Zonnevelden

Zonnevelden in de gemeente Drimmelen


Zonnevelden aanvragen op perceelsniveau ingetekend.

zonnevelden_aanvragen_op_perceelniveau_ingetekend.jpg

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Datum detailkaart 10 januari 2019.

Het overzicht is hieronder ook als pdf toegevoegd.

Om energieneutraal te worden en de klimaatverandering te stoppen is een energietransitie nodig van fossiele brandstof naar schone energie. De opgave in de energietransitie is groot. De gemeente wil een duurzame toekomst voor onze kinderen. Om deze verandering voor 2040 te bereiken hebben we meerdere nieuwe schone energiebronnen nodig. Zonnevelden is één van die bronnen, naast zonnepanelen op daken, windmolens en aardwarmte. We hebben het allemaal nodig. Om de energietransitie snel mogelijk te kunnen maken heeft de raad van de gemeente Drimmelen beleid over zonnevelden vastgesteld om initiatieven de ruimte te geven.

Beleid in de gemeente Drimmelen

De gemeenteraad heeft op 13 september 2018 beleid vastgesteld voor grootschalige zonneparken. Het beleid geldt voor 3 jaar. De gemeente kan een vergunning verlenen voor maximaal 25 jaar. Onder voorwaarden is de aanleg van maximaal 150 hectare zonnevelden mogelijk. Dit is slechts 2,5% van de beschikbare (landbouw)grond in de hele gemeente. De gemeente heeft op 19 december 2018 een informatiebijeenkomst gehouden. De presentatie is hieronder te downloaden. Tijdens de informatieavond zijn een aantal vragen gesteld. De vragen en antwoorden worden uiterlijk in de week van 14 januari 2019 toegevoegd aan de vraag en antwoordlijst.

zonnevelden_kaart_18_december_2018.jpg

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Vraag en antwoordlijst

d.d. 14-1-2019

Vragen en antwoorden zonnevelden d.d. 14 januari 2019

Waarom komen er zonnevelden in onze gemeente?

De gemeente wil energieneutraal worden in 2040. Ook moeten we in 2030 als gemeenschap 49% minder CO2 uitstoten. Om deze klimaatdoelstellingen te halen wilden we beleid opstellen. Tegelijkertijd kwamen er 2 initiatieven in onze gemeente, onder andere van het Traais Energie Collectief (TEC). Deze initiatieven wilden we mogelijk maken. Wij willen graag een duurzame gemeente zijn die investeert in de toekomst van onze kinderen en een schone leefomgeving.

Beleid

De gemeenteraad heeft in september beleid voor grootschalige zonnevelden vastgesteld. Dit maakt het mogelijk voor initiatiefnemers om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van een zonneveld. Met het beleid heeft de gemeente de voorwaarden vastgelegd waaraan een zonneveld moet voldoen.

Welke voorwaarden zijn er?

Particuliere en commerciële initiatiefnemers moeten aantonen op welke manier een project een bijdrage levert aan drie criteria:

1.Maatschappelijke meerwaarde: De opbrengst moet niet alleen gaan naar de grondeigenaar en ontwikkelaar gaan. Ook de omgeving moet kunnen profiteren. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden:
a. Omwonenden de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan het plan en van de opbrengst te profiteren. Bijvoorbeeld met stroomafname of mede eigenaarschap.
b. Een bijdrage leveren aan de energietransitie met een educatief element. Zoals een informatiepaneel of -centrum.
c. Bijdragen aan de vrijetijdseconomie met een blijvende recreatieve invulling van het terrein, zoals wandel- of fietspaden.

2. Verbetering van het landschap: Op de grond moet de ontwikkelaar 10% meer natuur maken. Dus meer ruimte geven aan planten en dieren voor meer biodiversiteit. De ontwikkelaar moet meer ecologische waarde aan de grond toevoegen en verbinding maken met andere natuurgebieden.

3. Leerkansen. De ontwikkelingen en technieken op dit gebied gaan razendsnel. Het beleidskader is bedoeld om voor de komende 3 jaren én onder voorwaarden mogelijkheden te bieden voor zonnevelden. Door te beginnen doen we ervaring op. Ofwel, we leren door te doen! Die ervaring benutten we bij toekomstige plannen.

Daarnaast vraagt de gemeente 1 euro per Megawatt uur opgewekte stroomopbrengst. Dit komt overeen met ongeveer 900 euro per hectare. Met dit geld wil de gemeente de energietransitie nog meer stimuleren.

Pas als aan al deze voorwaarden is voldaan geeft de gemeente een vergunning voor een plan.

Waarom is niet over het nieuwe beleid gecommuniceerd?

De gemeente heeft het beleid besproken met belangenorganisaties zoals de ZLTO en Duurzaam Drimmelen. En het beleid is ook op verschillende keren besproken met de gemeenteraad. Hierover is steeds gecommuniceerd via gemeentelijke media zoals de website drimmelen.nl en ‘t Carillon.

Toch merkten we dat er veel onduidelijkheid is en zorgen zijn bij bewoners, daarom organiseerden we op 19 december 2018 een informatieavond en -markt.

Op 16 januari 2019 is er een gesprek met enkele groepen inwoners om het proces goed te evalueren en ideeën op te doen hoe het informeren, betrekken en laten deelnemen van inwoners bij initiatieven voor zonnevelden in de toekomst beter kan.

Het college doet op basis van wat er is opgehaald een evaluatievoorstel aan de gemeenteraad.
Op 14 februari bespreekt de gemeenteraad het voorstel in de opinieronde.

Komt er door een zonneveld minder biodiversiteit?

Nee, een van de voorwaarden die de gemeente stelt is dat de ontwikkelaar 10% van de (landbouw)grond blijvend inricht als natuur, waardoor er juist meer ruimte voor planten en dieren en biodiversiteit komt.

Komt er een concentratie van zonnevelden in Hooge en Lage Zwaluwe?

Er zijn nu verschillende initiatieven/aanvragen bekend, een aantal daarvan zijn bij Hooge en Lage Zwaluwe. Maar er zijn ook aanvragen bij Made, Wagenberg en Terheijden. Zie hiervoor ook de overzichtskaart bovenaan deze pagina

Het is toch zonde van de landbouwgrond om een er zonneveld op te leggen?

De gemeente geeft 150 hectare vrij, dit is ongeveer 2,5% van alle landbouwgrond in de gemeente Drimmelen, er blijft dus nog bijna 6000 hectare landbouwgrond over. De agrariër maakt zelf een afweging of hij zijn gronden wil inzetten voor zonnevelden. Ook de landbouwsector is bezig met een verandering om duurzaam en CO2 neutraal te gaan werken.

Je kunt toch beter zonnevelden leggen op onbenutte grond, zoals in bermen, langs de snelweg, onder windmolens en op braakliggende terreinen?

De gemeente staat op alle gronden zonnevelden toe onder voorwaarden. Alleen bepaalde gebieden met natuur- of landschapswaarde zijn uitgesloten. De gemeente is niet de eigenaar van bovengenoemde gronden. Maar als daar initiatieven en aanvragen voor komen neemt de gemeente deze ook in behandeling.

Met zonnepanelen op daken kun je de klimaatdoelstellingen ook halen. Zonnevelden zijn dan niet nodig zeggen ze. Klopt dat?

Nee, om energieneutraal te worden moeten we alle soorten schone energie benutten, zonnepanelen op daken, windmolens, aardwarmte, biomassa enzovoort. Allemaal naast elkaar. Zonnepanelen op daken leveren maar 6% van de energiebehoefte binnen onze gemeente (45 hectare) in 2040. 150 hectare zonnevelden zorgt voor een bijdrage van 20% aan de verwachte toekomstige energiebehoefte in 2040.

Wordt ons buitengebied niet heel erg lelijk door al die zonnevelden?

De gemeente heeft als voorwaarde dat de zonnevelden goed binnen het landschap passen. De ontwikkelaar moet 10% natuur maken bij een zonneveld. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een strook groen om het zonneveld heen, zodat omwonenden en passanten een groen uitzicht houden. Of er kan een park worden aangelegd waar mensen door heen kunnen wandelen. Zo wordt het ook voor recreanten en omwonenden een prettig landschap om te zien en te bezoeken.

Druist het Drimmelense beleid in tegen dat van de provincie of het land?

Nee, de gemeente heeft haar beleid afgestemd met de provincie Noord-Brabant. De provincie is akkoord met het Drimmelense beleid. Het beleidskader voor zonnevelden voldoet aan hun voorwaarden. Het gaat in op de energiebehoefte voor een langere periode, duurzame energiebronnen in de toekomst en heeft ruimtelijke voorwaarden.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat iniatiefnemers en ontwikkelaars inwoners informeren en betrekken?

De gemeente verwacht van de ontwikkelaar dat hij/zij de omgeving actief informeert en betrekt. Hij moet de omwonenden ook een aanbod doen om mee te profiteren van de opbrengst. Bijvoorbeeld met korting op stroom of mede eigenaarschap van het veld.
Als dit niet is gebeurd kan dat een reden zijn om de aanvraag voor een omgevingsvergunning af te wijzen, of het voor te leggen aan de gemeenteraad.

Hoeveel zonnevelden komen er in totaal?

Dat weet de gemeente nog niet. In totaal is er maximaal 150 hectare grond vrijgegeven. Er zijn nu 10 aanvragen ingediend. En we weten van ontwikkelaars die in gesprek gaan met de omgeving, voordat ze een aanvraag doen. Op de overzichtskaart bovenaan deze pagina kun je zien welke velden er nu in beeld zijn, waar, hoe groot en in welke fase. Er is nog geen enkele vergunning verleend.

Hoe verloopt de vergunningprocedure voor een zonneveld? Kan ik bezwaar maken?

• Een ontwikkelaar gaat in overleg met de omgeving en de gemeente over de locatie die hij op het oog heeft. Vervolgens kan de ontwikkelaar een vergunning aanvragen bij gemeente.

• De gemeenteraad heeft besloten dat het college van burgemeester en wethouders de aanvraag mag afhandelen. Maar bij twijfel moet het college terug naar de raad.

• Wij publiceren de ontwerpbeschikking voor een vergunning in ’t Carillon op de gemeentepagina en op overheid.nl. Hierbij geven we aan dat u een zienswijze kunt indienen.

• Voor het verlenen van de vergunning neemt het college een besluit over de zienswijzen.

• De gemeente verleent de vergunning voor maximaal 25 jaar.

• Het besluit van het college om de vergunning te verlenen publiceren wij op de gemeentepagina van ’t Carillon en op overheid.nl.

• U kunt tegen dit besluit beroep aantekenen.

• Pas als de vergunning is verleend kan de ontwikkelaar starten met de aanleg van het zonneveld.

Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst 19 december 2018
 

Locaties
 

 1. Welke plek is goed voor zonnevelden volgens het beleid?
  Het beleid sluit alleen gebieden uit waar de gemeente geen zonnevelden toestaat, zoals natuurgebieden. Per plan moet door de aanvrager aangetoond worden dat de locatie past binnen het beleid en de ruimtelijke en milieukundige aspecten.
   
 2. Waarom is er geen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zonnevelden aan de rand van de gemeente, in het bijzonder langs spoorlijn/ snelwegen?
  Van geen enkele plek is de haalbaarheid onderzocht. De haalbaarheid dient per locatie te worden aangetoond door de aanvrager. De gemeente toetst de haalbaarheid. Zie verder vraag 1.
   
 3. Waarom is alleen binnen de gemeente gekeken. De omliggende gemeenten hebben toch hetzelfde probleem, maar wellicht beter beschikbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de bestaande en te bouwen logistieke gebouwen op het industriegebied Moerdijk. En het gebied tussen spoorlijn en snelweg. Daar heeft niemand last van.
  Er wordt in regionaal verband intensief samengewerkt met de West-Brabantse gemeenten om een Regionale Energiestrategie 2030 (RES 2030) op te stellen. Deze strategie wordt naar verwachting medio 2020 definitief vastgesteld.
   
 4. Is er naar betere plekken gekeken verder van het dorp op bijvoorbeeld een talud van een snelweg of bij een industrieterrein?
  Zie antwoord op vraag 1.
   
 5. Waarom zonnepanelen dichtbij kernen? Dit belemmert ook evt. uitbreiding plannen in toekomst.
  Ligging dichtbij de kern heeft de voorkeur vanuit provinciaal beleid. Plannen voor woningbouw worden niet belemmerd.
   
 6. Is er naar andere locaties gekeken of wordt dat nog gedaan? Wat is het effect op mijn woongenot, de grond en de omgeving?
  Zie vraag 1.
   
 7. Zou het niet beter zijn (geweest) dat de gemeente zelf op zoek was gegaan – iets wat in onze ogen nog steeds kan – naar gebieden in onze gemeente die derhalve beter geschikt zijn om dergelijke zonnepanelenvelden aan te leggen zonder dat bovenstaande verloren gaat.
  Zie vraag 1.
   
 8. Had er niet meer gebied dicht bij de bebouwing moeten worden uitgesloten?
  De zonnevelden geven maar een zeer beperkte milieu uitstraling. Dit betreft het geluid van de transformatorkasten en dit vraagt geen grote afstand tot bebouwing. Door landschappelijke inpassing moeten de panelen zo veel als mogelijk aan het zicht onttrokken worden. Daarom is ook geen grote afstand tot de bebouwing noodzakelijk.
   
 9. Afstand van het zonneveld tot de woning is 6 meter; dat is toch veel te dichtbij?
  Per vergunningaanvraag toetst de gemeente of een zonneveld niet op te korte afstand ligt van woningen. Daarbij houden we rekening met geluid van de transformatoren en landschappelijke inpassing. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een zonneveld op 6 meter afstand van een woning kan worden aangelegd. Zie verder ook vraag 2.

  Milieuzonering
  Voor een zonnepark worden vaak transformatoren gebruikt, die geluidhinder kunnen veroorzaken. De richtafstand tussen een transformatorstation en de dichtstbijzijnde woning bedraagt 30 meter
  (https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/externe-veiligheid/...). Van de richtafstand kan alleen gemotiveerd worden afgeweken. Het is aan de initiatiefnemer om de motivatie aan te leveren.
   
 10. Wordt er een minimale afstand tot een woning aangebracht? Ook in het buitengebied?
  Zie de antwoorden op vraag 8 en 9.
   
 11. Waarom wordt er geen opsplitsing per kern/dorp gemaakt?
  De gemeente wil als totale gemeente duurzaam worden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar woonkern.
   
 12. Waarom worden zonnepanelen niet toegestaan op huizen met cultuurhistorische waarden in lintbebouwing?
  Op het achterdakvlak en de niet-naar de openbare weg gekeerde zijkant zijn zonnepanelen onder voorwaarden toegestaan. Aan de voorkant en de naar de openbare weg gekeerde zijkant zijn zonnepanelen niet toegestaan. Dit is vastgelegd in de Welstandsnota 2015 om het monumentale karakter van onze beschermde dorpsgezichten te behouden (zie H. 6.4 van genoemde nota).

  Energiebronnen en cijfers

 13. Waarom wordt niet met Geothermie begonnen?
  De bodem lijkt geschikt voor geothermie. Of de bodem echt geschikt is, moet echter nog nader onderzocht worden, bijvoorbeeld door middel van proefboringen. Als de bodem geschikt blijkt te zijn, moet de installatie nog worden aangelegd. Dit kan nog jaren duren. De gemeente wil nu stappen zetten voor de opwekking van duurzame energie.
   
 14. Waarom is er gekozen voor een zonneparken-beleid? Waarom niet voor geothermie?
  Zie vraag 13.
   
 15. Wat zijn de plannen voor het te ontwikkelen beleid voor geothermie? (Graag een roadmap.). Wanneer komt de gemeente met de totale energietransitie roadmap waarin alle resources in beschreven staan dus ook moderne vormen zoals aquathermie?
  De gevraagde roadmap wordt in regionaal verband opgesteld door de gemeenten in West-Brabant in de zogenoemde Regionale Energiestrategie 2030 (RES 2030). Daarin komen alle vormen van energie aan bod, dus ook geothermie. De RES2030 wordt naar verwachting medio 2020 definitief vastgesteld.
   
 16. Waarom beginnen we met zon?
  Zonnepanelen kunnen nu al een wezenlijke bijdrage leveren aan de opwekking van hernieuwbare energie. Zie verder ook het antwoord op vraag 8.
   
 17. Waarom wordt warmte en elektriciteit niet gesplitst?
  In de berekening is uitgegaan van de totale energiebehoefte waarin geen onderscheid gemaakt is tussen warmte en elektriciteit. Het staat niet vast dat warmte per definitie met een warmtebron als geothermie of een warmtenet wordt ingevuld. Dat kan bijvoorbeeld ook elektrisch zijn. Zodra de gemeente haar Warmtevisie heeft vastgesteld (naar verwachting medio 2021) kan een dergelijk onderscheid mogelijk wel vastgesteld gaan worden.
   
 18. Graag een toelichting op de cijfers in relatie tot de keuze voor 150 ha.
  Een toelichting op de rekenmethode en de aannames daarbij staan in de beleidsnotitie. De 4 rekenvoorbeelden geven verschillende uitkomsten voor het noodzakelijke restant zonnepanelen in veldopstelling. Er blijkt dat er in alle rekenvoorbeelden meer dan 150 hectare nodig is. Uiteindelijk is er gekozen om 150 hectare vrij te geven. Dit is in ieder geval niet meer dan noodzakelijk.
   
 19. Is het niet verstandiger om de (toch snel voortschrijdende) ontwikkelingen op het gebied van nieuwe/verbeterde energievormen af te wachten?
  De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om al in 2040 energieneutraal te willen zijn en te willen leren van concrete projecten. Nieuwe technieken dienen zich ongetwijfeld aan maar we kunnen niet enkel daarop wachten.
   
 20. In rekenplannen 1+2 is 175-2900 ha zonnepanelen nodig. Waarom dan een pilot met 150 ha en niet met 10% = 20 ha.
  Zie antwoord op vraag 18.
   
 21. SDE+ subsidies. Van de 4500 aanvragen zijn er ong. 4300 voor zonne-energie (particulieren niet meegerekend). Is er op den duur geen sprake van overproductie?
  Er is vooralsnog geen sprake van overproductie. Zie voor een nadere toelichting op de berekeningen het antwoord op vraag 18.
   
 22. Hoe vindt de verrekening van het brandstofverbruik plaats?
  Het brandstofverbruik is afhankelijk van het aantal kilometers provinciale wegen en snelwegen in de gemeente.
   
 23. Kloppen de cijfers wel?
  In hoofdstuk 4 van het beleidskader grootschalige zonnevelden staan de aannames beschreven. Dit zijn reële cijfers. Er zijn vier scenario’s voor de energiebehoefte uitgewerkt. Zie verder ook het antwoord op vraag 18.

  Natuur en landschappelijke inpassing

   
 24. Wordt er niet 90% natuur afgenomen i.p.v. 10% toegevoegd?
  De gronden waarop de zonnepanelen kunnen worden geplaatst hebben een agrarische bestemming en worden voor landbouw gebruikt. Er is in de bestaande situatie geen sprake van natuur. Natuurgebieden zijn uitgesloten voor zonnevelden.
   
 25. Wat betekent het versnipperen van de percelen voor de dieren?
  We verwachten hier bij voorbaat geen problemen. Bij iedere aanvraag moet een flora en faunaonderzoek worden uitgevoerd. Daaruit moet blijken of het voldoet en of de natuur geen schade ondervindt.
   
 26. Komt er een biodiversiteitsplan? 0-meting t.a.v. biodiversiteit (beschermde soorten). Wie doet wat: ecoloog, bioloog, natuur … ?
  Er is geen biodiversiteitsplan bij het beleid voor grootschalige zonnevelden. Bij iedere aanvraag wordt een flora en fauna onderzoek uitgevoerd waarin o.a. beschermde soorten aan de orde komen. De gemeente toets het flora en fauna onderzoek.
   
 27. Hoe wordt de biodiversiteit gemonitord?
  De biodiversiteit wordt niet gemonitord.
   
 28. Mag er op belende percelen langs een ecologische verbindingszone een fiets-/wandelpad aangelegd worden? Dus niet op het zonnepanelen-perceel maar op aangrenzende percelen?
  Hier geeft het beleidskader geen duidelijkheid over. Het beleid gaat over zonnevelden en niet over fiets- of wandelroutes. De ontwikkeling van een zonneveld mag niet leiden tot aantasting van ecologische verbindingszones.
   
 29. Gesteld is dat er onderzoek zou komen bij de aanvragen naar de gevolgen voor vogels, dieren, planten en insecten. Er zal zonder meer sprake zijn van verdere inkrimping van het leef-, broed- en fourageergebied van de (weide-)vogels. Toch al sterk bedreigd. En er is al zoveel weidevogelgebied verloren gegaan aan de kassen. Is ook een Milieu Effect Rapportage (MER) vereist?
  Een zonnepark of zonne-energie als zodanige activiteit komt niet voor op de D-lijst van het besluit MER. Een vormvrije m.e.r. beoordeling is daarom niet vereist. Wij hebben dit als extra check ook voorgelegd aan Infomil (Kenniscentrum van de Rijksoverheid). Het standpunt van InfoMil is ook dat voor een zonnepark een vormvrije m.e.r. beoordeling niet aan de orde is, mits het geen onderdeel uitmaakt van een grotere activiteit zoals een landinrichtingsproject.
  De aspecten Natuur- Ecologie, Flora en fauna worden getoetst in de ruimtelijke onderbouwing die bij iedere vergunningaanvraag moet zitten.
   
 30. Wordt nagegaan hoe de aangevraagde plekken zich verhouden tot Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur?
  Ja
   
 31. Kijk serieus naar de landschappelijke inpassing! Wat betekent landschappelijke inpassing bij natuurgebied Vierendalseweg nr. 3?
  Bij alle aanvragen wordt er serieus naar de landschappelijke inpassing gekeken.
   
 32. De gemeente vormt een prachtig fietsgebied waar in voorjaar, zomer en herfst dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Is er nagedacht over de invloed op de vrije recreatie?
  Bij de keuze van de plekken voor zonnevelden zou daar zeker rekening mee gehouden moeten worden. Anders bestaat de kans dat de gemeente straks minder aantrekkelijk wordt voor het toerisme.
   
 33. Door de aanleg van een zonnepanelenveld op deze locatie gaat zeer vruchtbare landbouwgrond verloren, maar niet alleen vruchtbare landbouwgrond gaat verloren, de gehele ecologie wordt verstoord. De gemeente heeft zich in het verleden ingespannen om een ecologisch verbindingszone tot stand te brengen, maar wat blijft daar nu van over. O.a. reeën, vossen, hagedissen, salamanders, padden, kikkers en vleermuizen zullen zich niet meer laten zien, plantensoorten zullen verdwijnen. Omdat zonlicht en regen de bodem niet meer bereiken zal dit funest zijn voor insecten en weidevogels. Wij vragen ons af of de gemeente zich hier van bewust is, heeft de gemeente hier onderzoek naar gedaan?
  De aspecten Natuur- Ecologie, Flora en fauna worden getoetst in de ruimtelijke onderbouwing die bij iedere vergunningaanvraag moet zitten. Zie ook vraag 45.
   
 34. Wat is het effect van straling en elektrische velden op vee in de omgeving van een veld?
  Hierover heeft de gemeente geen concrete aanwijzingen of informatie.
   
 35. Doet de gemeente zelf ook aan participatie bij de landschappelijke inpassing?
  De gemeente toetst of de landschappelijke inpassing voldoet aan de vereisten. De uitvoering wordt vastgelegd in de vergunning en in een overeenkomst. De aanvrager is verantwoordelijk voor de aanleg en instandhouding. De gemeente controleert achteraf of de uitvoering in orde is maar doet er zelf ‘geen schepje bovenop’.

  Beleid en procedure
   
 36. Is het vastgestelde beleid terug te draaien?
  Het is aan de raad om het beleid in stand te laten, in te trekken of aan te passen.
   
 37. Moet een Verklaring Van Geen Bezwaar niet naar college maar naar de raad?
  De raad heeft een algemene verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Bij twijfel over de ruimtelijke of maatschappelijke wenselijkheid moet het college wel voor een verklaring van geen bedenkingen naar de raad. Gezien de onrust die ontstaan is met de ingediende aanvragen, met uitzondering van de een aanvraag aan de Bergen in Terheijden, ziet het college zich genoodzaakt om de aanvragen aan de raad voor te leggen.
   
 38. Is er een verschil in procedure voor ‘eigen gebruik’ en grootschalig?
  Ja, voor panelen met een oppervlakte tot 50 m2 is een eenvoudigere procedure van toepassing.
  Voor panelen met een oppervlakte groter dan 50 m2 moet dezelfde procedure worden doorlopen als die voor een grootschalig zonneveld.
   
 39. Waarom is de vergunningprocedure voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf langer dan die voor de aanleg van een zonneveld?
  De termijnen die in de wettelijke procedure zijn voorgeschreven zijn niet langer. De doorlooptijd van iedere individuele aanvraag kan verschillen.
   
 40. Wanneer kunnen de omwonenden bezwaar maken?
  Als een ontwerpvergunning ter inzage ligt, kan iedereen zienswijzen indienen. Bij het definitieve besluit worden door de raad de zienswijzen beoordeeld. Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechter (Afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State). De rechter beoordeelt of iemand belanghebbende is.
   
 41. Wat doet het met de waarde van mijn huis? Komt de gemeente ons hierin tegemoet?
  Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan planschade ontstaan. De Wro (Wet ruimtelijke ordening) voorziet in een regeling voor vergoeding van planschade Eventuele planschadekosten komen voor rekening van de initiatiefnemer en worden geregeld in een anterieure overeenkomst.
  In de Wro staat: “Op basis van artikel 6.1 Wro wordt aan degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van de wijziging, herziening of afwijking van het bestemmingsplan, tegemoet gekomen, wanneer de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet anderszins is verzekerd.”.
   
 42. Kunnen de inwoners van de gemeente ook echt bij de gemeente terecht en samen tot een goed passende oplossing komen?
  De gemeente gaat met enkele groepen inwoners in gesprek om het proces goed te evalueren en ideeën op te doen hoe het informeren, betrekken en laten deelnemen van inwoners bij initiatieven voor zonnevelden in de toekomst beter kan. Het college doet op basis van wat er is opgehaald een voorstel aan de gemeenteraad. Op 14 februari bespreekt de gemeenteraad het voorstel in de opinieronde.
   
 43. Hoe hard stelt de gemeente zich op t.o.v. sociale participatie?
  Dit is aan de aanvrager/ontwikkelaar. Als er geen sociale participatie is, dan is er een verplichte afdracht van €1 MWh per jaar aan de gemeente. Dat is ongeveer 900 euro per hectare. De middelen worden door de gemeente ingezet met als doel versnelling van de energietransitie, verbetering van het landschap/natuur of duurzaamheidsinitiatieven ten behoeve van onder andere de agrarische sector.
   
 44. Kan de gemeente gezien de commotie aangeven “even pas op de plaats” te maken? Wij hebben hier allemaal last van (gemeente, projectontwikkelaars, burgers en ook Duurzaam Drimmelen. Is tijdelijk aanhouden van vergunningaanvragen mogelijk?
  Tijdelijk aanhouden van vergunningaanvragen is niet mogelijk.
   
 45. Hoe kunnen we participatie organiseren door lokaal te ontwikkelen?
  Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een lokale energiecoöperatie op te richten, zoals het Traais Energie Collectief (TEC) in Terheijden. De gemeente gaat met enkele groepen inwoners nader in gesprek om het proces goed te evalueren en ideeën op te doen hoe het informeren, betrekken en laten deelnemen van inwoners bij initiatieven voor zonnevelden in de toekomst beter kan. Het college doet op basis van wat er is opgehaald een voorstel aan de gemeenteraad. Op 14 februari bespreekt de gemeenteraad het voorstel in de opinieronde.
   
 46. Wat gebeurt er precies met de gedane aanvragen waarbij de eerste 3 stappen van de procedure niet of niet voldoende doorlopen zijn?
  We zijn verplicht om de aanvragen in behandeling te nemen. De aanvragers worden in gelegenheid gesteld om alsnog een goede dialoog te voeren met hun omgeving. Voor de verklaring van geen bezwaar moet het college de aanvraag aan de raad voorleggen.

 47. Is onderzoek gedaan naar de solvabiliteit van de diverse initiatiefnemers?
  Op de vergunningaanvragen wordt de Wet Bibob toegepast. (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob))
  Als de (gemeentelijke) overheid de Wet Bibob toepast op de vergunningaanvraag, betekent dit dat bij de vergunningaanvraag inzicht moet worden gegeven in de financiële administratie zoals bijvoorbeeld de herkomst van het vermogen.
   
 48. Heeft de gemeente gekeken c.q. onderzoek gedaan naar de solvabiliteit van NaGa Solar?
  Dit gebeurt in het kader van de wet Bibob (zie vorige vraag).
   
 49. Zit er druk op de plannen i.v.m. de SDE subsidie?
  De gemeente toetst op basis van kwaliteit. Een datum voor een subsidieaanvraag is daarbij niet leidend. De SDE+ aanvragen kunnen in het voorjaar en in het najaar van 2019 ingediend worden. Initiatiefnemers hebben er waarschijnlijk baat bij om in de eerste SDE+ rondes te vallen. De trend is dat de subsidie iedere ronde omlaag gaat.
   
 50. Hoe stimuleert de gemeente zonnepanelen op daken van stallen en schuren?
  De gemeente is o.a. met ZLTO in gesprek om te bekijken hoe dit gestimuleerd kan worden. Via de SDE+ subsidieregeling wordt dit ook gestimuleerd.
   
 51. Waarom zonnepanelen tot 2 meter hoog en niet op maaiveld = 80 cm?
  Dit biedt ruimte om meerdere panelen boven elkaar te plaatsen. Er is ook rekening gehouden met een open ruimte tussen de panelen en de grond. De gemeente ziet met een goede landschappelijke inpassing geen bezwaren voor een hoogte van 2 meter.

  Diversen

   
 52. Waarom is er niet eerst een proefproject gedaan?
  De vrijgegeven oppervlakte van 150 hectare is maar een klein gedeelte van de benodigde energie opwekking voor 2040. In die zin is er sprake van een proefproject. Daarnaast is de gemeente uitgegaan van een termijn van 3 jaar om de 150 hectare in te vullen. Opgedane ervaringen bij de eerste plannen zouden dan voor latere plannen gebruikt kunnen worden.
   
 53. Kunnen 10 zonneparken nog als pilot worden gezien?
  Zie antwoord op de vorige vraag.
   
 54. Is er überhaupt nagedacht over vervolg als er panelen liggen? Test grond, onderhoud panelen, faillissement ontwikkelaars, afvoeren na 25 jaar, etc. ?
  De panelen moeten na 25 jaar verwijderd worden. In de vergunning en de overeenkomst ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de ontwikkelaar c.q de grondeigenaar.
   
 55. Wat gebeurt er na 25 jaar? Komen er zonnepanelen terug op dezelfde plek of op een andere plek?
  Zie vraag 54. We weten nu nog niet exact wat er over 25 jaar gebeurt.
   
 56. Ik hoor de hele avond de term ‘Omwonenden’ … wanneer ben je ‘omwonende’?
  Er zijn geen criteria vastgelegd om te bepalen of iemand ‘omwonende’ is.
   
 57. Kunnen de beelden van de ontwikkelaars niet mooi in vogelvlucht (3D) aangeboden worden?
  Een aantal aanvragen zijn voorzien van 3D-beelden. Dit is geen verplichting. De beelden zijn inzichtelijk wanneer een ontwerpvergunning wordt gepubliceerd. De beelden zijn bij de aanvragers op te vragen.