Ontwerpbesluiten Hoogspanningsverbinding 380 kV Rilland – Tilburg ter inzage

3 okt 2023
Hoogspanningsverbinding 380 kV Rilland - Tilburg
Tot en met donderdag 26 oktober liggen voor het project Hoogspanningsverbinding 380 kV Rilland Tilburg (hierna Zuid-West 380 kV Oost) de ontwerpbesluiten ter inzage.

Het project

Het project Zuid-West 380 kV Oost is de nieuw te bouwen 380 kV hoogspanningsverbinding die komt te lopen van hoogspanningsstation Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. Het 380 kV station Tilburg heeft een aparte procedure doorlopen. Inmiddels is daar gestart met de werkzaamheden. Het Inpassingsplan (IP) voor de hoogspanningsverbinding is al eerder gepubliceerd en maakt geen deel vanuit deze ter inzagelegging. Het gaat nu dus over de uitvoeringsbesluiten (zoals omgevings- en watervergunningen) die zijn opgesteld door de mede bevoegde gezagen zoals gemeenten en waterschappen.

Waarom is dit project nodig?

De huidige bestaande hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg zit aan haar maximum transportcapaciteit. Hierdoor voldoet TenneT niet aan de eisen die gesteld zijn in de Elektriciteitswet 1998. Dit geeft risico’s bij het transport van elektriciteit op momenten van onderhoud. Ook is TenneT wettelijk verplicht om nieuwe (grootschalige) leveranciers van zonne- en windenergie op zee en land aan te sluiten. Met de huidige verbinding is dat niet mogelijk. Zonder de nieuwe Zuid-West 380 kV Oost hoogspanningverbinding kunnen problemen met de elektriciteitsvoorziening in Nederland ontstaan.

Wilt u reageren?

U kunt van 15 september 2023 tot en met 26 oktober 2023 reageren op de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van een zienswijze. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten bekijken op www.rvo.nl/hsv-380-kv-zuid-west-oost.

U kunt op vier manieren reageren:

 • Digitaal: via de website www.rvo.nl/hsv-380-kv-zuid-west-oost
 • Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via 070 379 89 79
 • Op de informatiebijeenkomst, zie onderstaand.
 • Per post*:
  Bureau Energieprojecten
  Inspraakpunt Zuid-West 380 kV Oost
  Postbus 111
  9200 AC Drachten

* Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

Informatiebijeenkomst

Wanneer:            11 oktober (inloop tussen 19.00 - 21.00 uur)
Waar:                  More Itz Drimmelen

In deze bijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Daarnaast kunt u vragen stellen aan medewerkers van TenneT, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gemeente Drimmelen. Ook kunt u tijdens de informatieavond een zienswijze indienen.

Hulp nodig?

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom zijn er Informatiepunten Digitale Overheid in bibliotheken. U kunt er binnenlopen om uw vragen over websites van de overheid te stellen. Bijvoorbeeld om de documenten die bij dit project horen op de computer te bekijken. Vraag ernaar bij de bibliotheek bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl via www.rvo.nl/hsv-380-kv-zuid-west-oost. Dat betekent ook dat u in deze periode op de documenten kunt reageren.