Omgevingswet algemeen

Sinds 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Dus over alles wat u buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt (geur). Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen, het gebruik van gronden en gebouwen enzovoort. Met de Omgevingswet wil de overheid het  systeem eenvoudig en beter maken.

Nu staan regels voor de fysieke leefomgeving in allerlei wetten. Denk aan de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als u een plan hebt, moet u soms in veel wetten kijken. Dat is ingewikkeld. Ook gaan sommige dingen niet samen omdat de regels in de verschillende wetten niet goed op elkaar zijn afgestemd. 

De Omgevingswet vervangt 26 van deze wetten.
Voordelen: geen tegenstrijdigheden en eenvoudiger.

De Omgevingswet heeft enkele doelen

  1. Denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit regels. Dus ja, mits in plaats van nee, tenzij
  2. Alles in samenhang (integraal) bekijken. Dit betekent dat de gemeente goed moet samenwerken (participatie) met een initiatiefnemer, andere overheden en adviseurs
  3. Gemeenten kunnen meer lokaal maatwerk bieden
  4. Snellere procedures door meer aandacht te besteden aan het conceptverzoek
  5. Eenvoudiger en inzichtelijker

In dit filmpje wordt de Omgevingswet in 1,5 minuut uitgelegd
De informatie in het filmpje is ook als geschreven tekst te lezen.

Krijgt u te maken met de Omgevingswet?

Als u plannen hebt met uw fysieke leefomgeving, dan krijgt u te maken met deze wet. Denk bijvoorbeeld aan het (ver)bouwen van een woning, het aanleggen van een inrit, het kappen van een boom en het uitbreiden van een bedrijf. Dit jaar gaan we u hierin meenemen: wat verandert er voor mij en wat moet ik doen als ik wat wil doen in mijn omgeving?

Lees op de website van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant hoe u als ondernemer moet omgaan met het aanvragen of veranderen van milieubelastende activiteiten.

Door de nieuwe wet krijgt u ook meer invloed op uw omgeving. Verder kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. 

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor de gemeente Drimmelen?
 

Omgevingsvisie

De gemeente Drimmelen moet net zoals andere gemeenten een omgevingsvisie opstellen. In deze visie staan onze ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er over 20 jaar uit? Ook het rijk en de provincies moeten een omgevingsvisie maken. De omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant is al klaar. Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u op de pagina 'Omgevingsvisie' op deze website.

Omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 heeft de gemeente 1 omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving staan.  Op dit moment is er nog sprake van een tijdelijk omgevingsplan. Dit plan bestaat grofweg uit regels uit bestemmingsplannen en regels die vanuit rijksoverheid overgaan naar gemeenten. De gemeente gaat in de komende jaren dit tijdelijke plan omzetten naar een nieuw omgevingsplan. 
Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Beslistermijn vergunningaanvragen ingekort

De gemeente heeft in de meeste gevallen maar 8 weken voordat ze een besluit neemt. Om deze termijn te kunnen halen is het verstandig gebruik te maken van het conceptverzoek. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De gemeente werkt sinds 1 januari 2024 met het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet

Informatieplicht bouw- en sloopveiligheid en stikstofemissiereductie bij vergunningaanvragen

Vergunningaanvragen en meldingen doen we sinds 1 januari 2024 in het nieuwe omgevingsloket.
In het formulier van de aanvraag (technische) bouwactiviteit, de bouwmelding en de sloopmelding zijn vragen opgenomen over de bouw- en sloopveiligheid en over de stikstofemissiereductie. Deze informatieplichten kunnen per 1 januari 2024 nog niet apart worden ingediend in het Omgevingsloket. Dit kan waarschijnlijk pas vanaf het voorjaar van 2024
Tot die tijd willen wij u vragen om de gegevens als bijlage bij de aanvraag toe te voegen.
Als de gegevens niet zijn ingediend en is dit wel noodzakelijk, dan neemt uw planbegeleider of toezichthouder contact met u op en geeft hij aan hoe u de gegevens alsnog het beste in kunt dienen.

Informatie

Intaketafel

Meer informatie vindt u op de pagina 'Intaketafel' op deze website.

Omgevingstafel

Meer informatie vindt u op de pagina 'Omgevingstafel' op deze website.

Omgevingswet en ambitie

Meer informatie vindt u op de pagina 'Omgevingswet en ambitie' op deze website.

Vragen en antwoorden Omgevingswet

Meer informatie vindt u op de pagina 'Vragen en antwoorden Omgevingswet' op deze website

Zie ook