Startersinformatie voor het starten met een Bed & Breakfast

Stappenplan Start Bed & Breakfast (B&B) of AirBnB in de gemeente Drimmelen

U wilt een Bed & Breakfast (B&B), een AirBnB stellen we daaraan gelijk, in onze gemeente beginnen? Mooi, dat past helemaal in onze beleidsvisie Vrijetijdseconomie. We hebben wel een paar aandachtspunten waarmee u rekening moet houden. Wanneer u er niet uitkomt, bel ons: 140162 en vraag naar de medewerker Vrijetijdseconomie.

1. Het bestemmingsplan bepaalt veel!

Het bestemmingsplan van de locatie waar u een B&B wil starten, moet dit toestaan. U kunt nagaan of dit past door het bestemmingsplan na te lezen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Geen gemakkelijk leesvoer, dus als u er niet uitkomt, vraag dan of wij u kunnen helpen.

2. Wanneer is een omgevingsvergunning nodig (kan allemaal in 1 aanvraag)
 

2a. Uw aanvraag past niet in het bestemmingsplan.
Als uw initiatief niet in het bestemmingsplan past maar dit wel van voldoende meerwaarde voor onze gemeente is, kan er mogelijk van het bestemmingsplan worden afgeweken. In dat geval kunt u een omgevingsvergunning via het omgevingsloket aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan. Houdt u er wel rekening mee dat dit een juridische procedure is die geld (leges) en tijd kost. Een dergelijke procedure duurt doorgaans 8 weken, exclusief terinzagelegging. De kosten voor de procedure zijn terug te vinden in de legesverordening. (Link volgt).

Uitgangspunten bij de beoordeling van een afwijking zijn de volgende:

  • De hoofdfunctie ‘Wonen’, ‘Centrum’ of anderszins dient als hoofdfunctie herkenbaar te blijven. Dit betekent dat maximaal 40% van het vloeroppervlak tot een oppervlakte van 80 m2 voor uw initiatief mag worden gebruikt.
  • In specifieke gevallen is in het buitengebied een B&B van een grotere omvang mogelijk. Het gaat dan om voorzieningen voor maximaal 10 éénpersoonsbedden en in uiterste gevallen tot 20 éénpersoonsbedden. Dergelijke initiatieven worden extra zorgvuldig getoetst.
  • De bewoner van de hoofdfunctie dient ook de exploitant te zijn van het B&B.
  • Het initiatief mag op geen enkele manier tot overlast voor de omgeving leiden.
  • Het initiatief moet milieutechnisch inpasbaar zijn en mag omliggende bedrijven niet beperken in hun activiteiten.
  • Het parkeren van gasten moet op eigen terrein te gebeuren. Als dat niet kan moet de gemeente toestemming geven dat dit op de weg of in de omgeving kan. Hierover moeten aanvullende financiële afspraken worden gemaakt met de gemeente.

Als u voor de afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning aanvraagt, adviseren we om u goed in de regels van het bestemmingsplan te verdiepen en u eventueel door een deskundig adviseur te laten bijstaan.

2b. Bouwtechnische aanpassing van uw B&B?
Moet u voor uw B&B bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u soms een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Informatie hierover vindt u op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.  Gaat u slopen?  Ook hierover vindt u informatie op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Dan is het mogelijk dat u een sloopmelding moet doen. Let wel op extra voorschriften als uw gebouw een Rijks- of gemeentelijk monument is. Informatie hierover vindt u op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel

2c. Meer dan 10 bedden?
Als u nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het brandveilig gebruik van uw pand. Deze vraagt u aan bij onze gemeente. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding via het Omgevingsloket www.omgevingsloket.nl.

3. Meldingsplicht

Als u direct mag starten omdat uw initiatief in het bestemmingsplan past, of als u een omgevingsvergunning voor de ontheffing hebt ontvangen, moet u ons wel vertellen wanneer u met het B&B start. Dit doet u door een melding (brief of mail) te doen aan de burgemeester. Die verplichting vindt u terug in onze Lokale APV, te vinden op overheid.nl.

4. Nachtregister en toeristenbelasting

U moet een nachtregister (via de link downloadt u het formulier) bijhouden. Dat is een wettelijke verplichting. De gemeente kan u om inzage verzoeken. Wij gebruiken dit register tevens voor de heffing van toeristenbelasting. Informatie hierover vindt u op Overheid.nl. Na afloop van ieder jaar ontvangt u van ons een uitnodiging om aangifte voor de toeristenbelasting te doen. De opbrengst uit toeristenbelasting vloeit weer terug naar de toeristische sector.

5. Milieuregels

Als u een B&B start, hebt u te maken met milieuregels. Informatie hierover vindt u op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. U kunt volstaan met een milieumelding van uw B&B bij onze gemeente via www.aimonline.nl.

6. Stel een voedselveiligheidsplan op of volg een hygiënecode

Als u voor uw gasten eet- en drinkwaren bereidt, moet u over een voedselveiligheids- of HACCP-plan beschikken. Informatie hierover vindt u op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. U mag ook een goedgekeurde hygiënecode volgen. Een overzicht van de hygiënecodes vindt u op de website van NVWA. Voor de horeca vindt u op de website van de Koninkelijke Horeca Nederland

7. Neem legionellapreventiemaatregelen

U moet maatregelen nemen om legionella te voorkomen  als uw pand volgens het bestemmingsplan een logiesfunctie heeft of als uw pand een woonfunctie heeft en u nachtverblijf verleent aan meer dan 5 personen. Informatie over de legionellapreventiemaatregelen vindt u op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

8. Inschrijving KVK en aanmelding bij de Belastingdienst

Als u een B&B bedrijfsmatig gaat exploiteren, moet u deze inschrijven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KVK). De KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. U ontvangt meteen een btw-nummer. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst. Wel adviseren wij u op tijd uw BTW aangifte doen. Daar ziet de Belastingdienst strikt op toe. Te laat betekent boete.

9. Een drank- en horecavergunning nodig?

Wilt u in uw B&B alcoholische dranken tegen betaling aanbieden? En worden deze in uw B&B opgedronken? Dan moet u alcoholvergunning van onze gemeente hebben. Informatie hierover vindt u op de pagina 'Alcoholvergunning' op deze website.

 10. Muziekgebruik

Als u in het openbaar muziek draait, bijvoorbeeld als u in de ontbijtruimte voor de gezelligheid de radio aan hebt staan, dan moet u hiervoor toestemming hebben. Informatie hierover vindt u op het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel. Buma/Stemra en Sena regelt deze toestemming door het uitgeven van licenties.

11. Nog informatie van de gemeente nodig?

Als u nog meer wilt weten van de gemeente, surf dan verder op deze website. U kunt ook contact opnemen met de gemeente via tel 140162 en vraag naar de medewerker Vrijetijdseconomie. 

12. Handige websites