Initiatief Aardwarmte (geothermie)

Wat is Geothermie?

Geothermie, ofwel aardwarmte, is een duurzame energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van warmte die van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. Door het aanwezige (warme) water uit de aardlaag op te pompen, wordt de warmte naar het aardoppervlak getransporteerd. Dit warme water wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van gebouwen, kassen of industriële processen (Amerwarmtenet). Het afgekoelde water wordt vervolgens weer terug gepompt in de oorspronkelijke diepe aardlaag. Anders dan bij gaswinning ontstaan er naar verwachting vrijwel geen verstoringen in de bodem. Zoals uit bijgevoegde informatie blijkt komt, door het grote drukverschil, gas vrij dat in de ondergrond  opgelost zit in het water. Dit vrije gas wordt afgevangen en gebruikt om elektriciteit en warmte te produceren.  

Bijdrage aan de energietransitie

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Drimmelen staan in beginsel positief tegenover de ontwikkeling van geothermie. Geothermiewinning kan een bijdrage leveren aan de energietransitie en CO2-reductie. Hierbij stellen we de voorwaarde dat het zoeken naar locaties en het winnen van aardwarmte veilig, milieu hygiënisch verantwoord gebeurt en ook past op de locatie waar het plaats vindt. Daarnaast vindt het gemeentebestuur het van groot belang dat de omgeving op tijd en op de juiste wijze wordt geïnformeerd over het project. Zowel als locaties gezocht worden, tijdens het bouwen van de installatie en als de installatie er staat, door evaluatie en monitoring.

Initiatief geothermie Plukmade

In september 2019 is de gemeenteraad tijdens een informatieronde geïnformeerd over de mogelijkheid van een geothermieproject in Plukmade. De initiatiefnemer heeft inmiddels concrete stappen gezet voor verdere realisatie van dit project hoek Schanseind/Stelvenseweg. Onderaan deze pagina vindt u PDF’s met deze plannen. 

Plan geothermie in Plukmade

Op 7 juni 2019 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning geothermie verleend aan Geothermie Brabant en Hydreco Geomec. Deze opsporingsvergunning geeft het recht om gedurende 4 jaar te zoeken naar geschikte locaties voor het winnen van aardwarmte in deze regio. Omdat er in het tuinbouwgebied Plukmade nu al gegevens beschikbaar zijn over de diepere ondergrond van een gedeelte van het zoekgebied wordt een boorlocatie hier het meest kansrijk ingeschat. In lijn hiermee is “Geothermie Plukmade BV” opgericht waarin HydrecoGeomec BV, EBN Aardwarmte BV, Ennatuurlijk B.V. en het Energiefonds participeren.

Amernetwerk

Het project voor geothermie in Plukame is erop gericht dat de warmte die gewonnen wordt, geleverd wordt aan het Amerwarmtenet. Deze energie zou dan direct of indirect via het Amerwarmtenet in de kassen van Plukmade worden gebruikt en voor de aangesloten woningen van het Amerwarmtenet.

Mijnbouwwet

Geothermie valt onder de Mijnbouwwet, wat betekent dat het ministerie van EZK bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning. Het Staatstoezicht op de Mijnen houdt hierop toezicht. De minister moet bij de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen vragen, omdat moet worden afgeweken van het bestemmingsplan om een aardwarmte-installatie te exploiteren. De gemeenteraad kan deze verklaring verlenen of weigeren.

Milieueffectrapportage nodig voor omgevingsvergunning?

Voordat “Geothermie Plukmade BV” de aanvraag voor een omgevingsvergunning kan indienen moet onderzocht worden of een milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is. Door Geothermie Plukmade is een m.e.r.-aanmeldnotitie ingediend bij het ministerie van EZK, dat de beslissing moet nemen of er een volledige milieueffectrapportage moet worden opgesteld. In dit stadium van het proces kan er nog geen bezwaar en beroep worden ingesteld. Dit is pas mogelijk in de procedure voor de omgevingsvergunning. Als die wordt aangevraagd maakt de gemeente dit bekend via de gebruikelijke kanalen.

Meer vergunningen noodzakelijk

Naast de omgevingsvergunning zijn er nog meer vergunningen noodzakelijk. Namelijk: een tijdelijke vergunning aanleg bouwlocatie, een Winningsvergunning en Winningsplan. Tevens is een Waterwetvergunning en lozingsvergunning nodig. Op donderdag 7 januari 2021 wordt hierover een toelichting gegeven tijdens de informatieronde van de gemeenteraad. Deze informatieronde start om 19.30 uur en is via een livestream te volgen.

Meer informatie over aardwarmte en geothermie vindt u op de website https://allesoveraardwarmte.nl/kennisbank/