Omgevingswet algemeen

Wat gaat er gebeuren?

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Dus over alles wat je buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt (geur). Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen, het gebruik van gronden en gebouwen enzovoort. Met de Omgevingswet wil de overheid het  systeem eenvoudig en beter maken.

Nu staan regels voor de fysieke leefomgeving in allerlei wetten. Denk aan de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als je een plan hebt, moet je soms in veel wetten kijken. Dat is ingewikkeld. Ook gaan sommige dingen niet samen omdat de regels in de verschillende wetten niet goed op elkaar zijn afgestemd. 

De Omgevingswet gaat 26 van deze wetten vervangen.
Voordelen: geen tegenstrijdigheden en eenvoudiger.

De Omgevingswet heeft enkele doelen

  1. Denken vanuit mogelijkheden in plaats vanuit regels. Dus ja, mits in plaats van nee, tenzij.
  2. Alles in samenhang (integraal) bekijken. Dit betekent dat de gemeente goed moet samenwerken (participatie) met een initiatiefnemer, andere overheden en adviseurs.
  3. Gemeenten kunnen meer lokaal maatwerk bieden.
  4. Snellere procedures door meer aandacht te besteden aan het vooroverleg.
  5. Eenvoudiger en inzichtelijker.

In dit filmpje wordt de Omgevingswet in 1,5 minuut uitgelegd
De informatie in het filmpje is ook als geschreven tekst te lezen.

Krijgt u te maken met de Omgevingswet?

Als u plannen hebt met uw fysieke leefomgeving, dan krijgt u te maken met deze wet. Denk bijvoorbeeld aan het (ver)bouwen van een woning, het aanleggen van een inrit, het kappen van een boom en het uitbreiden van een bedrijf. Dit jaar gaan we u hierin meenemen: wat verandert er voor mij en wat moet ik doen als ik wat wil doen in mijn omgeving?

Door de nieuwe wet krijgt u ook meer invloed op uw omgeving. Verder kunt u in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw buurt. Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden getoetst. 

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor de gemeente Drimmelen?
 

Omgevingsvisie

De gemeente Drimmelen moet net zoals andere gemeenten een omgevingsvisie opstellen. In deze visie staan onze ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. Hoe ziet de gemeente Drimmelen er over 20 jaar uit? Ook het rijk en de provincies moeten een omgevingsvisie maken. De omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant is al klaar. Meer informatie over de omgevingsvisie vindt u op de pagina 'Omgevingsvisie' op deze website.

Omgevingsplan

Op dit moment heeft de gemeente bestemmingsplannen. Per 1 januari 2024 heeft de gemeente 1 omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving staan.  Op dat moment is er nog sprake van een tijdelijk omgevingsplan. Dit plan bestaat grofweg uit regels uit bestemmingsplannen en regels die vanuit rijksoverheid overgaan naar gemeenten. De gemeente gaat in de komende jaren dit tijdelijke plan omzetten naar een nieuw omgevingsplan. Zij heeft hiervoor tot 1 januari 2032 de tijd. Er zijn mogelijkheden om het omgevingsplan op onderdelen te wijzigen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij het mogelijk maken van een woningbouwplan of ander bouwproject. Voorlopig zal de gemeente Drimmelen hierbij gebruik maken van de TAM-IMRO – techniek. Deze vindt u op de website van de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) of van een procedure voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Geadviseerd wordt om in de overgangsfase naar de Omgevingswet u goed te laten informeren over de mogelijkheden én tijdig voor te sorteren op de planvorm die de gemeente Drimmelen onder de Omgevingswet hiervoor zal gaan gebruiken. Voor meer informatie kunt terecht bij de planbegeleiders.  Zie ook: persbericht van de VNG op de website van de VNG.

Beslistermijn vergunningaanvragen ingekort

Er zijn nu aanvragen voor vergunningen waarover de gemeente 26 weken mag doen, voordat ze een besluit neemt. Straks heeft de gemeente in de meeste gevallen maar 8 weken. Om deze termijn te kunnen halen komt er meer aandacht voor het vooroverleg. 

Nieuwe manier van werken

De gemeente moet leren werken met de Omgevingswet: aanvragen in 8 weken behandelen, samenwerken, integraal werken enzovoort. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet in plaats van het Omgevingsloket

Nu is er een Omgevingsloket Online, ruimtelijkeplannen.nl en de activiteitenmodule milieubeheer. Dit wordt straks vervangen door het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet. De gemeente moet hier haar ICT op aanpassen.

Informatie

Intaketafel

Meer informatie vindt u op de pagina 'Intaketafel' op deze website.

Omgevingstafel

Meer informatie vindt u op de pagina 'Omgevingstafel' op deze website.

Omgevingswet en ambitie

Meer informatie vindt u op de pagina 'Omgevingswet en ambitie' op deze website.

Vragen en antwoorden Omgevingswet

Meer informatie vindt u op de pagina 'Vragen en antwoorden Omgevingswet' op deze website

Voor meer informatie belt of mailt u de Projectleider Invoering Omgevingswet Kendra van der Spek, telefoonnummer 140162/Drimmelen, e-mailadres: kvanderspek@drimmelen.nl

Voor meer informatie over de Omgevingswet verwijzen wij u ook naar: