Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie zijn de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft aan wat de ambities van de gemeente Drimmelen zijn voor de fysieke leefomgeving en geeft houvast om initiatieven te stimuleren en beter en sneller te faciliteren. 
De gemeente Drimmelen heeft in november 2021 haar eerste Omgevingsvisie vastgesteld.

Visie op de fysieke leefomgeving
De Omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. U kunt hierbij denken aan thema’s als wonen, werken, water, natuur, recreatie, energie en klimaat. Bij nieuwe initiatieven wordt met de Omgevingsvisie bekeken of deze een positieve bijdrage leveren aan de ambities die zijn geformuleerd in de Omgevingsvisie, en dus aan de opgaven waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan.

Omgevingswet
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet moet iedere gemeente een Omgevingsvisie vaststellen. De datum voor de inwerkingtreding is gepland voor 1 januari 2023. Vooruitlopend op deze nieuwe wet koos de gemeente Drimmelen ervoor al een Omgevingsvisie op te stellen.

Proces
In 2020 is de gemeente Drimmelen gestart met het project Omgevingsvisie. Dit nadat de Toekomstvisie in maart 2020 was vastgesteld. Na een uitgebreid participatietraject en het bepalen van onze ambities voor de fysieke leefomgeving, is begin 2021 de ontwerp-Omgevingsvisie opgeleverd en ter inzage gelegd. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben hierop hun zienswijzen kunnen indienen. Deze zienswijzen zijn vervolgens beoordeeld, waarbij gekeken is of, en in hoeverre zienswijzen leidden tot aanpassing van de Omgevingsvisie. De gewenste aanpassingen zijn verwerkt in definitieve Omgevingsvisie die op 18 november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.
In de Omgevingsvisie wordt uitgebreid stilgestaan bij het doorlopen proces. U vindt deze informatie hier.

Omgevingsvisie Drimmelen inzien
U kunt de vastgestelde omgevingsvisie raadplegen s via https://omgevingsvisie.drimmelen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Bij vaststelling van de visie is tevens een pdf-versie opgeleverd. Wanneer u interesse heeft in deze leesversie kunt u dit aangegeven via het contactformulier op website van de Omgevingsvisie of mailen naar omgevingswet@drimmelen.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie belt of mailt u de projectleider van de Omgevingsvisie Marja Lambregts of Eefje van Ginneken van de afdeling Grondgebied. U kunt hen bereiken via 140162 en/of via omgevingswet@drimmelen.nl.