Omgevingsvisie

De gemeente Drimmelen werkt dit jaar (2021) aan een Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft straks houvast om initiatieven te stimuleren en beter en sneller te faciliteren. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, U kunt hierbij denken aan thema’s als wonen, werken, water, natuur, recreatie, energie en klimaat. Iedere gemeente zal voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie moeten vaststellen.
De gemeente Drimmelen is al aan de slag de Omgevingsvisie. Deze aanpak geeft de mogelijkheid om de visie verder uit te rollen en te verankeren in de andere instrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan. De gemeente stelt één Omgevingsvisie voor heel de gemeente vast.

Stand van zaken

In 2020 is de gemeente Drimmelen gestart met project Omgevingsvisie. Dit nadat de Toekomstvisie in maart 2020 was vastgesteld. In deze Toekomstvisie is een aantal toekomstperspectieven voor de gemeente Drimmelen opgenomen. De Toekomstvisie is opgesteld in samenspraak met inwoners van de gemeente Drimmelen en gaat uit van de volgende perspectieven:

 • Samen bouwen aan de toekomst: In Drimmelen kennen we elkaar, kijken we naar elkaar om en iedereen doet mee.
 • Levendige gemeente: In Drimmelen is er de rust van het platteland in combinatie met een prettige en leefbare woonomgeving.
 • Onze blauwgroene motor: Drimmelen kent een mooie en unieke natuur waar we van genieten en waar we zuinig op zijn.
 • Toekomstbestendige gemeente: Het klimaat verandert en we houden hier rekening mee. We zorgen dat toekomstige generaties gezond en veilig kunnen wonen in Drimmelen.

Op de onderdelen voor de fysieke leefomgeving zal de Omgevingsvisie een concretere invulling en richting aan deze ambities geven. We kijken daarbij niet apart naar verschillende thema’s zoals groen of parkeren maar maken integraal beleid, duiden meekoppelkansen, en baseren, ook gebiedsgerichte, keuzes op integrale afwegingen. Voor het opstellen van de visie kijken we naar het huidige beleid voor fysieke leefomgeving, naar trends en ontwikkelingen en betrekken we de inbreng van inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties. Via een klankbordgroep worden ketenpartners (organisaties, (belangen)verenigingen) betrokken die mee denken over de toekomst en kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

In mei 2020 vonden twee digitale participatiebijeenkomsten plaats. Hier hebben de deelnemers hun visie op verschillende thema’s kunnen geven. Daarnaast is via een breed uitgezette enquête input opgehaald. Deze inbreng wordt betrokken bij de uitwerking van de visie. Wilt u inzage in deze verslagen dan kunt u deze aanvragen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Hoe verder?

Inmiddels is het huidige beleid geïnventariseerd en is de input vanuit de participatietrajecten bij elkaar gebracht.  Per thema is inzichtelijk gemaakt wat de speerpunten zijn en wat nog dilemma’s zijn. Niet alles gaat vanzelfsprekend goed samen. In het buitengebied bijvoorbeeld willen we meer recreëren, maar ook ruimte geven aan de natuur(ontwikkeling). Hierin zullen ook keuzes moeten worden gemaakt om de ambities voor de komende jaren te kunnen te kunnen aangeven. Bij nieuwe initiatieven wordt met de Omgevingsvisie bekeken of deze een positieve bijdrage leveren aan deze ambities en dus de opgaven waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan.  De gemeenteraad is vervolgens meegenomen en gevraagd zich te buigen over de ambities. Op 5 november 2020 zijn deze ambities behandeld in de opinieronde van de raad. 

Meer informatie hierover vindt u op de pagina: informatieronde 29 oktober 2020. De informatie over de opinieronde van 5 november en de stukken over de Omgevingsvisie kunt u terug vinden op: Agenda en stukken opinieronde 5 november 2020

Voor de omgevingsvisie zal ook een MER worden opgesteld (milieueffectrapportage). Veelal wordt er ook gesproken over een OER, een omgevingseffectenrapport. Hierbij wordt aan de hand van omgevingseffecten van ontwikkelingen effecten van keuzes en beleid in beeld gebracht. U kunt hierbij onder andere denken aan effecten op gezondheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

Na het bepalen van de ambities zal de verdere uitwerking van de omgevingsvisie worden opgepakt. Dit moet resulteren in een ontwerp-omgevingsvisie en een ontwerp-MER. Deze worden samen in procedure gebracht. De gemeenteraad zal uiteindelijk de Omgevingsvisie vaststellen. 

Planning

Op basis van deze planning zal de visie medio 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 • 28 januari 2021 t/m 10 maart 2021
  De ontwerp omgevingsvisie en eindversie MER liggen ter inzage. Iedereen kan zienswijzen indienen. De commissie MER geeft een voorlopig advies. Tijdens deze periode wordt alvast begonnen met het verwerken van de ingekomen zienswijzen.
 • Week 11 t/m 13 2021 (laatste weken maart)
  Verwerking zienswijzen (reactierapport) en adviesgesprek commissie MER.
 • Week 13 + 14 2021
  Verwerken zienswijzen en advies commissie MER.
 • 20 april 2021
  Behandeling van de omgevingsvisie met reactie op zienswijzen en advies commissie MER in B&W.
 • 29 april 2021
  Infomatieronde raad.
 • 20 mei 2021
  Opinieronde raad.
  3 juni 2021
  Vaststelling Omgevingsvisie door de raad.

Meer informatie

Voor meer informatie belt of mailt u de projectleider van de Omgevingsvisie Marja Lambregts van de afdeling Grondgebied. U kunt haar bereiken via 140162 en/of via mlambregts@drimmelen.nl.