Project bypass Zoutendijk – Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

Er komt een bypass voor zwaar verkeer (tractoren en vrachtverkeer met bestemming) bij Hooge Zwaluwe. Daarnaast passen we de Zoutendijk binnen de kom (woonerf) aan en verbeteren we de fietsveiligheid van de Zonzeelseweg.

Wat u moet weten
 

Over de bypass

Het college heeft op 12 december 2023 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor de bypass voor vrachtverkeer (bestemmingsverkeer) en tractoren bij de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe. De bypass loopt straks vanaf de Zoutendijk in een bocht en sluit dan direct aan op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg.

Inhoud van het ontwerpbestemmingsplan

 • Gemeente Drimmelen heeft al geruime tijd plannen om de dorpskern van Hooge Zwaluwe te ontlasten van onder meer landbouwvoertuigen/zwaar verkeer. In 2015 is de Verkeersvisie opgesteld waarin de bypass als belangrijke eerste stap is benoemd om de overlast in de dorpen Hooge en Lage Zwaluwe te verminderen. Gedurende de afgelopen jaren is er gewerkt aan de plannen voor een bypass
 • Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bypass voor zwaar verkeer (landbouwverkeer en vrachtverkeer) ten westen van Hooge Zwaluwe aan te leggen. Deze weg gaat de Horenhilsedijk met de Zoutendijk verbinden. Ook maakt dit bestemmingsplan de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de watergang en de aanleg van een bomenrij mogelijk

Inzien ontwerpbestemmingsplan

 • Het plan voor de bypass is vastgelegd in een ontwerpbestemmingsplan ‘Bypass Zoutendijk Hooge Zwaluwe’
 • Het ontwerpbestemmingsplan is van 22 december 2023 tot en met 15 februari 2024, 8 weken lang in te zien (ter inzage) in het gemeentehuis, Park 1 in Made. Ook is het te vinden via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder identificatienummer NL.IMRO.1719.6bp23bypasszoutend-on01
 • Let op: per 1 januari 2024 hebben we te maken met de nieuwe Omgevingswet. Na 1 januari 2024 is het plan daarom in te zien via een nieuwe website, namelijk https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/
 • Onder het tabblad ‘Document zoeken’ kunt u het plan vinden onder de naam ‘Bypass Zoutendijk Hooge Zwaluwe’ of via het plannummer: NL.IMRO.1719.6bp23bypasszoutend-on01

Reageren

Tijdens de 8 weken van terinzagelegging kunt u schriftelijk reageren op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Drimmelen. Dit kan door een brief te sturen t.a.v. de gemeenteraad van Drimmelen naar Postbus 19, 4920 AA Made. Doet u dit liever mondeling? Maak dan een afspraak via het algemene telefoonnummer 140162 voor een afspraak met een ambtelijk medewerker. Uw reactie wordt dan betrokken in de procedure die leidt tot het vast te stellen bestemmingsplan.

Vervolg

 • Na de terinzagelegging behandelen wij de zienswijzen en passen wij eventueel het bestemmingsplan aan. Als wij een zienswijze niet overnemen, zullen wij beargumenteren waarom dat niet gedaan is. De gemeenteraad neemt daarna een besluit over het ontwerpbestemmingsplan en de reacties op de ingekomen zienswijzen. Dit vindt plaats binnen 12 weken na de termijn van terinzagelegging. Als de gemeenteraad akkoord is, wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt daarna weer zes weken ter inzage gelegd voor eventueel beroep
 • Het vaststellen van het bestemmingsplan is een belangrijke stap voor de realisatie van de bypass, waarmee we de overlast van zwaar verkeer in Hooge Zwaluwe straks verder kunnen beperken. Een positieve ontwikkeling voor de toekomst van Hooge Zwaluwe dus en we hopen dit langlopende dossier spoedig samen met alle betrokkenen goed af te kunnen ronden.

Over de Zoutendijk binnen de kom

Voor de aanpassing van de Zoutendijk binnen de kom was extra geld nodig. Op 8 juni 2023 heeft de raad dit geld beschikbaar gesteld. 
De werkzaamheden zijn eind maart 2024 gestart en inmiddels is het werk bijna klaar (eind april 2024).

Over de fietsveiligheid Zonzeelseweg

Daarnaast zijn we een project gestart om de fietsveiligheid op de Zonzeelseweg te verbeteren. In de herfst van 2023 is er een bewonersavond geweest. Verdere informatie hierover volgt nog.

Overige maatregelen

We hebben ook stappen gezet om de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe verder te verminderen. Hieronder vindt u een update en overzicht van de overige maatregelen:

 • Aanpassingen navigatiesystemen
  In 2022 zijn de navigatiesystemen Google Maps, Waze, Here en TomTom aangepast. Hierdoor wordt nu de juiste snelheid aangegeven en ook de goede rijtijden
 • Stimuleren Ruilverkavelingsweg/Zanddijk door bewegwijzering en onderhoud
  Begin 2023 zijn de blauwe richtingsborden aangepast. Verkeer richting Made wordt zo via de Ruilverkavelingsweg gestuurd
 • Gedragscampagne verkeer Zoutendijk
  We blijven het gedrag van de verkeersdeelnemers en de situatie regelmatig monitoren en nemen nieuwe maatregelen als dit nodig is

Wanneer er in de toekomst mogelijk nog maatregelen voor andere straten volgen, brengen we de desbetreffende inwoners uiteraard tijdig op de hoogte

Natuurcompensatie

We willen dat de bypass de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe vermindert, maar tegelijkertijd willen we ook de landschappelijke- en natuurwaarden in de aangrenzende gebieden behouden en waar mogelijk versterken. Het agrarisch/zwaar verkeer dat gebruik maakt van de bypass betekent een bepaalde indirecte verstoring (geluid) voor het aangrenzende gebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant. Daardoor willen én moeten we aan natuurcompensatie doen. We leveren daarom direct bij de aanleg van de bypass een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Ecologische Verbindingszone (EVZ), die ook in dit deel van de gemeente is gepland. Dit vormt een aanzienlijk deel van de natuurcompensatie die nodig is. De overige natuur-realisatieopgave hoopten wij te vinden in het buurt van de Zonzeelse polder. Helaas is het niet gelukt om gronden in de buurt te vinden die voldoen aan de eisen vanuit de provincie. Het plan gaat daarom nu uit van een gedeeltelijke financiële compensatie.

Waarom we dit doen

Met de bypass neemt het agrarisch/zwaar verkeer door de (vaak smalle) straten van Hooge Zwaluwe af. Samen met de extra maatregelen die we in de tussentijd hebben opgepakt en nog op gaan pakken, leidt dit tot minder overlast en een hogere verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van het dorp.

Planning

 • Aanpassing Zoutendijk binnen de kom (woonerf): voorjaar 2024
 • Vervolg bewonersavond fietsveiligheid Zonzeelseweg: voorjaar 2024

Contact

Hebt u vragen? Neem dan contact op via bypasszoutendijk@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162 (Drimmelen).

 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen