Bestemmingsplan Molenweel maakt 61 woningen mogelijk

5 sep 2023
Woningbouw plan Molenweel Terheijden
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Molenweel Terheijden. “Hiermee maken we de bouw van 61 woningen mogelijk waar Terheijden al lang op zit te wachten,” verklaart wethouder Tim Simons. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage.

Verschillende doelgroepen

Het gebied Molenweel ligt tussen de Lageweg en de Vaartkantsevliet in Terheijden en grenst aan de
zuidkant aan de vliet achter een aantal woningen aan de Schapenbogert. “Er ligt een groen plan
waarbij de bomen langs de Lageweg en ook de knotwilgen langs de vliet zo veel als mogelijk
behouden blijven,” legt wethouder Simons uit. Hier komen woningen voor verschillende doelgroepen,zoals we dit als gemeente graag zien”. Ontwikkelaar Zwaluwe Ontwikkeling B.V. uit Hooge Zwaluwegaat hier 14 goedkope, 19 betaalbare en 28 dure woningen realiseren. De ontsluiting van de nieuwe woonwijk verloopt via één doorlopende ontsluitingsweg die op twee punten op de Lageweg aanhaakt. Tussen de bomenrij van de Lageweg en de nieuwe woningen komt een voetpad.

Duurzaam en groen

Van de 61 woningen worden er 40 levensloopbestendig. Het stedenbouwkundig plan haakt aan op
bestaande landschappelijke en cultuurhistorische waarden zoals de hiervoor genoemde vliet en
bomenrijen. De inrichting van de openbare ruimte gebeurt natuurinclusief en klimaatadaptief. Alle
woningen worden energiezuinig gebouwd.

Procedure

De beoogde woningbouwplannen voor Molenweel passen niet in het geldende bestemmingsplan,
daarom is een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan ligt tot en met 12 oktober 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kan wie dat wil een zienswijze indienen over het plan. De gemeenteraad betrekt de eventuele zienswijzen bij de besluitvorming over
de vaststelling van het bestemmingsplan Molenweel. De bouw van de woningen start op z’n vroegst
eind 2024.