Omgevingsvisie

De gemeente Drimmelen werkt dit jaar (2021) verder aan de Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft straks houvast om initiatieven te stimuleren en beter en sneller te faciliteren. De Omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. U kunt hierbij denken aan thema’s als wonen, werken, water, natuur, recreatie, energie en klimaat. Bij nieuwe initiatieven wordt met de Omgevingsvisie bekeken of deze een positieve bijdrage leveren aan deze ambities en dus aan de opgaven waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan. 

Iedere gemeente moet voor 1 januari 2025 een omgevingsvisie vaststellen. De gemeenteraad van Drimmelen stelt de Omgevingsvisie volgens planning in juni 2021 vast.
Het college heeft in januari 2021 met de ontwerp-Omgevingsvisie en het bijbehorende ontwerp-Omgevingseffectrapport (OER) ingestemd en heeft deze stukken tot en met 10 maart ter inzage gelegd. Ook lag het de ontwerp-omgevingseffectrapportage (OER) ter inzage.

De gemeente Drimmelen heeft ervoor gekozen om de Omgevingsvisie als interactieve website op te stellen. Het omgevingseffectrapport is via de ontwerp-Omgevingsvisie te raadplegen. Inmiddels is de ter inzage termijn gesloten en zijn de binnengekomen zienswijzen gebundeld. Deze zienswijzen worden beoordeeld en wegen mee in het opstellen van de definitieve Omgevingsvisie die aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Aanleiding en werkwijze Omgevingsvisie en OER

In 2020 is de gemeente Drimmelen gestart met project Omgevingsvisie. Dit nadat de Toekomstvisie in maart 2020 was vastgesteld. In deze Toekomstvisie is een aantal toekomstperspectieven voor de gemeente Drimmelen opgenomen. De Toekomstvisie is opgesteld in samenspraak met inwoners van de gemeente Drimmelen en gaat uit van de volgende perspectieven:

 • samen bouwen aan de toekomst: In Drimmelen kennen we elkaar, kijken we naar elkaar om en iedereen doet mee.
 • Levendige gemeente: In Drimmelen is er de rust van het platteland in combinatie met een prettige en leefbare woonomgeving.
 • Onze blauwgroene motor: Drimmelen kent een mooie en unieke natuur waar we van genieten en waar we zuinig op zijn.
 • Toekomstbestendige gemeente: Het klimaat verandert en we houden hier rekening mee. We zorgen dat toekomstige generaties gezond en veilig kunnen wonen in Drimmelen.

Op de onderdelen voor de fysieke leefomgeving geeft de ontwerp-Omgevingsvisie een concretere invulling en richting aan deze ambities. We kijken daarbij niet apart naar verschillende thema’s zoals groen of parkeren maar maken integraal beleid, geven aan waar plannen kunnen worden gecombineerd, op basis van een integrale afweging. Bij het opstellen van de visie is gekeken naar het huidige beleid voor fysieke leefomgeving, naar trends en ontwikkelingen en hebben we we de inbreng van inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties betrokken. Via een klankbordgroep zijn zogenoemde ketenpartners (organisaties, (belangen)verenigingen) betrokken, zij hebben meegedacht over de toekomst en kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

In mei 2020 vonden twee digitale participatiebijeenkomsten plaats. Hier hebben de deelnemers hun visie op verschillende thema’s kunnen geven. Daarnaast is via een breed uitgezette enquête input opgehaald. Deze inbreng is betrokken bij de uitwerking van de visie. In de ontwerp-Omgevingsvisie treft u onder andere de verslagen aan van de bijeenkomsten en de enquête (onder het tabblad ‘Proces’).

Verder is het huidige beleid geïnventariseerd en is de input vanuit de participatietrajecten bij elkaar gebracht. Per thema is inzichtelijk gemaakt wat de speerpunten zijn en wat nog dilemma’s zijn. Niet alles gaat vanzelfsprekend goed samen. In het buitengebied bijvoorbeeld willen we meer recreëren, maar ook ruimte geven aan natuurontwikkeling. Op 5 november 2020 heeft de gemeenteraad de prioriteiten en ambities voor de Omgevingsvisie besproken. Deze zijn meegenomen naar de uitwerking van de visie.

Voor de Omgevingsvisie is ook een omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. Hierbij wordt aan de hand van omgevingseffecten van ontwikkelingen, effecten van keuzes en beleid in beeld gebracht. U kunt hierbij onder andere denken aan effecten op gezondheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

De visie is uitgewerkt tot een ontwerp-Omgevingsvisie. Eind januari heeft het college ingestemd met de ontwerp-Omgevingsvisie en de ontwerp-OER. Deze stukken zijn vervolgens ter inzage gelegd, waarbij iedereen de gelegenheid is geboden om zienswijzen kenbaar te maken. De ontvangen zienswijzen zijn gebundeld en beoordeeld, waarbij gekeken is of en in hoeverre zienswijzen leiden tot aanpassing van de Omgevingsvisie. Het college van burgermeester en wethouders heeft eind augustus ingestemd de reactienota op de zienswijzen en daarmee met voorgestelde aanpassingen van de Omgevingsvisie. De stukken zijn in de opinieronde van 16 september 2021 aan de gemeenteraad voorgelegd.
De aanpassing van de visie zelf gebeurt in september/oktober, waarna de visie ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Vanaf eind september is de website van de ontwerp-Omgevingsvisie niet meer te raadplegen in verband met de wijzigen naar aanleiding van de zienswijzen. De definitieve Omgevingsvisie zal volgens de planning in november beschikbaar zijn via: https://omgevingsvisie.drimmelen.nl/ en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Planning

Op basis van deze planning zal de visie eind 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 • 28 januari 2021 t/m 10 maart 2021
  De ontwerp omgevingsvisie en eindversie MER liggen ter inzage. Iedereen kan zienswijzen indienen. De commissie MER geeft een voorlopig advies. 
 • Maart
  Adviesgesprek commissie MER en definitief advies comissie MER.
 • Maart t/m augustus
  Beoordelen zienswijzen en verwerking in reactierapport.
 • Behandeling van zienswijzen, advies commissie MER en reactierapport in B&W
 • September
  9 september informatieronde. Meer informatie vindt u op de pagina van de informatieronde van 9 september 2021.
  16 september opinieronde. Meer informatie en de stukken, waaronder de reactienota op de zienswijzen vindt u op de pagina van de opinieronde van 16 september 2021.
 • November*
  Vaststelling Omgevingsvisie door de raad.

* eventuele aanpassingen in deze planning worden op deze website bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie belt of mailt u de projectleider van de Omgevingsvisie Marja Lambregts of Eefje van Ginneken van de afdeling Grondgebied. U kunt hen bereiken via 140162 en/of via omgevingswet@drimmelen.nl.