Uitschrijvingen BRP

Procedure uitschrijven uit de Basisregistratie Personen

Op www.overheid.nl  publiceren we regelmatig de namen van personen van wie is gebleken dat ze niet meer wonen op een adres in onze gemeente. We maken dan in eerste instantie het plan bekend dat we die persoon willen uitschrijven uit onze gemeentelijke Basisregistratie Personen. Als er na 4 weken geen nieuw adres bekend is, maken we bekend dat we hebben besloten dat de persoon in kwestie is uitgeschreven naar ‘land onbekend’. Hieronder worden deze twee procedures toegelicht.

Voornemen uitschrijven naar ‘land onbekend’

De gemeente doet regelmatig onderzoek waaruit blijkt dat iemand niet meer woont op het adres waar de persoon volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Dit betekent dat de registratie in de BRP geen correct beeld meer geeft van de werkelijkheid en we na gedegen onderzoek geen nieuw adres hebben kunnen achterhalen. Ook is er niet voldaan aan de wettelijke plicht van de inwoner om het nieuwe woonadres aan zijn of haar woongemeente door te geven. De termijn die hiervoor staat is vier weken voor de verhuisdatum of uiterlijk vijf dagen erna. Het college maakt dan bekend op www.overheid.nl dat het deze persoon of personen uitschrijft uit de basisregistratie naar ‘land onbekend’.

Waarom is dit belangrijk?

Een uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat deze persoon geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs, uittreksels) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslagen/of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning kan worden stopgezet, evenals de zorgverzekering. Daarnaast kan het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Deze mogelijke consequenties maken het daarom zo belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Zienswijze indienen

Er is een mogelijkheid om, binnen vier weken na de verzenddatum van het voornemen,  een zienswijze in te dienen door een brief te schrijven aan de gemeenteraad waarin u uw zienswijze hierover kenbaar maakt. Uw zienswijze wordt meegenomen in het te nemen besluit. De verzenddatum van het voornemen staat bij de naam van de persoon in kwestie op www.overheid.nl

U kunt uw zienswijze richten aan:
Burgemeester en wethouders van gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA Made

U mag zelf een zienswijze indienen. Ook kunt u iemand machtigen (advocaat of een derde) om dit voor u te doen, maar dit is niet verplicht.

Wetsartikelen

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing. Artikel 2.39 van de wet BRP schrijft voor dat de burger wiens adres wijzigt binnen vijf dagen na verhuizing hiervan aangifte moet doen bij de woongemeente. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet BRP en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid ambtshalve het gegeven op te nemen van het vertrek van de onderstaande ingezetene(n) uit Nederland. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht schrijft voor dat de gemeente het voornemen van het besluit ‘ambtshalve uitschrijving’ mag publiceren als ze het voornemen van het besluit niet kan toesturen aan belanghebbenden. 

Besluiten uitschrijven naar ‘land onbekend’

Als er na vier weken geen zienswijze binnen is gekomen over het voornemen tot uitschrijving, neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit. Als er wel een zienswijze is binnengekomen zal deze worden meegewogen in het besluit. Ook dit besluit wordt in ’t Carillon gepubliceerd.

Bezwaar maken

Er kan binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar gemaakt worden tegen het besluit. De datum van het besluit staat in ’t Carillon. U moet onderstaande punten in uw bezwaarschrift vermelden:

  • Naam (van uzelf)
  • Handtekening
  • Adres (van uzelf)
  • Datum

Omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit

Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Burgemeester en wethouders van gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA Made

Wetsartikelen

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing. Op grond van artikel 2.22, lid 1, van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en met toepassing van artikel 2.60, onder d, van de Wet BRP, heeft het college van burgemeester en wethouders ambtshalve besloten tot opneming van het gegeven van het vertrek van de in ’t Carillon genoemde personen uit Nederland. Volgens artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente het besluit ambtshalve uitschrijving naar ‘land onbekend’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan de belanghebbenden.

Vragen

Als u vragen heeft over dit onderwerp, dan kunt die stellen aan het cluster Publiekszaken van de gemeente Drimmelen, te bereiken via 14 0162.