Subsidie toerisme en recreatie

Hebt u als stichting of een vereniging een goed idee om een toeristisch of recreatief project op te starten of een activiteit te organiseren? Meld uw idee via onderstaand formulier voor het aanvragen van een subsidie. Zo zetten we toeristisch-recreatief Drimmelen samen op de kaart.

Subsidievoorwaarden

 • Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidie verlenen aan een stichting en/of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in de gemeente Drimmelen (of van buiten de gemeente, die haar activiteiten in Drimmelen uitvoeren)
 • Uw stichting of vereniging moet zich bezighouden met activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie en uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda van de Visie Vrijetijdseconomie 2021
 • De subsidieaanvrager en de -aanvraag dienen naast de voorwaarden zoals genoemd in de ASV Drimmelen 2021 te voldoen aan de subsidieregels Vrijetijdseconomie. Deze staan beschreven in het document ‘Subsidieregels met betrekking tot subsidiëring Toerisme en Recreatie gemeente Drimmelen 2022' op Overheid.nl

Nodig bij uw aanvraag

Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier subsidiëring Toerisme en Recreatie gemeente Drimmelen. Dit formulier moet tenminste 8 weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend
 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
 • De doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en een beschrijving van hoe deze activiteiten bijdragen aan de doelen van de gemeente (zie het document Visie Vrijetijdseconomie gemeente Drimmelen 2021 
 • De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag
 • Een begroting van, en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan
 • U stuurt het aanvraagformulier met de gevraagde bijlagen per e-mail naar mevrouw A. van Zwieten, e-mail: avanzwieten@drimmelen.nl of per post aan:
  College van burgemeester en wethouders gemeenten Drimmelen
  t.a.v. afdeling Grondgebied, mevrouw A. van Zwieten
  Postbus 19
  4920 AA Made

Let op: Een stichting en/of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, legt tevens een exemplaar over van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

Na uw aanvraag

We streven ernaar om u binnen 4 weken na het indienen van uw aanvraag een besluit toe te kennen of met u contact te hebben opgenomen over de subsidieaanvraag. Tijdens het zomerreces kan een besluit wat langer op zich laten wachten.

Contact

Als u vragen over de aanvraag hebt dan kunt u deze mailen naar mevrouw A. van Zwieten, e-mailadres: avanzwieten@drimmelen.nl