Omgevingsvisie beschrijft groenblauwe ambitie Drimmelen

8 nov 2021
De gemeenteraad behandelt op donderdag 18 november 2021 de eerste Omgevingsvisie van de gemeente Drimmelen. “De Omgevingsvisie gaat uit van het principe dat we er als gemeente zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. Ontwikkelingen die passen binnen de waarden en ambities van onze gemeente zullen wij warm ontvangen,” zegt wethouder Jan-Willem Stoop. “De visie beschrijft onze ambities op andere het gebied van wonen, energie, klimaat en ondernemen.” De Omgevingsvisie is onder andere te vinden via www.drimmelen.nl.

Uitnodiging

“Als gemeente willen we graag vanuit onze gezamenlijk belangen keuzes maken. Ontwikkelingen op
het gebied van energie, gezondheid, klimaat, circulaire landbouw, economie, wonen en natuur hebben immers impact op onze omgeving,” stelt wethouder Stoop. “In de Omgevingsvisie is daarom per gebied aangegeven welke thema’s er spelen, bijvoorbeeld voor de dorpen of voor het buitengebied.”
Met welke waarden rekening moet rekening worden gehouden en welke ambities er van toepassing
zijn; ofwel wat de gemeente wil bereiken in een bepaald gebied. “Als gemeente die ligt tussen grote
steden, staan wij dichtbij bij onze inwoners en ondernemers en zij zijn dicht bij ons. We zijn rijk, met al ons groen, al ons blauw, al het landelijke tussen de steden. Die rijkdom willen we houden. Onze zes dorpen en de drie buurtschappen; ze hebben elk een eigen identiteit. Met onze visie willen we samen bouwen aan hoe onze ruimte eruit moet zien in de toekomst zodat we die rijkdom en identiteit kunnen behouden voor de generaties die na ons komen, de visie biedt ook een goede basis om de woningen die nodig zijn te kunnen gaan realiseren,” aldus wethouder Stoop.

Balans

In de visie staan onder andere de ambities op het gebied van wonen en woningbouw aangegeven.
Hierbij zijn kansrijke locaties voor woningbouw benoemd. Verder zet de visie in op het (behoud van) het groen/blauwe karakter van de gemeente en op de balans tussen beschermen van natuurwaarden in de Biesbosch en recreatieve mogelijkheden. Ook is de Regionale Energie Strategie als uitgangspunt voor energietransitie opgenomen. Maatschappelijke opgaven bekijken we integraal en pakken we in onderlinge samenhang op. Als iemand een ruimtelijk plan heeft, vormt de Omgevingsvisie een uitnodiging om dit project binnen de aangegeven kaders vorm te geven. Past een initiatief binnen de kaders en levert het een positieve bijdrage aan het behouden of versterken van de waarden en aan de ambities voor het gebied, dan kan de initiatiefnemer rekenen op een positieve grondhouding van de gemeente.

Inbreng inwoners en organisaties

De Omgevingsvisie sluit aan op de Toekomstvisie ‘Voor & Door Drimmelen’, die de gemeenteraad in
maart 2020 vastgestelde. De Toekomstvisie is opgesteld met de inbreng van ondernemers,
maatschappelijke partners, raadsleden en ketenpartners. De belangrijkste ambities in de
Omgevingsvisie zijn: samen bouwen aan de gezonde toekomst, onze blauwgroene motor, levendige
dorpen en de toekomstbestendige gemeente.

Vaststelling Omgevingsvisie

Begin 2021 heeft de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage gelegen. Inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partners hebben hierop hun zienswijzen kunnen indienen. In de afgelopen maanden zijn deze zienswijzen beoordeeld waarbij gekeken is of en in hoeverre zienswijzen leiden tot aanpassing van de Omgevingsvisie. Medio september is de reactienota zienswijzen in opinieronde met de gemeenteraad besproken. De gewenste aanpassingen die hieruit voortkwamen zijn inmiddels verwerkt. De Omgevingsvisie wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Omgevingsvisie en Omgevingswet

Het Rijk verplicht gemeenten om één integrale Omgevingsvisie op te stellen voor de hele gemeente. Dit vloeit voort uit de nieuwe Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt. De komende jaren werkt de gemeente ook aan andere instrumenten uit de Omgevingswet, zoals het opstellen van het omgevingsplan. Dat omgevingsplan zal uiteindelijk de bekende bestemmingsplannen vervangen. De gemeente heeft hiervoor tot 2030 de tijd.
Directe link naar de omgevingsvisie: https://omgevingsvisie.drimmelen.nl.