Project bypass Zoutendijk – Horenhilsedijk Hooge Zwaluwe

De gemeente Drimmelen werkt al enige tijd aan de plannen voor een bypass in Hooge Zwaluwe. In 2021 koos de gemeenteraad om de bypass voor enkel tractoren verder uit te werken. In het coalitieakkoord van 2022-2026 is daarna afgesproken om te investeren in die bypass en deze open te stellen voor al het zwaar verkeer (tractoren en vrachtverkeer).

Over de bypass

De bypass loopt vanaf de Zoutendijk in een bocht en sluit dan direct aan op de Horenhilsedijk ter hoogte van de Ruilverkavelingsweg. Met de bypass neemt het agrarisch/zwaar verkeer door de (vaak smalle) straten van Hooge Zwaluwe af. Samen met de extra maatregelen die we in de tussentijd hebben opgepakt, leidt dit tot minder overlast en een hogere verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van het dorp. Een van de aanvullende plannen is de aanpak van het woonerf-gedeelte van de Zoutendijk. Dat hebben we de afgelopen tijd ook met de bewoners van de Zoutendijk (binnen de bebouwde kom/woonerf) besproken en uitgewerkt.

Extra geld nodig

De eerdere budgetten van de bypass en voor de aanpassing van de Zoutendijk bleken onvoldoende. We vragen daarom extra geld aan de raad. We presenteren daarvoor binnenkort de plannen tijdens een informatieronde.

Informatieronde raad

We houden op woensdagavond 17 mei 2023, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis (Park 1, Made) een informatieronde waarin we de raad en inwoners bijpraten over de vorderingen. Deze is openbaar toegankelijk. Op drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad staat de agenda van die avond. Het is mogelijk om bij de informatieronde informerende of toelichtende vragen te stellen. De informatieronde is eventueel ook digitaal te volgen én is terug te kijken via: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad.

Hoe verder

Na de informatieronde neemt de gemeenteraad op donderdagavond 8 juni 2023 een besluit tijdens de raadsvergadering. Wanneer de raad akkoord is, vervolgen wij de voorbereidingen voor het bestemmingsplan en de aanleg van de bypass. Voor de Zoutendijk worden de ontwerpen afgerond en uitgevoerd. 

Overige maatregelen

We hebben ook stappen gezet om de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe verder te verminderen. Hieronder vindt u een update en overzicht van de overige maatregelen:

 • Aanpassingen navigatiesystemen
  In 2022 zijn de navigatiesystemen Google Maps, Waze, Here en  TomTom aangepast. Hierdoor wordt nu de juiste snelheid aangegeven en ook de goede rijtijden.

 • Stimuleren Ruilverkavelingsweg/Zanddijk door bewegwijzering en onderhoud
  Begin 2023 worden de blauwe richtingsborden aangepast. Verkeer richting Made wordt dan via de Ruilverkavelingsweg gestuurd.
   
 • Aanpassing Zoutendijk binnen de bebouwde kom
  In april is het voorlopig ontwerp met de aanwonende bewoners besproken. Bij goedkeuring van extra geld op 8 juni wordt het ontwerp afgerond en uitgevoerd.
   
 • Gedragscampagne verkeer Zoutendijk
  We blijven het gedrag van de verkeersdeelnemers en de situatie regelmatig monitoren en zullen nieuwe maatregelen nemen als dit nodig is.
   
 • Fietsveiligheid Zonzeelseweg
  We starten een project voor het fietsveilig maken van de Zonzeelseweg (Zwaluwseweg-Wagenbergsestraat). De aanwonenden worden later apart geïnformeerd over dit project.

Wanneer er in de toekomst mogelijk nog maatregelen voor andere straten volgen, brengen we de desbetreffende inwoners uiteraard tijdig op de hoogte.

Natuurcompensatie

We willen dat de bypass de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe vermindert, maar tegelijkertijd willen we ook de landschappelijke- en natuurwaarden in de aangrenzende gebieden behouden en waar mogelijk versterken. Het agrarisch/zwaar verkeer dat gebruik maakt van de bypass betekent een bepaalde indirecte verstoring (geluid) voor het aangrenzende gebied dat onderdeel uitmaakt van het Natuurnetwerk Brabant. Daardoor willen én moeten we aan natuurcompensatie doen. We leveren daarom direct bij de aanleg van de bypass een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de Ecologische Verbindingszone (EVZ), die ook in dit deel van de gemeente is gepland. Dit vormt een aanzienlijk deel van de natuurcompensatie die nodig is. De overige natuur-realisatieopgave zijn wij aan het zoeken in het buurt van de Zonzeelse polder. De compensatie vindt dan plaats waar ook de verstoring is. Zo versterken we het groene karakter van Drimmelen. 

Woningbouw

Het gebied van de geplande bypass, grenst ook aan een mogelijke locatie voor woningbouw. De ‘oksel’ van de bypass staat in de ontwerp-Omgevingsvisie namelijk als zoekgebied beschreven. Dit is echter losgekoppeld van het project ‘bypass Zoutendijk’. Kijk voor meer informatie over de Omgevingsvisie op de pagina 'Omgevingsvisie' op deze website.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op via bypasszoutendijk@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162 (Drimmelen).

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen