Wat gebeurt er nog meer in gemeente Drimmelen en in de regio?

Voor en door inwoners

Er zijn binnen de gemeente Drimmelen twee energiecoöperaties opgericht: het Traais Energie Collectief (TEC) en Opgewekt Drimmelen. Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van mensen die samen optrekken om energie in te kopen of mede-eigenaar te worden. Als inwoner kun je je aansluiten bij deze cooperatie. Lees hier meer over energiecoöperaties.

Zonnepark De Bergen

Het Traais Energie Collectief wil aan De Bergen een uniek zonnepark realiseren met 27.600 panelen. In combinatie met een windmolen langs de A16 en warmte uit de Mark zou hiermee het dorp energieneutraal kunnen worden. Lees meer op www.traaisenergiecollectief.nl

Drimmelens Energie Akkoord

Er komen windmolens langs de A16, waarvan er 8 op Drimmelens grondgebied (zie kaartje), namelijk in windpark Zonzeel en in windpark Klaverspoor.  De bouw start naar verwachting in 2021. Een kwart van de opbrengst van de windmolens gaat naar lokale projecten die zich richten op isolatiemaatregelen en zonnepanelen op daken. Dit doet de Stichting Energietransitie Drimmelen (STED) en staat in het Drimmelens Energie Akkoord.

Zie ook dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=WIqTx6vYRls
Vanaf 2021 wordt het ook mogelijk financieel te participeren in de windmolens langs te A16. Lees meer op www.energiea16.nl.

Verduurzaming Amerwarmtenet

De gemeente werkt met andere partijen in de omgeving samen aan de verduurzaming van het Amerwarmtenet. Zo willen tuinders in het glastuinbouwgebied Plukmade een (kleinschalige) biomassa-installatie waarmee ze in hun eigen warmte kunnen voorzien. En is Hydreco Geomec in Plukmade bezig met voorbereidingen voor geothermie. Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. Aan Hydreco Geomec is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ‘opsporingsvergunning’ verleend.

Regionale Energie Strategie 2030

De gemeente Drimmelen werkt samen met 16 andere gemeenten in de regio West-Brabant aan de Regionale EnergieStrategie 2030 (RES). Dit is een plan waarin staat hoe we als regio de komende tijd duurzame energie en warmte gaan realiseren. Meer informatie is te lezen op de website https://energieregiowb.nl

Energiepark A59 in Oosterhout

Informatie over de laatste ontwikkelingen van het Windpark A59.

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad Oosterhout in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. 

Ter inzage

Vanaf 15 april 2021 ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij horende stukken zes weken ter inzage. Tot en met 26 mei 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen. Na verwerking van de zienswijzen wordt de raad nogmaals gevraagd of zij akkoord gaat met de vvgb (juni of juli 2021). Pas daarna komt er een definitief besluit over de vergunning door het college.

Online vragenuur

Op donderdag 29 april organiseert de gemeente Oosterhout van 19.30 tot 20.30 een online vragenuur. Het online vragenuur gaat alleen over het windpark. Het is voor vragen over de aanvraag voor de vergunning, de terinzagelegging en de verdere procedure. Eneco is aanwezig om vragen te beantwoorden over hun aanvraag. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor het online vragenuur via het aanmeldformulier op de website: Vragenuur Eneco windpark Energiepark A59 - Energiepark A59.

Algemene informatie

In Oosterhout is een energiepark langs de A59 in voorbereiding. Hier zouden windmolens en zonnepanelen kunnen komen die een hoeveelheid duurzame energie opwekken dat gelijk staat aan het verbruik van 28.000 huishoudens. Actuele informatie over dit energiepark vind u op de website van de gemeente Oosterhout.