Toezicht en handhaving

Zowel op gemeentelijk als op provinciaal en landelijk niveau zijn er regels gemaakt op velerlei gebied. De overheid kan pas als serieuze overheid beschouwd worden als deze regels door diezelfde overheid gehandhaafd worden. Voor een deel van deze regels die de leefbaarheid van de gemeente betreffen controleert de gemeente of u zich daar aan houdt. Het gaat dan om ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en openbare orde en veiligheid.

Toezichthouders

De gemeente Drimmelen heeft eigen toezichthouders in dienst. Daarnaast zijn er toezichthouders van andere overheidsinstanties actief voor de gemeente Drimmelen. Deze controleren of iedereen zich aan de regels houdt.

Wie doet wat en hoe kunt u een melding doen?

Hieronder kunt u lezen waarover u meldingen kan doen en bij welke instanties u moet zijn.

OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT (OMWB)

Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van bedrijven in de gemeente Drimmelen.
Constateert u bodem, lucht- of waterverontreiniging of ziet u afvaldumpingen? Meld dit bij de MilieuKlachtenCentrale!  Zij staat klaar om actie te ondernemen op uw meldingen en klachten.

Ervaart u urgente overlast?

Bel op het moment dat u overlast ervaart. De omgevingsdienst kan dan eventueel ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen. Op basis van de gegevens wordt gekeken welke maatregelen er op welke termijn kunnen worden genomen.

073 681 28 21

Niet urgent

Is de overlast die u ervaart niet van acute aard? Dan kunt u uw klacht ook digitaal melden. Uw melding wordt vervolgens afgehandeld binnen kantoortijd. U kunt hier klikken om digitaal te melden.

SAMEN STERK IN BRABANT (SSIB)

Het team van SSiB is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het buitengebied. Als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zien de professionele regiohandhavers erop toe dat gebruikers het milieu niet te zwaar belasten en treden zij op bij overtredingen.
Denk hierbij aan stropen, wildcrossen, illegale houtkap of afvaldumping.

Wat kunt u doen?

Het team van SSiB roept iedereen op het buitengebied in de gaten te blijven houden. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan bellen met het speciale telefoonnummer.

Meer informatie over het SSiB

GEMEENTE

Voor klachten en meldingen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Afvalstoffenverordening kunt u contact opnemen met gemeente via het telefoonnummer 140162 of via gemeente@drimmelen.nl

Bouwen en ruimtelijke ordening

De toezichthouders van bouwen en ruimtelijke ordening controleren op onder andere bouwwerkzaamheden, illegale bouwwerken en (strijdig) gebruik van gronden en panden.

Gemeentelijke handhavers (BOA's)

De gemeentelijke handhavers (BOA's) controleren in de gemeente bij klachten en treden op bij overtredingen. Hierbij gaat het om zaken als overlast van honden(poep), dumpingen / zwerfafval, fout parkeren, overlast personen, sluitingstijden horeca en dergelijke. Meer informatie vindt u op de pagina 'Gemeentelijke handhaving' op deze website. 

POLITIE

  • Eerste aanspreekpunt voor drugsdumpingen, chemisch (drugs)afval in jerrycans of vaten.

Weet u iets over een criminele (milieugerelateerde) activiteit (denk aan drugslabs/-dumpingen), bel dan 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Meld het via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000