Duurzame projecten

De energietransitie is voor gemeenten een zeer grote opgave. De focus ligt niet alleen op onze eigen duurzame ambitie, maar ook op landelijke en regionale doelen.

Transitievisie Warmte

Vanuit het Klimaatakkoord van de Rijksoverheid wordt van gemeenten verwacht dat zij ook de regierol pakken bij landelijke opgaven. Misschien wel de grootste uitdaging is de uitvoering van de Transitievisie Warmte (TVW). Deze warmtevisie beschrijft hoe en wanneer woningen, bedrijven en instellingen in Drimmelen gefaseerd van het aardgas afgaan. Het gebruik van aardgas voor verwarming en warm (tap)water, zorgt in Nederland namelijk voor circa 60 procent van de CO2-uitstoot van gebouwen. De kern van de onderstaande Drimmelense warmtevisie is een strategie, die bestaat uit zes concrete speerpunten. In 2023 wordt gestart met de uitvoering ervan, waarin we inzetten op gemeentebrede - en wijkgerichte aanpakken. Goede communicatie, participatie en organisatie zijn daarbij cruciaal!

RES West-Brabant

Ook op regionaal niveau is de uitdaging groot. 16 gemeenteraden, twee waterschappen, de energienetbeheerder en de provincie hebben de Regionale Energiestrategie West-Brabant opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we lokaal werken aan méér duurzame elektriciteitopwek. Maar ook aan verduurzaming van de gebouwde omgeving, de daarvoor benodigde opslag en noodzakelijke energie-infrastructuur. Voor gemeente Drimmelen is de opgave vóór 2030: de bouw van acht windmolens langs de A16, een zonnepark in Terheijden en de realisatie van grootschalige opwek via ‘zon op dak’ ter grootte van 23 GWh.
Ga voor meer informatie naar de pagina 'RES West-Brabant'.

Amerwarmtenet

Via netbeheerder Ennatuurlijk levert het Amerwarmtenet warmte aan circa 39.000 huishoudens en 500 bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made. Zij gebruiken de warmte, die afkomstig is van de Amercentrale, voor ruimteverwarming en warm water. Ook het glastuinbouwgebied Plukmade wordt door Ennatuurlijk voorzien van warmte.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Samenwerkingsverband Amernet

Diverse belanghebbenden, waaronder Ennatuurlijk, provincie, gemeenten, netbeheerder Enexis, woningcorporaties en bewonersvertegenwoordigers is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In verschillende projecten werken deze partners samen aan een open, duurzaam en eerlijk warmtenet dat bijdraagt aan een energieneutrale regio.

Geothermie 

Geothermie, ook wel diepe aardwarmte genoemd, is een duurzame energiebron. Deze bron bestaat uit warmte (water), dat van nature aanwezig is in de diepe ondergrond van de aarde. https://allesoveraardwarmte.nl/kennisbank/ Dit warme water wordt opgepompt en vervolgens gebruikt voor de verwarming van gebouwen en kassen en voor industriële processen. In tuinbouwgebied Plukmade moet een dergelijk project starten op de hoek Schanseind/Stelvenseweg, te behoeve van glastuinders. Bij de vergunningverlening is het ministerie van EZK betrokken en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt hierop toezicht.

Meer informatie vindt u ook op de pagina 'Initiatief aardwarmte (geothermie)