Subsidie ondersteuning arbeidsmarkt gemeente Drimmelen

 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Europese Unie

Wat houdt deze subsidie in?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als oudste structuurfonds van de Europese Unie (EU) het specifieke doel om de ‘’werkgelegenheid voor de werknemers in de interne markt te verbeteren en zodoende bij te dragen tot de verhoging van de levensstandaard’’. In reactie op de COVID-19 pandemie heeft de EU een omvangrijk herstelpakket aangenomen dat de lidstaten van de EU sociaaleconomisch moet helpen herstellen van de COVID-19 crisis, en wat mogelijkheden biedt tot het voorbereiden van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Het hoofddoel van het ESF REACT-EU programma is dus arbeidsmarktactivering en duurzame inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare positie ten opzichte van de arbeidsmarkt. Activiteiten die met ESF worden ondersteund zijn gericht op het werkfit maken en het matchen aan een baan van werkzoekenden uit de doelgroep en het scholen, begeleiden, coachen van werkenden uit de doelgroep met het doel ze duurzaam inzetbaar te maken op de arbeidsmarkt. Deze activiteiten sluiten aan bij het beleid van de gemeente Drimmelen.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Dit herstelpakket dient ervoor de werkgelegenheids- en sociale effecten van de COVID-19 crisis aan te pakken door te focussen op de ondersteuning van kwetsbare werkenden en werkzoekenden. De gemeente ontvangt de subsidie voor niet-uitkeringsgerechtigden, arbeidsbelemmerden (met of zonder uitkering/bijstand), jongeren, leerlingen van VSO of praktijkonderwijs, in Nederland woonachtige vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven en overige natuurlijke (kwetsbare) personen om deze werk te laten verrichten of werk te laten behouden. De doelgroep had al een kwetsbare arbeidspositie en de Coronacrisis heeft dit alleen maar versterkt. Deze doelgroep is zodanig breed gedefinieerd dat dit gemeente de mogelijkheid biedt om maatwerk te leveren.

Informatie

Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid