Verbetermaatregelen riolering Nachtegaalstraat en omgeving - Made

Start datum uitvoering : Laatste kwartaal 2021
Gereed : Eind tweede Kwartaal 2023

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Haary Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider    : Cees van den Biggelaar

Aanleiding 

De aanleiding van dit project is de grote mate van wateroverlast bij hevige regenbuien. Bij elke flinke regenbui loopt het lage gedeelte van de Nachtegaalstraat en de Vinkenlaan geheel onder water. De gemeente wil dit oplossen. Daarnaast willen we ook het riool en de watergangen in het gebied aanpassen zodat het ook in andere delen van Made beter wordt. Hiervoor passen we de overstorten in de Kievitstraat en de Acaciastraat aan. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Momenteel wordt er door Ingenieursbureau Geo Infra bv. een ontwerp gemaakt om te kijken hoe we de maatregelen het beste vorm kunnen geven.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. Het lage gedeelte van de Nachtegaalstraat en de Vinkenlaan is een deel. De Waterloop van de Vinkenlaan naar de Kievitstraat is het ander deel. Verder worden er een aantal maatregelen zoals aanpassen overstorten en afkoppelen kleine stukjes van aanliggende straten uitgevoerd. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven. Tijdens de voorbereiding kan het zijn dat u personen in de wijk rond ziet lopen die zaken opmeten of onderzoeken. Zij doen dit in opdracht van de gemeente.

Bewoners / participatie

Omdat de straat op zijn kop gaat kunnen we ook wijzigingen aanbrengen in de straat.
Wij vinden het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. De eerste schetsen zijn klaar. Deze vindt u onder aan deze pagina.  
Wij nodigen de bewoners uit om mee te denken of te reageren. Dit doen we door een inloopmiddag en -avond te organiseren in de wijk. Op donderdag 16 september staan wij van 15.30 uur tot 20.00 uur in de Nachtegaalstraat op het speelterrein achter Nachtegaalstraat 109t/m 119. U bent van harte welkom.

In gesprek met de omgeving
Wij willen ook graag in gesprek met de bewoners van de Nachtegaalstraat en omgeving over leefbaarheid, veiligheid, saamhorigheid en groenonderhoud. Dus ook als u buiten het gebied woont waar het de riolering wordt aangepakt bent u welkom om over uw woonomgeving te praten. Hierbij zijn ook de woningstichting Woonvizier en de aannemer van het groenonderhoud aanwezig. Meer informatie vind u in de bewonersbrief en tekening met locatie van de inloopmiddag/-avond. Wij verzoeken u wel de geldende corona-regels in acht te nemen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kunt u ook digitaal op de tekeningen van het project reageren. Dit kunt u doen via onderstaande link:

https://exante.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3ded76dea...

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.|
Voor meer informatie betreffende dit project kunt u contact opnemen met de projectleider de heer C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen,

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in de 'BouwApp'. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Wij hebben het project  'Verbetermaatregelen riolering Nachtegaalstraat'  in deze BouwApp gezet. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het gaat met de voortgang van het project.

Laatste nieuws


Nutsbedrijven

Als het werk van Enexis en Brabant Water klaar is gaat de gemeente aan de slag met de verbetermaatregelen aan de riolering.

Bijlagen