Sociaal cultureel dorpshart Made

In het Centrumplan Made is de Kerkstraat met de aanwezige horeca en culturele voorzieningen gekenmerkt als het Sociaal-cultureel dorpshart en Kansrijke zone. Het gebied omvat de Bernarduskerk, de pastorie en de bijbehorende tuin, het Gaymansplantsoen, de Mayboom en het aangrenzend pleintje met parkeerplaatsen. In het sociaal-cultureel dorpshart moet men zowel binnen als buiten graag samenkomen, verblijven en recreëren. Van het gebied moet een aantrekkingskracht uitgaan. Bij dit beeld staat behoud van de kerk en de kapel voorop.

De gemeente Drimmelen en Breda Bouw (eigenaar van de kerk) zijn, in samenwerking met BOEi gestart met een onderzoek naar een nieuwe invulling van het sociaal-cultureel dorpshart. BOEi is een onafhankelijke non-profit organisatie, met als doelstelling cultureel erfgoed te behouden door herbestemming.

Wat is er al gebeurd?

In de periode tussen eind 2017 en medio 2018 zijn door de gemeente, BOEi en Breda Bouw eerste verkenningen uitgevoerd, waarbij onder meer gesprekken met belanghebbende partijen hebben plaats gevonden om wensen en ideeën in beeld te krijgen.

Vervolgens hebben in het najaar van 2018 meerdere sessies plaats gevonden, waarin gezamenlijk met bewoners en belanghebbenden richting is gegeven aan invulling van het totaalgebied.

Bezoek aan de Petruskerk in Vught en cultureel centrum De Cammeleur in Dongen hebben nader inzicht gegeven in de (on)mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van ruimtes.

Met de input uit de verkennende en de planvormende fasen is een vlekkenplan voor de Bernarduskerk ontwikkeld. Daarnaast is een globaal stedenbouwkundig plan voor het totaalgebied opgesteld.

Het vlekkenplan is op 18 september 2019 gedeeld met de huidige gebruikers van de Mayboom en de Bernarduskerk. Over het algemeen is enthousiasme over de invulling, maar bestaat nog wel zorg over o.a. klimaat, akoestiek en licht. Dit vraagt bij de uitwerking van de plannen dan ook bijzondere aandacht. Ook is er bij verschillende partijen de wens voor een grotere, professionelere theaterzaal. In vervolg hierop zijn enkele varianten opgesteld voor de beoogde uitbreiding aan de Bernarduskerk.

Op 3 december 2019 zijn de plannen voor de kerk en het totaalgebied gepresenteerd aan een grote groep geïnteresseerden.

Wat volgt?

Eind 2019 en begin 2020 worden verschillende onderdelen nog verder onderzocht en onderbouwd.

Doelstelling is om in het 2e kwartaal van 2020 instemming van de gemeenteraad te verkrijgen om planvorming verder door te zetten en een planologische procedure in gang te zetten.