Sociaal cultureel dorpshart Made

Midden in Made is het sociaal cultureel dorpshart Made in ontwikkeling. Daarbij wordt de Bernarduskerk gerestaureerd en verbouwd om ruimte te bieden aan verenigingen, een consultatiebureau, kinderdagopvang, de bibliotheek en een theaterzaal. Het gebied rondom de kerk krijgt een kwaliteitsimpuls met 55 nieuwe woningen en het Gaymansplantsoen wordt opgeknapt. De Bernarduskerk moet een plek van betekenis worden voor het sociaal-culturele leven in Made. Iedereen moet er terecht kunnen voor ontwikkeling, ontspanning en sociaal contact.

Partners

De gemeente ontwikkelt de plannen voor het Sociaal Cultureel Dorpshart samen met bouwbedrijf Breda Bouw en BOEi. BOEi is een maatschappelijke onderneming die zich richt op herbestemming en restauratie van cultuurhistorische gebouwen.

Woningen

Het huidige sociaal cultureel centrum De Mayboom wordt afgebroken na de overgang naar de Bernarduskerk. Het is een van de plekken waar nieuwe woningen gebouwd zullen worden. De kapel die nu onderdeel uitmaakt van De Mayboom blijft staan. De kapel neemt straks de kerkelijke functies van de Bernarduskerk over. 

Gebruikers verbouwde Bernarduskerk

Huurders van de verbouwde Bernarduskerk zijn straks kinderopvang Kibeo, bibliotheek Theek 5 en de stichting Bernardus. Deze nieuwe stichting verhuurt straks de ruimtes en de theaterzaal aan de clubs en verenigingen. 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Vervolg / planning

De bouwactiviteiten voor de restauratie en verbouwing van de Bernarduskerk zijn ondertussen gestart. De verwachting is dat het sociaal cultureel dorpshart uiterlijk oktober 2023 opgeleverd wordt. De bouw van de negen sociale huurwoningen aan de Patronaatstraat volgt later in 2022. Over de verdere woningbouwplannen vind u meer informatie op www.hartvanmade.nl

Wat is hieraan vooraf gegaan?

In 2017 en 2018 zijn door de gemeente, BOEi en Breda Bouw eerste verkenningen uitgevoerd. Gesprekken zijn gevoerd met partijen om wensen en ideeën in beeld te krijgen. In het najaar van 2018 vonden meerdere sessies plaats. Samen met bewoners en belanghebbenden is richting gegeven aan de invulling van het hele gebied. Bezoeken aan de Petruskerk in Vught en cultureel centrum De Cammeleur in Dongen gaven goed inzicht in de (on)mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van ruimtes. Daarna is een zogenaamd vlekkenplan voor de Bernarduskerk ontwikkeld. Daarnaast is een globaal stedenbouwkundig plan voor het totaalgebied opgesteld. Het vlekkenplan is op 18 september 2019 gedeeld met de huidige gebruikers van de Mayboom en de Bernarduskerk. Over het algemeen was er enthousiasme over de invulling, maar bestond nog wel zorg over onder andere klimaat (warmte/kou in het gebouw), akoestiek en licht. Dit kreeg bij de nadere uitwerking van de plannen dan ook bijzondere aandacht. Ook was er bij verschillende partijen de wens voor een grotere, professionelere theaterzaal. Die staat nu ook in de definitieve plannen.

In december 2019 presenteerden we de plannen voor de kerk en het gebied aan een grote groep geïnteresseerden en betrokkenen. Hierna zijn de plannen verder uitgewerkt, geoptimaliseerd en financieel doorgerekend. In januari 2021 stemde de raad in met de plannen en stelde een financieel kader vast. In december 2021 stelde de raad het nieuwe bestemmingsplan vast. Ook ging de gemeenteraad akkoord met de aangepaste financieringsconstructie. U kunt het nieuwe bestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is te vinden onder de naam ‘Dorpshart Made’. De vastgestelde raadsstukken over het sociaal cultureel dorpshart Made van december 2021 kunt u bekijken in het Raadsinformatiesysteem onder punt 8.

Vragen?

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u die stellen aan de heer P. Leijten. Hij is via e-mail te bereiken (Pleijten@drimmelen.nl) of via 140164.

Bijlage
 

Het onderstaande pdf-document bestaat uit een overzichtstekening van de inrichting van de openbare ruimte Sociaal Cultureel Dorpshart  in Made.

Samenvatting afbeelding
Op de afbeelding is het zogeheten inrichtingsplan openbare ruimte te zien. Dit hoort bij het stedenbouwkundig plan voor het Sociaal Cultureel Dorpshart Made en omgeving. Het gebied waar de ontwikkelingen plaatsvinden wordt begrensd door de Kloosterstraat, de Kerkstraat en het Gaymanspark, met als centraal punt de Bernarduskerk. Op de afbeelding is de plattegrond met theaterzaal van de verbouwde Bernarduskerk te zien, woningen zijn ingetekend op de plaats waar nu nog de Mayboom staat en op diverse andere plaatsen in het gebied rondom het Gaymanspark.  

Mocht u ondanks bovenstaande uitleg nog een toelichting op de afbeelding willen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer P. Leijten, telefoonnummer 140162.

Op de afbeelding is het zogeheten inrichtingsplan openbare ruimte te zien. Dit hoort bij het stedenbouwkundig plan voor het Sociaal Cultureel Dorpshart Made en omgeving. Het gebied waar de ontwikkelingen plaatsvinden wordt begrensd door de Kloosterstraat,
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

Verstrekte subsidiebeschikkingen