Project bypass Zoutendijk – Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

In het coalitieakkoord 2018-2022 is afgesproken om een bypass voor de Zoutendijk in Hooge Zwaluwe aan te leggen. Deze bypass is een alternatieve verbindingsweg voor het doorgaand en agrarisch verkeer en sluit dan vanaf de Zoutendijk aan op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg.

Wijziging van bestemmingsplan noodzakelijk

Om de verbindingsweg mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd naar een verkeersbestemming. De voorbereidingen voor het wijzigen van het bestemmingsplan zijn reeds gestart. Bij de voorbereidingen horen diverse onderzoeken naar onder andere de natuur in het gebied en een onderzoek naar geluid. De resultaten van de onderzoeken worden opgenomen in het bestemmingsplan en betrokken bij de verdere uitwerking.

Inrichting van het gebied

Naast de weg zelf moet ook de inrichting van het gebied eromheen verder worden uitgewerkt. In de directe omgeving van de verbindingsweg ligt namelijk een brede sloot die valt onder het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en de strook tussen de verbindingsweg en het NNB richten we in als ecologische verbindingszone (EVZ). Door ecologische verbindingszones met elkaar te verbinden ontstaat een robuuster natuurnetwerk. Op basis van de onderzoeken en richtlijnen voor de inrichting van zo’n EVZ-zone wordt de ligging van de weg nu uitgewerkt.

Stand van zaken

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met aanvullende onderzoeken voor o.a. de (mogelijke) effecten van de bypass op het verkeer en de omgeving. Ook zijn er overleggen geweest met ProRail, waterschap en provincie. En we zijn verder gegaan met gesprekken over de aankoop van de gronden en met het opstellen van het bestemmingsplan.

In september van dit jaar leggen we de resultaten van de onderzoeken, gesprekken en andere voorbereidingen voor aan de gemeenteraad. Op 9 september staat er een informatieronde over dit onderwerp gepland en op 16 september een opinieronde. Hieronder geven we alvast een toelichting op een aantal belangrijke punten die uit de onderzoeken naar voren zijn gekomen:

Verkeer

Op het gebied van verkeer is o.a. onderzocht hoe de verkeersstromen in het gebied nu lopen én hoe dat verandert door de bypass. Hierbij zijn ook de effecten voor een groter deel van gemeente Drimmelen (Hooge Zwaluwe, Drimmelen, Lage Zwaluwe en specifiek Gaete) in beeld gebracht. Conclusie uit deze onderzoeken is dat de bypass in grote delen van de gemeente een groot effect heeft op welke routes het gemotoriseerde vervoer kiest. Dit heeft dan met name voor de kernen van Hooge Zwaluwe en Drimmelen positieve effecten. Daar staat echter tegenover dat er in Lage Zwaluwe / Gaete / Wagenbergsestraat / Zonzeelseweg sprake is van een toename van het verkeer en daarmee van de verkeershinder. Met name het negatieve effect voor de Gaete/Loonsedijk viel tegen. De resultaten van die onderzoeken worden meegenomen in het voorstel richting de gemeenteraad.

Woningbouw

Het gebied waar de bypass gepland is, grenst ook aan een mogelijke locatie voor woningbouw. De ‘oksel’ van de bypass staat in de ontwerp-Omgevingsvisie namelijk als zoekgebied beschreven. Daarom is bekeken of het één mogelijk in de toekomst het ander kan hinderen. Uit de eerste verkenningen bleek dat voor beide (mogelijke) ruimtelijke plannen niet het geval te zijn. Om die reden worden de procedures niet gekoppeld en nu apart van elkaar doorlopen. Het proces rondom de zoeklocatie voor woningbouw staat dus verder los van de bypass. Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie op de pagina 'Omgevingsvisie' op deze website.

Natuur

Aan de ene kant willen we natuurlijk dat de bypass de overlast voor de inwoners van Hooge Zwaluwe vermindert, maar tegelijkertijd willen we ook de landschappelijke- en natuurwaarden in de aangrenzende gebieden behouden en waar mogelijk versterken.
Het verkeer dat gebruik maakt van de bypass betekent een bepaalde verstoring voor het aangrenzende gebied (Zonzeelsepolder), dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant. In het voorstel richting de gemeenteraad komt daarom ook een stuk over natuurcompensatie en de landschappelijke inpassing van de weg.

Budget

Het huidige budget is niet toereikend voor de inpassing van deze bypass. 

Planning

Er zijn dus ondertussen veel inzichten opgedaan en die worden nu verwerkt in een voorstel richting de gemeenteraad. Na de zomer volgt dan op basis van dat voorstel een keuzemoment voor de raad, over hoe het proces verder voort te zetten.

Vervolg:

  • Communicatie richting bewoners, bewonersgroepen en andere betrokkenen over de stand van zaken en verdere planning.
  • Informatieronde gemeenteraad 9 september 2021: presentatie en toelichting op het voorstel rondom de bypass. Deze informatieronde is openbaar en er is dan ook gelegenheid voor het stellen van eventuele vragen.
  • Opinieronde gemeenteraad 16 september 2021: het voorstel wordt dan opiniërend behandeld door de gemeenteraad. Tijdens deze opinieronde is er de mogelijkheid om in te spreken over dit onderwerp.

Kijk voor meer informatie over deze vergaderingen en het inspreken op: www.drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad

Aanvullende informatie over het project bypass Zoutendijk vindt u in de raadsbrief.

*Rectificatie informatie raadsbrief

Per ongeluk zijn er een aantal fouten in de tabel van de raadsbrief geslopen. Er leken daardoor op een aantal plekken negatieve effecten te zijn, waar deze positief zijn. Dit hebben we aangepast, zodat het nu wel klopt. De aangepaste raadsbrief staat in de link hierboven nu online.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen via bypasszoutendijk@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162/Drimmelen.

Overzichtskaartje bypasse Zoutendijk in Hooge Zwaluwe
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen