Abonnementstarief Wmo

Wmo 2015

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Rolstoelen
  • Scootmobielen
  • Hulp bij het Huishouden
  • Begeleiding en dagbesteding;
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;

Eigen bijdrage Wmo

Gemeente Drimmelen vraagt voor de Wmo-ondersteuning een eigen bijdrage. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int deze bij de mensen die een Wmo-voorziening hebben. Voor rolstoelen en gebruik van de deeltaxi wordt geen eigen bijdrage via het CAK gevraagd.

De eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen in 2020 bedragen:

Huishouden en leeftijd Maximale maandelijkse bijdrage
Eenpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 19,00
Eenpersoonshuishouden AOW gerechtigd € 19,00
Meerpersoonshuishouden niet AOW gerechtigd € 0
Meerpersoonshuishouden AOW gerechtigd € 19,00

Het abonnementstarief

Er is een abonnementstarief voor gebruik Wmo-voorzieningen. De ondersteuning vanuit de Wmo kost in 2021 voor iedereen € 19,00 per maand, ongeacht inkomen, vermogen of het aantal Wmo-voorzieningen dat iemand heeft. Het abonnementstarief is een maximumtarief. Als de voorziening minder kost, wordt door het CAK minder in rekening gebracht.

Voor gehuwden waarvan minstens 1 partner nog niet AOW-gerechtigd is, wordt de eigen bijdrage op € 0,0 gesteld.

Rekening in maart

Het CAK stuurt rekeningen voor de eigen bijdrage. 

Mogelijkheden

Als de eigen bijdrage problemen voor u oplevert, kan de gemeente onderzoeken of u voor bepaalde regelingen in aanmerking komt. Bijvoorbeeld voor de MvCG of Bijzondere bijstand.

Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)

Inwoners met een laag inkomen die meerkosten hebben vanwege een chronische ziekte of handicap, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in deze kosten. Afhankelijk van uw inkomen ontvangt u een tegemoetkoming van € 250 of € 350 per jaar. Meer informatie over deze maatwerkvoorziening vindt u op de pagina 'Maatwerkvoorziening financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (MvCG)'.

Bijzondere bijstand

Voor de eigen bijdrage Wmo kan Bijzondere bijstand bij de gemeente aangevraagd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met draagkracht. Dit betekent dat alleen mensen met een zeer laag inkomen hiervoor in aanmerking kunnen komen.