Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie vergaderingen per maand, de informatieronde, de opinieronde en besluitvormende raadsvergadering. U kunt de agenda en de vergaderstukken van elke vergadering inzien. Van de opinieronde en de besluitvormende vergadering worden digitale verslagen gemaakt. Deze vergaderingen kunt u ook live volgen via onze streamdienst.

Vergaderschema

In het vergaderschema  ziet u wanneer de gemeenteraad vergadert. Door op de datum te klikken kunt u de agenda en onderliggende stukken van deze vergadering raadplegen.
Daarnaast is er ook een totaaloverzicht van de vergaderingen.
De vergaderingen vinden op donderdag plaats​.

Audio/Videoverslagen & Live uitzendingen

Van de opinierondes en de raadsvergaderingen wordt een verslag gemaakt.
U kunt deze verslagen zien en beluisteren.

Ook kunt u de vergaderingen live volgen via onze streamdienst.
Vlak voordat de vergadering begint wordt er verbinding gemaakt met de raadszaal en kunt u meekijken tijdens de vergadering. Als er geen vergaderingen zijn ziet u de volgende tekst: 'momenteel is er nog geen stream beschikbaar' in de mediaplayer.

Uitleg vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden via een driefasen model plaats:
Informatieronde
Is bedoeld voor informatieverstrekking aan raads- en burgerleden en aanwezige burgers met ruimte voor het stellen van informatieve of toelichtende vragen.
Opinieronde
Is een verkennende en/of kaderstellende discussie waarin raads- en burgerleden hun standpunt bepalen over een agendapunt.
Raadsvergadering
In deze vergadering neemt de gemeenteraad de besluiten.

Inspreken bij de opinieronde

U kunt als inwoner ook úw standpunt over een voorstel dat wordt behandeld mondeling toelichten. U kunt dan voordat een voorstel wordt behandeld inspreken. Heeft u hier belangstelling voor dan dient u dit vooraf te melden aan de raadsgriffier. Inspreken is aan regels gebonden.  De regels zijn vermeld in het inspreekformulier.

Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dient u het inspreekformulier in te vullen en tijdig op te sturen naar de raadsgriffier.

Raadsbrieven

Op de pagina van het Raadsinformatiesysteem (iBABS) vindt u een overzicht van de brieven aan de raad.
In een raadsbrief staat informatie vanuit de organisatie en het college aan de gemeenteraad.

Raadsvragen en antwoorden

Het komt regelmatig voor dat raadsleden een schriftelijke vraag willen stellen aan het college, waar zij ook een schriftelijk antwoord op willen hebben. Bijvoorbeeld over een voorstel dat het college aan de raad doet of over iets dat het raadslid gehoord heeft van een bewoner van de gemeente. Deze schriftelijke vragen zijn openbaar en kunt u lezen bij de raadsvragen en antwoorden.