Omgevingsvisie

De gemeente Drimmelen werkt dit jaar (2020) aan een Omgevingsvisie. In deze visie worden de ambities voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastgelegd. De Omgevingsvisie geeft straks houvast om initiatieven te stimuleren en beter en sneller te faciliteren. De omgevingsvisie is integraal en heeft daarmee betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, U kunt hierbij denken aan thema’s als wonen, werken, water, natuur, recreatie, energie en klimaat. Iedere gemeente zal voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie moeten vaststellen.
De gemeente Drimmelen is al aan de slag de Omgevingsvisie. Deze aanpak geeft de mogelijkheid om de visie verder uit te rollen en te verankeren in de andere instrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan. De gemeente stelt één Omgevingsvisie voor heel de gemeente vast.

Stand van zaken

Eerder dit jaar is de gemeente Drimmelen gestart met project Omgevingsvisie. Dit nadat de Toekomstvisie in maart 2020 was vastgesteld. In deze Toekomstvisie is een aantal toekomstperspectieven voor de gemeente Drimmelen opgenomen. De Toekomstvisie is opgesteld in samenspraak met inwoners van de gemeente Drimmelen en gaat uit van de volgende perspectieven:

  • Samen bouwen aan de toekomst: In Drimmelen kennen we elkaar, kijken we naar elkaar om en iedereen doet mee.
  • Levendige gemeente: In Drimmelen is er de rust van het platteland in combinatie met een prettige en leefbare woonomgeving.
  • Onze blauwgroene motor: Drimmelen kent een mooie en unieke natuur waar we van genieten en waar we zuinig op zijn.
  • Toekomstbestendige gemeente: Het klimaat verandert en we houden hier rekening mee. We zorgen dat toekomstige generaties gezond en veilig kunnen wonen in Drimmelen.

Op de onderdelen voor de fysieke leefomgeving zal de Omgevingsvisie een concretere invulling en richting aan deze ambities geven. We kijken daarbij niet apart naar verschillende thema’s zoals groen of parkeren maar maken integraal beleid, duiden meekoppelkansen, en baseren, ook gebiedsgerichte, keuzes op integrale afwegingen. Voor het opstellen van de visie kijken we naar het huidige beleid voor fysieke leefomgeving, naar trends en ontwikkelingen en betrekken we de inbreng van inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties. Via een klankbordgroep worden ketenpartners (organisaties, (belangen)verenigingen) betrokken die mee denken over de toekomst en kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

In mei 2020 vonden twee digitale participatiebijeenkomsten plaats. Hier hebben de deelnemers hun visie op verschillende thema’s kunnen geven. Daarnaast is via een breed uitgezette enquête input opgehaald. Deze inbreng wordt betrokken bij de uitwerking van de visie. Wilt u inzage in deze verslagen dan kunt u deze aanvragen via awilbers@drimmelen.nl.

Hoe verder?

Inmiddels is het huidige beleid geïnventariseerd en is de input vanuit de participatietrajecten bij elkaar gebracht.  Per thema is inzichtelijk gemaakt wat de speerpunten zijn en wat nog dilemma’s zijn. Niet alles gaat vanzelfsprekend goed samen. In het buitengebied bijvoorbeeld willen we meer recreëren, maar ook ruimte geven aan de natuur(ontwikkeling). Hierin zullen ook keuzes moeten worden gemaakt om de ambities voor de komende jaren te kunnen te kunnen aangeven. Bij nieuwe initiatieven wordt met de Omgevingsvisie bekeken of deze een positieve bijdrage leveren aan deze ambities en dus de opgaven waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan.  De gemeenteraad zal, voordat er sprake is van een ontwerp-omgevingsvisie, hierin worden meegenomen en worden gevraagd om zich over de ambities te buigen. Op 5 november 2020 zullen de ambities worden behandeld in de opinieronde van de raad. Ter voorbereiding hierop zal op 29 oktober 2020 een informatieronde plaatsevinden.

Meer informatie vindt u op de pagina: informatieronde 29 oktober 2020. De informatie over de opinieronde van 5 november en de stukken over de Omgevingsvisie kunt u terug vinden op: Agenda en stukken opinieronde 5 november 2020. Op deze pagina treft u de informatie aan over de mogelijkheid tot inspreken bij een opinieronde.

Voor de omgevingsvisie zal ook een MER worden opgesteld (milieueffectrapportage). Veelal wordt er ook gesproken over een OER, een omgevingseffectenrapport. Hierbij wordt aan de hand van omgevingseffecten van ontwikkelingen effecten van keuzes en beleid in beeld gebracht. U kunt hierbij onder andere denken aan effecten op gezondheid, omgevingskwaliteit en duurzaamheid.

Na het bepalen van de ambities zal de verdere uitwerking van de omgevingsvisie worden opgepakt. Dit moet resulteren in een ontwerp-omgevingsvisie en een ontwerp-MER. Deze worden samen in procedure gebracht.
De gemeenteraad zal uiteindelijk de Omgevingsvisie vaststellen. Deze stap is voorzien begin 2021.

Planning

  • Najaar 2020: Ambities Omgevingsvisie uitwerking en opstellen ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-MER.
  • Eind 2020/begin 2021:  Start vaststellingsprocedure inclusief tervisielegging ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-MER.

Op basis van deze planning zal de visie in het begin van het tweede kwartaal 2021 door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie belt of mailt u de projectleider van de Omgevingsvisie Marja Lambregts van de afdeling Grondgebied. U kunt haar bereiken via 140162 en/of via mlambregts@drimmelen.nl  of mailen naar projectondersteuner Omgevingsvisie Annet Wilbers via awilbers@drimmelen.nl.