Inrichting openbaar gebied rond jachthaven Terheijden

De gemeente richt het gebied rondom de haven van Terheijden opnieuw in als het waterschap klaar is met dijkverbeteringswerkzaamheden (aanleg dijken en keermuur in de haven). De gemeente wil dat het gebied rondom de haven straks goed aansluit op de nieuwe situatie. Hiervoor wordt een plan ontwikkeld.

Wat u moet weten

We zorgen dat de omgeving straks goed aansluit op de nieuwe situate. De gemeente heeft hiervoor twee ontwerpen gemaakt.  Deze zijn gepresenteerd op 23 oktober 2023 in De Gouden Leeuw in Terheijden. Onderaan de pagina vindt u het definitieve ontwerp.

Waarom we dit doen

De haven van Terheijden verandert van uiterlijk door de dijkverbetering en door de keermuur in de haven. De straten, stoepen en het groen sluiten straks niet meer aan op de nieuwe situatie. Ook voldoen ze niet meer aan de eisen van deze tijd. De gemeente gaat deze inrichting daarom verbeteren.

Meedenken en meedoen

Aanwezigen op de informatieavond hebben hun reacties op beide ontwerpen opgeschreven en ingeleverd. Wie dat wilde kon tot 6 november ook per e-mail reageren op de ontwerpen. Onderstaand de beantwoording van de vragen.

Beantwoording vragen bewonersavond inrichting openbaar gebied rond jachthaven Terheijden 23 oktober 2023

Op de bewonersavond van 23 oktober 2023 hebben we veel reacties ontvangen over de aanpassingen aan het openbaar gebied rond de jachthaven in Terheijden. De vernieuwing van het gebied na de aanleg van de kering werd als noodzakelijk beschouwd. We presenteerden twee varianten: Variant 1 behoudt grotendeels de bestaande rijweg en het parkeerplein terwijl variant 2 de rijweg voor parkeren combineert met de ontsluiting voor de achterliggende wijk (Markschans, Bastion etc.), waardoor een plein voor voetgangers aan de waterzijde ontstaat. Dit plein kan in de toekomst gebruikt worden voor activiteiten rondom de haven, zoals de binnenkomst en vertrek van Sinterklaas.

Definitief ontwerp
Tijdens de informatieavond en in de periode tot 6 november 2023 zijn reacties binnengekomen. De reacties zijn hieronder per onderwerp samengevoegd. De reacties zijn verwerkt in het definitieve ontwerp waarbij we extra aandacht besteden aan het verder verleggen van de weg ten opzichte van de woningen zodat er twee meter extra ontstaat tussen de huizen en weg en hierdoor een ruimte van ca. 12 meter ontstaat tussen de voordeur en de rijbaan. Het aanbrengen van extra verkeer remmende  maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren, zodat we  een deel van het gebied kunnen inrichten als plein rondom de haven.

Verkeer + Verkeersveiligheid

Bij variant 2 werd de rijweg gecombineerd met het in- en uitrijden van de parkeervakken. Door sommige bewoners wordt dit als onveiliger ervaren dan in de huidige situatie. Ook het oversteken ter hoogte van de doorgang naar de Markpoort wordt als onveiliger ervaren.
Dat willen we graag oplossen. Daarom gaan we in het uiteindelijke ontwerp ter hoogte van de kruising Markstraat- Hillen – Haven het groen, het verkeersplateau, de rijweg en de parkeervakken zo aanpassen dat het uitzicht bij het uitrijden van de parkeervakken voldoet aan de geldende normen van het CROW bij 30 km wegen. Ter hoogte van de doorgang bij de Markpoort maken we een plateau om de oversteekplaats beter zichtbaar te maken en plaatsen we een fietssluis bij de ingang.

Parkeeroverlast
We kregen ook een aantal meldingen over het parkeren van bedrijfsbusjes. Als de busjes groter zijn dan de toegelaten afmetingen in de APV kan hierop worden gehandhaafd. Vanaf begin 2024 komen er bij de gemeente twee extra BOA’s in dienst. Met deze uitbreiding kunnen we beter gaan controleren op de handhaving van de toegestane afmetingen.

Verleggen rijweg en geluid
In variant 2 komt de weg dichter bij de woningen te liggen. Hierdoor spraken enkele bewoners de verwachting uit dat het geluid van de weg door weggebruikers toeneemt. Door het ontwerp aan te passen (de rijweg 2 meter te verleggen richting het water) beperken we de overlast tot het minimale. Ook overwegen we een andere materiaalsoort voor de rijweg die  bijdraagt aan een lagere geluidsbelasting. Gelijktijdig kijken we naar de stroefheid van de huidige bestrating (dit na diverse meldingen over gladheid).

Groene haag en het  groen in het algemeen
Als afscheiding passen we op verschillende locaties een haag toe. De soort beplanting stellen we op een later moment vast. Over de hoogte  en het onderhoud van de haag zijn vragen gesteld, de hoogte wordt maximaal 0,80 m en het onderhoud wordt uitgevoerd volgens het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsniveau.
De dijken worden voorzien van gras er komt geen beplanting op of direct langs de dijk te staan. Hierdoor blijft vrij uitzicht op het ondergelegen gebied.

Bomen
In de ontwerpen zijn nieuwe bomen aangegeven. Er zijn vragen gesteld over het aantal bomen, de soort en de grootte. In beide ontwerp hebben we (extra) bomen toegevoegd. De definitieve locaties van de bomen stemmen we af met het Waterschap Brabantse Delta.

Parkeerplaatsen
Uitgangspunt voor beide ontwerpen is het handhaven van het aantal parkeerplaatsen. Op verzoek van de meeste bewoners verminderen we het aantal parkeerplaatsen bij het pontje tot twee stuks voor het laden en lossen van de ligplaatshouders. Daarnaast maken we aan de Haven een bewegwijzering naar de parkeerplaatsen aan het Bastion. In overleg met de bewoners van de Markstraat overleggen we voor een drietal extra parkeerplaatsen aan Hillen.

Laadpaal
De bestaande laadpaal verplaatsen we in overleg met leverancier naar een gepaste locatie.

Verlichting
De weggehaalde verlichting wordt na de werkzaamheden teruggeplaatst. Voor de nieuwe situatie gaan we op zoek naar een bijpassende verlichting. Een nieuwe verlichtingsplan kan pas worden opgesteld nadat het ontwerp definitief is.

Verwijzigingsborden
Om de bereikbaarheid van enkele woningen en de parkeerplaatsen te verbeteren, plaatsen we extra bewegwijzeringsborden als de nieuwe situatie gerealiseerd is.

Invulling gebied bij pontje + overkapping
In het ontwerp tekende we een aantal parkeerplaatsen die we op verzoek verminderen tot twee laad- en losplaatsen. Het terrein richten we groen in zodat deze als recreatie gebied gebruikt kan worden. We verplaatsen daarbij ook de overkapping naar dit gebied. De overkapping dient voor het schuilen tijdens regen of als schaduwplaats. We overleggen met de Boa’s en de wijkagent over de inrichting. Dit omdat enkele bewoners hun zorg uitspraken over dat het een hangplek voor jongeren zou kunnen worden.

Kademuur
Er is nog geen duidelijkheid over de aankleding van de muur. We plannen een apart overleg met Toeristisch Traaie en het Waterschap over de mogelijkheden.

Voorzieningen jachthaven
De watersportvereniging stelde een aantal vragen over technische aanpassingen van de haven. We plannen een apart overleg met hen of de aanpassingen meegenomen kunnen worden in het nieuwe plan.

Bankjes, afvalbakken, muurtjes en standbeeld
We zoeken naar een type bank die past bij de nieuwe inrichting, hetzelfde geld voor de afvalbakken. Volgens enkele bewoners zijn de bestaande muurtjes gemaakt met stenen van de voormalige steenfabriek. We overleggen in een later stadium met de aannemer of het mogelijk is deze materialen te hergebruiken in het nieuwe plan.
Voor de locatie en het verplaatsen van het standbeeld gaan we overleggen met de kunstenaar.

Glascontainer en afvalcontainer
Tijdens de voorbereidende werkzaamheden constateerde het Waterschap dat zowel de glascontainer als de afvalcontainer in het verleden zonder toestemming zijn geplaatst in de kering. In de nieuwe situatie krijgen we geen toestemming om in de beschermde zone van de kering deze terug te plaatsen. We overwegen een andere type afvalinzameling voor de pleziervaart zodat we geen ondergrondse afvalbak hoeven terug te plaatsen. Voor de glasbak zijn we nog op  zoek naar een gepaste locatie.

Aanvullende zaken vanuit de inloopmiddag/-avond van 9 januari 2024
Tijdens de inloopmiddag/avond ontvingen we positieve reacties op de gepresenteerde tekeningen. Ook kregen we suggesties om wat zaken aan te passen zoals:

  • Tijdelijk parkeren caravan’s
  • Snelheidsverlaging door aanleg plateau’s en uitbuiging op plateau bij Hillen
  • Fietssluis bij Markpoort
  • Zebrapad bij oversteek
  • Aanbrengen paaltjes om het loopgedeelte af te schermen
  • Extra verwijzing naar het parkeren voor bezoekers haven/pontje en werkbusjes naar de parkeerplaatsen bij het Bastion en Hillen

Zaken buiten de grenzen van het project
Tijdens de bewonersavond is het ook gegaan over zaken die niet direct verband houden met dit project zoals Handhaving en Groenonderhoud. We zetten deze meldingen intern door naar de afdelingen die hierover gaan. Vragen hierover kunt u stellen via het meldsysteem van de gemeente, https://drimmelen.nl/meldpunt .

Planning

  • Februari 2024 – oplevering definitiefontwerp Havengebied  + bewonersbrief
  • April 2024  - oplevering keermuur door waterschap
  • Mei 2024 – start uitvoering plan inrichting openbaar gebied haven Terheijden

Zie ook

Dijkverbetering gemeente Drimmelen | Waterschap Brabantse Delta

Contact

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met projectleider Wim Kapitein via openbarewerken@drimmelen.nl

Bijlagen