Waardevolle bomenkaart

De gemeente Drimmelen werkt met een Waardevolle bomenkaart. Daarop staan de vastgestelde ‘waardevolle’ bomen die in de gemeente te vinden zijn, zowel die van de gemeente als van particulieren. Met deze kaart worden de waardevolle bomen beter beschermd en tegelijkertijd het kapbeleid vereenvoudigd.

Aanleiding

Met het integrale groenbeleidsplan van de gemeente (‘Groen leeft en verbindt’ 2017-2026) is besloten om te gaan werken met een Waardevolle bomenkaart. Op de concept Waardevolle bomenkaart staan nu circa 17.000 bomen met de titel ‘waardevol’. Met de bomenkaart bieden we extra bescherming aan al die bomen, want waardevolle bomen mogen niet zonder vergunning en zwaarwegende redenen gekapt worden.

Puntensysteem

De verschillende bomen in de gemeente zijn beoordeeld op basis van verschillende punten (waaronder biodiversiteit, duurzaamheid, etc.). Alle bomen zijn belangrijk en elk op hun eigen manier waardevol te noemen, maar om op de Waardevolle bomenlijst te komen moest een boom 35 punten of meer krijgen in de beoordeling.

De bomen die bijvoorbeeld in de Biesbosch staan of van Staatsbosbeheer zijn, staan niet op de kaart. Volgens berekening van klimaatadaptatie Nederland heeft Drimmelen in totaal circa 143.709 bomen in de gemeente, waarvan naar schatting zo’n 85.000 bomen in de Biesbosch. Zij hebben een eigen bescherming. Van de ongeveer 17.000 waardevolle bomen die op de kaart opgenomen staan, is circa 73% eigendom van de gemeente, circa 21% is eigendom van particulieren en circa 6% is eigendom van derden zoals het waterschap en provincie. 

De Waardevolle bomenkaart vindt u op de website van Terranostra.

Vereenvoudigen kapbeleid

Naast het borgen van de waardevolle bomen, maakt de bomenkaart ook het kapbeleid overzichtelijker en eenvoudiger. Met de bomenkaart kan namelijk worden bekeken of een bepaalde boom in de categorie ‘waardevol’ valt. Bomen die niet op de waardevolle bomenkaart staan en niet onder een ander beschermingsregime vallen, kunnen zonder vergunning gekapt worden. Staat de boom wel op de waardevolle bomen kaart? Dan is het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht en moeten er zwaarwegende argumenten aangedragen worden om de vergunning te krijgen, bijvoorbeeld in verband met risico’s voor de veiligheid, schade, gezondheid boom of maatschappelijk belang. Dit geldt ook voor particuliere eigenaren van waardevolle bomen. Het kappen of (zwaar) beschadigen van een waardevolle boom zonder omgevingsvergunning is illegaal en daar zal dan ook een boete en/of herplantplicht op volgen. 

Omgevingsvergunning aanvragen

Ga hiervoor naar de pagina 'Omgevingsvergunning' aanvragen

Wandelen/fietsen langs waardevolle bomen

Om de waardevolle bomen in de gemeente nog meer in het zonnetje te zetten, is er ook een speciale waardevolle bomenroute gemaakt. Deze is nu in concept klaar en digitaal te bekijken. Reacties hierop zijn welkom. Die route zal de komende tijd nog verder uitgewerkt en uitgebreid worden, zodat deze ook echt als wandeling of fietsroute gebruikt kan worden. Iedereen kan dan vanaf half juni een wandeling of fietsrondje maken langs verschillende waardevolle bomen in onze gemeente, waarbij ze uitleg krijgen over die bomen.

U vindt de concept bomenroute op de website van Terranostra.

Subsidieregeling bijzonder onderhoud

Vanaf 1 maart 2022 is de subsidieregeling bijzonder onderhoud waardevolle bomen Drimmelen ingesteld. Natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar zijn van een waardevolle boom kunnen hiermee een bijdrage ontvangen om professionele onderzoeken en ingrepen aan de boom te laten verrichten. Het waardevolle karakter van een boom willen we daarmee beter beschermen. Voorwaarde is dat de boom geregistreerd staat op de Waardevolle bomenkaart.

Planning

Op 1 april 2021 is de concept Waardevolle bomenkaart en de concept bomenroute gepresenteerd tijdens een informatieronde. Op basis van de beoordeling van nakomende reacties actualiseren we momenteel de kaart. De particuliere eigenaren van waardevolle bomen worden geïnformeerd en eventuele bezwaren worden afgehandeld.

Aanvraagformulieren
 

Meer informatie


Contact 

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Mandemakers, bereikbaar via telefoonnummer 140162 (zonder kengetal) of per e-mail: jmandemakers@drimmelen.nl