Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie heeft Drimmelen haar waarden en ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft houvast om plannen te stimuleren en beter en sneller te faciliteren. Bovendien is de visie een afwegingskader dat onder meer wordt gebruikt om de wenselijkheid van plannen aan te toetsen.

Visie op de fysieke leefomgeving

De Omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. U kunt hierbij denken aan thema’s als wonen, werken, water, natuur, recreatie, energie en klimaat. Bij nieuwe initiatieven wordt met de Omgevingsvisie bekeken of deze een positieve bijdrage leveren aan de ambities die zijn geformuleerd in de Omgevingsvisie, en dus aan de opgaven waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan.

Omgevingswet

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet moet iedere gemeente een Omgevingsvisie vaststellen. De datum voor de inwerkingtreding is gepland voor 1 januari 2024. Vooruitlopend op deze nieuwe wet koos de gemeente Drimmelen ervoor al een Omgevingsvisie op te stellen.

Proces

In 2020 is de gemeente Drimmelen gestart met het project Omgevingsvisie. Dit nadat de Toekomstvisie in maart 2020 was vastgesteld. Na een uitgebreid participatietraject en het bepalen van onze ambities voor de fysieke leefomgeving, is begin 2021 de ontwerp-Omgevingsvisie opgeleverd en ter inzage gelegd. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hebben hierop hun zienswijzen kunnen indienen. Deze zienswijzen zijn vervolgens beoordeeld, waarbij gekeken is of, en in hoeverre zienswijzen leidden tot aanpassing van de Omgevingsvisie. De gewenste aanpassingen zijn verwerkt in definitieve Omgevingsvisie die op 18 november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.
In de Omgevingsvisie wordt uitgebreid stilgestaan bij het doorlopen proces. U vindt deze informatie op de website https://omgevingsvisie.drimmelen.nl

Omgevingsvisie Drimmelen inzien


U kunt de vastgestelde omgevingsvisie raadplegen via de website Omgevingsvisie.drimmelen.nl  
Op deze website is een instructie beschikbaar. Daarnaast kunt u het instructiefilmpje bekijken.
Bij vaststelling van de visie is tevens een pdf-versie opgeleverd. Wanneer u interesse heeft in deze leesversie kunt u dit aangegeven via het contactformulier op website van de Omgevingsvisie of een mail sturen naar omgevingswet@drimmelen.nl.

Meer informatie
Neem contact op met onze planbegeleiders via e-mail: ikhebeenplan@drimmelen.nl of bel ons via 14 0162 (geen kengetal).