Uitgifte gemeentelijke grond en vastgoed

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam-arrest) moeten overheidslichamen (dus ook gemeenten)  gelet op het gelijkheidsbeginsel, het voornemen om onroerende zaken uit te geven en/of te bezwaren met zakelijke rechten vooraf tijdig bekend maken om zo alle (potentiële) gegadigden een gelijke kans te bieden.

Voornemen tot uitgifte of bezwaren met zakelijk recht

Daarom maakt de gemeente Drimmelen het voornemen om onroerende zaken uit tegeven en/of te bezwaren met zakelijke rechten vooraf bekend door middel van een publicatie via de website www.officielebekendmakingen.nl. In de publicatie staat aangegeven hoe eventuele gegadigden op het voornemen kunnen reageren.

Actuele bekendmakingen

Verwijzingen naar de actuele bekendmakingen staan op deze pagina en blijven hier 20 dagen staan. Op de website www.officielebekendmakingen.nl blijven alle bekendmakingen voor onbepaalde tijd gepubliceerd staan. U kunt daar alle eerder gepubliceerde bekendmakingen terugvinden. De officiële bekendmakingen kunt u ook vinden via www.overheid.nl

Bekendmaking voornemen tot vestigen opstalrechten

Voor het aanleggen en instandhouden van een nieuwe bovengrondse 150-380kV combi hoogspanningsverbinding, een nieuwe ondergrondse 150kV hoogspanningsverbinding en de reconstructie van de bestaande bovengrondse 380kV hoogspanningsverbinding is de gemeente Drimmelen voornemens om op diverse percelen gemeentegrond rechten van opstal te vestigen ten behoeve van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT).

Het betreft gedeelten van de percelen kadastraal bekend:

 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 105 (Hamseweg in Hooge Zwaluwe)
 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 121 (Wilgenwegje in Drimmelen)
 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 155 (Dahliastraat in Drimmelen)
 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 189 (Koekoekweg in Made)
 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 432 (Zeggeweg in Drimmelen)
 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummers 497, 1350 en 1355 (Sluizeweg in Drimmelen)
 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 949 (Bergseweg in Made)
 • Gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummers 955 en 1546 (Bergsepolder in Drimmelen)
 • Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 61 (Moerseweg in Hooge Zwaluwe)
 • Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummer 1310 (Brandpolderweg in Hooge Zwaluwe)
 • Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummers 1320 en 2121 (Horenhilsedijk in Hooge Zwaluwe)
 • Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, nummers 2434, 2435 en 3299 (Ruilverkavelingsweg in Hooge Zwaluwe)
 • Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, nummer 1 (Lange Reeweg in Lage Zwaluwe)
 • Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, 356 (Zwaluwse Pootweg in Lage Zwaluwe)
 • Gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, 674 (Bloemendaalse Zeedijk in Lage Zwaluwe)

TenneT is enige serieuze gegadigde

De gemeente gaat bedoelde opstalrechten vestigen omdat:

 • De aanleg van de onderhavige hoogspanningsverbindingen noodzakelijk is voor een goede infrastructuur
 • Een goede infrastructuur een publiek belang is
 • TenneT op grond van de Elektriciteitswet 1998 is aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet en daarmee verantwoordelijk is voor een ongestoorde werking van het hoogspanningsnet en het tijdig realiseren van nieuwe kabelverbindingen om knelpunten in het net te voorkomen
 • TenneT daarmee de enige partij is in Nederland die gerechtigd is tot het aanleggen, beheren, onderhouden en veilig houden van hoogspanningsverbindingen

De gemeente Drimmelen gaat er van uit dat bij deze vestiging van opstalrechten geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van bovenvermelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria TenneT de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de vestiging van opstalrechten op deze percelen.

Vervaltermijn

Indien u het niet eens bent met het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot vestiging van opstalrechten, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Indien u een kort geding aanspant verzoeken wij u ons dit onverwijld, in elk geval binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen, schriftelijk mede te delen door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan de afdeling Grondgebied via rvanstrien@drimmelen.nl. Tevens dient u onverwijld een digitaal afschrift van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail te verzenden aan voornoemde contactpersoon.

De voornoemde termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aangevangen procedure vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Drimmelen en TenneT worden immers onredelijk benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen. De gemeente zal na afloop van genoemde termijn uitvoering geven aan het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot vestiging van opstalrechten.

Publicatiedatum 24 april 2024 - vervaldatum 13 mei 2024