overleggen geweest met ProRail, waterschap en provincie en is er verder gegaan met gesprekken over de aankoop van de gronden en met het opstellen van het bestemmingsplan. Daarnaast is er een verkenning gedaan naar de mogelijke relatie met eventuele woningbouw in de ‘oksel’.

Al die input is daarna verwerkt in een opinievoorstel voor de gemeenteraad. Tijdens de opinieronde van 16 september 2021 besprak de gemeenteraad dat voorstel.

Terugblik opinieronde 16 september 2021

In het opinievoorstel over de bypass stonden drie opties:

  1. Bypass Hooge Zwaluwe aanleggen
  2. Aanvullende maatregelen in huidige infrastructuur
  3. Alternatieve routes onderzoeken

Er zijn die avond verschillende vragen gesteld over de drie opties en er zijn alternatieve oplossingen en routes genoemd. De voorkeur van de opinieraad ging uit naar optie 2 met een onderzoek naar een bypass voor zwaar verkeer. Dit is daarna verder uitgewerkt. 

Terugkijken

Heeft u de opinieronde gemist? Dan kunt u die terugkijken via: https://drimmelen.raadsinformatie.nl

Klik dan op de kalender bij 16 september 2021 het woord ‘OPINIE’ aan.

De bijbehorende stukken zijn te vinden op: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad (vergaderschema – kalender – 16 september 2021).


Woningbouw

Het gebied van de geplande bypass, grenst ook aan een mogelijke locatie voor woningbouw. De ‘oksel’ van de bypass staat in de ontwerp-Omgevingsvisie namelijk als zoekgebied beschreven. Dit is echter losgekoppeld van het project ‘bypass Zoutendijk’. Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie op de pagina 'Omgevingsvisie' op deze website.

Overzichtskaartje bypasse Zoutendijk in Hooge Zwaluwe
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen