Project Rietlanden Drimmelen

In 2021 heeft De Koning Groep, eigenaar van de landtongen in Drimmelen gelegen vlakbij de haven van Drimmelen, een woningbouwplan ingediend voor dit gebied. Dit plan is ingediend naar aanleiding van de vraag van de gemeenteraad om de mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied te onderzoeken. De raad is geïnformeerd over de eerste opzet van het plan, dat uitgaat van een kleine 200 woningen. Het plan is goed ontvangen, maar het moet verder worden uitgewerkt en worden onderzocht op haalbaarheid. Het college heeft de initiatiefnemer een richting meegegeven voor wat betreft betaalbaarheid en verschillende soorten woningen in het plan en stelt dat natuurinclusiviteit moet worden meegenomen in de uitwerking. Met een diversiteit aan woningen moet dit plan ook de gelegenheid bieden aan starters op de woningmarkt om in hun eigen gemeente te blijven wonen. Met dit realisatie van dit project wordt waterrecreatie, natuurbeleving en het wonen verweven. “De haven krijgt 365 dagen per jaar reuring en woningbouwambities van gemeente Drimmelen krijgen invulling,” aldus de initiatiefnemer.

Filmpje

Bij de presentatie aan de gemeenteraad heeft de initiatiefnemer een filmpje laten zien over het plan. In dit filmpje wordt de eerste uitwerking van het woningplan getoond en toegelicht. Via deze link kunt u het YouTube-filmpje terugkijken. In de verdere uitwerking wordt het hotel ook meegenomen.

Stand van zaken (najaar 2022)

De eerste opzet van het plan is besproken in een zogeheten opinieronde van de gemeenteraad in februari 2022. Dit plan wordt nu verder uitgewerkt. De opmerkingen op de eerste uitwerking en de aandachtspunten van de gemeenteraad komen hierbij aan de orde. De gemeente wil in dit woningbouwproject een percentage van 40-50% betaalbare woningen (ook voor starters en een deel huurwoningen) gerealiseerd zien en geeft ook aan dat in het plan ook levensloopbestendig en natuurinclusief moet worden gebouwd. Medio 2022 is een aanvullend verzoek ingediend. Dit verzoek gaat uit van het vergroten van het plangebied waarbij naast woningbouw ook de realisatie van een hotel wordt meegenomen. Het hotel is geprojecteerd op de locatie van de aanwezige beachclub. Het strandje en recreatieplas zullen in stand blijven. Met dit plan wijzigt een deel van de planopzet voor de woningen, namelijk aan de rand van het plangebied, aansluitend aan het gebied waar het hotel is voorzien. Het hotel kan ook dienst  doen voor ‘gemaksdiensten’ (denk aan maaltijdvoorziening, schoonmaak, activiteiten e.d.) voor naburige bewoners, bijvoorbeeld senioren die hier in een woning of appartement wonen.
Van initiatiefnemers wordt verwacht dat de omgeving (inwoners, ondernemers etc.) in een vroegtijdig stadium bij dit plan worden betrokken. Dit is ook bij de behandeling in de gemeenteraad begin 2022 naar voren gebracht. In mei 2022 heeft hiertoe een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Initiatiefnemer heeft tijdens deze bijeenkomst inwoners van Drimmelen, ondernemers in de haven en andere belangstellenden meegenomen in de plannen en aandachtspunten en heeft ideeën over de woningbouwplannen opgehaald. Initiatiefnemer zal de vervolg-dialoog op de totaalontwikkeling moeten richten.
Het nu geldende bestemmingsplan staat geen woningbouw en hotelontwikkeling toe. Dit betekent dat dit plan zal moeten worden gewijzigd. De voorbereidingen en onderzoeken hiervoor zijn opgestart.

Meer informatie en vragen

Ga naar de website https://de-rietlanden.nl/ voor meer informatie over de plannen.

Heeft u vragen hierover aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente, Marja Lambregts van de afdeling Grondgebied van de gemeente, via 140162 of mlambregts@drimmelen.nl.

Ligging Rietlanden ten opzichte van de jachthaven

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen