Reclame maken

Reclame maken in de gemeente Drimmelen is voor veel zaken vergunningsvrij. Het moet echter wel voldoen aan een aantal algemene regels. Voor een aantal bijzondere situaties is nog wel een vergunning nodig.

In de reclamenota 2014 staat beschreven hoe een en ander is geregeld en is een aantal belangrijke definities uitgewerkt. De nota is opgenomen onder de rubriek Ruimte en infrastructuur.

Reclamenota 2014 inclusief bijlagen

  • In bijlage I staat in welke gebieden welke vorm van reclame is toegestaan en of daar een vergunning voor nodig is of niet
  • In bijlage II staat aan welke algemene regels reclame moet voldoen als deze zonder vergunning is toegestaan.
  • In bijlage III staat aan welke criteria reclame moet voldoen als deze met vergunning kan worden toegestaan.
  • In bijlage IV staat aan welke criteria reclame moet voldoen als deze op basis van een melding kan worden toegestaan.

Reclame in openbare ruimte

Voor reclame in de openbare ruimte (de openbare weg etc.) heeft de gemeente er voor gekozen de algemene voorzieningen voor reclame exclusief te laten beheren door daarvoor aangewezen exploitanten. Voor die vormen van reclame mag men dus niet zelf meer iets weg zetten, maar moet dit via de betreffende exploitant. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Uitzondering hierop is het plaatsen van uitstallingen bij het eigen bedrijf. Deze zijn uiteraard niet aan exploitanten gebonden en zijn onder voorwaarden toegestaan. Hieraan zijn géén kosten verbonden.

De exploitanten voor algemene reclame-voorziening in de openbare ruimte zijn:

Reclamevorm Naam exploitant Informatie/contact
Abri's Clear Channel Hillenaar www.clearchannel.nl
t. 071 5157343
e. info@clearchannel.nl
Postbus 567
2300 AN Leiden
Plattegrondinformatiekasten CityTec Reclmae

www.citytecreclame.nl
t. 088 8959111
f. 088 8959110
e. info@citytecreclame.nl

Postbus 51
2950 AB Alblasserdam

Rotondes De Rotonde Specialist

www.adopteereenrotonde.nu
t. 030 2600231
e.contact@rotondespecialist.nl

Postbus 1087
3700 BB Zeist