Uitgifte gemeentelijke grond en vastgoed

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam-arrest) moeten overheidslichamen (dus ook gemeenten)  gelet op het gelijkheidsbeginsel, het voornemen om onroerende zaken uit te geven en/of te bezwaren met zakelijke rechten vooraf tijdig bekend maken om zo alle (potentiële) gegadigden een gelijke kans te bieden.

Voornemen tot uitgifte of bezwaren met zakelijk recht

Daarom maakt de gemeente Drimmelen het voornemen om onroerende zaken uit tegeven en/of te bezwaren met zakelijke rechten vooraf bekend door middel van een publicatie via de website www.officielebekendmakingen.nl. In de publicatie staat aangegeven hoe eventuele gegadigden op het voornemen kunnen reageren.

Actuele bekendmakingen

Verwijzingen naar de actuele bekendmakingen staan op deze pagina en blijven hier 20 dagen staan. Op de website www.officielebekendmakingen.nl blijven alle bekendmakingen voor onbepaalde tijd gepubliceerd staan. U kunt daar alle eerder gepubliceerde bekendmakingen terugvinden. De officiële bekendmakingen kunt u ook vinden via www.overheid.nl

Bekendmaking voornemen tot verpachting van landbouwgrond


De gemeente Drimmelen is voornemens om voor 2024 landbouwgrond gelegen nabij de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe te verpachten aan Melkveebedrijf Dilven B.V. (hierna te noemen: pachter). Het betreft (gedeelten) van de percelen landbouwgrond kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, nummers 273, 283, 284, 285, 286, 287 en 288, met een totale oppervlakte van circa 13.37.82 hectare.

In het kader van strategische grondverwerving door de gemeente Drimmelen zijn met de pachter afspraken gemaakt over het verpachten van de onderhavige landbouwgronden aan pachter. De verpachting voor 2024 aan pachter was een voorwaarde voor de strategische verwerving van de landbouwgronden en met de onderhavige verpachting voldoet de gemeente aan deze aangegane verplichting.

De gemeente Drimmelen gaat er van uit dat bij deze verpachting geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van bovenvermelde objectieve, toetsbare en redelijke criteria pachter de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de verpachting van deze percelen landbouwgrond.

Vervaltermijn

Indien u het niet eens bent met het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot pacht, dan dient u uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. Indien u een kort geding aanspant verzoeken wij u ons dit onverwijld, in elk geval binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen, schriftelijk mede te delen door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan de afdeling Grondgebied via hvansteenoven@drimmelen.nl. Tevens dient u onverwijld een digitaal afschrift van de uitgebrachte dagvaarding per e-mail te verzenden aan voornoemde contactpersoon.

De voornoemde termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aangevangen procedure vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Drimmelen en pachter worden immers onredelijk benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen. De gemeente zal na afloop van genoemde termijn uitvoering geven aan het middels deze publicatie bekendgemaakte voornemen tot verpachting.
(Publicatiedatum op Overheid.nl: 27 maart 2024, vervaldatum: 15 april 2024)