Ontwerp omgevingsvergunning zonnevelden Bergen en Moerseweg

19 jul 2023
In lijn van het besluit van de raad heeft het college op 18 juli 2023 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor 2 zonnevelden. Het ene zonneveld ligt aan de Moerseweg 3a bij Hooge Zwaluwe, het zonneveld De Bergen is gepland in het gebied tussen Bergen en de Nieuwe Bredasebaan nabij Terheijden. Het college weigert de vergunning voor drie andere aanvragen voor zonnevelden.

Ter inzage

De stukken worden vanaf 28 juli 2023 ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken zodat er ook
na de vakantieperiode nog voldoende gelegenheid is zienswijzen in te dienen. Daarnaast heeft het
college afgesproken coulant te zijn en zienswijzen van belanghebbenden die binnen een week na de wettelijke termijn nog binnenkomen in behandeling te nemen. De uiterlijke termijn komt daarmee voor belanghebbenden uit op 15 september 2023.

Verdere procedure

Op basis van eventuele zienswijzen op de verleende en geweigerde ontwerp-omgevingsvergunningen stelt het college de raad voor per aanvraag al dan niet een definitieve verklaring van geen bedenkingen te geven. De beschikkingen op de aanvragen worden daarna bekend gemaakt en toegezonden aan de aanvragers. Eventuele beroepschriften tegen de geweigerde en verleende omgevingsvergunningen kunnen dan ingediend worden bij de bestuursrechter.